Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/009.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/009.php on line 4

MARZEC - CZERWIEC 2007
DZIEŃ WIOSNY - TOGETHER SINCE 1957W dniach 26 marca - 30 czerwca 2007 r. szkoły w całej UE mają okazję do wymiany poglądów, debat i spotkań z osobami działającymi na szczeblu lokalnym, regionalnym,krajowym lub międzynarodowym, co stworzy okazję uczniom i nauczycielom do lepszego poznania i zrozumienia projektu europejskiego.

Doroczna impreza - „Dzień Wiosny w Europie”, organizowana jest od 2003 roku, jest okazją i dla uczniów i dla nauczycieli, by dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej.

W pierwszym roku, po uruchomieniu projektu, we wspólnej debacie wzięlo udział ponad 5 000 szkół skupiających blisko 750 000 uczniów. Projekt wznowiono w 2005 i 2006 r. przy okazji debaty na temat unijnej konstytucji, wzięło w nim udział aż 6 620 i 7 500 szkół.

W tym roku obchodzimy wspólnie pięćdziesiątą rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego. Aby inicjatywa ta mogła ponownie odnieść sukces, zwracamy się do wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy europejskie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym o zachęcanie szkół do jak najaktywniejszego uczestnictwa w projekcie oraz do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w szkołach w dniach od 26 marca do 30 czerwca 2007 r.

Udział szkół w tym działaniu jest dobrowolny. Uczestniczyć mogą placówki, w których uczy się młodzież w wieku od 7 do 17 lat.

Jaka jest geneza projektu?

Przy okazji szerokiej debaty na temat przyszłości Europy oraz w ramach prac Konwentu niejednokrotnie wskazywano potrzebę uczulenia młodych Europejczyków na wyzwania stojące przed Europą. Grupa członków Konwentu zaproponowała, by od 2003 r. wprowadzić projekt o nazwie „Dzień Wiosny w Europie”, stwarzający uczniom i ich nauczycielom okazję do pogłębienia wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Pierwsza tego rodzaju inicjatywa odniosła duży sukces. Wzięło w niej udział ponad 5 000 szkół skupiających blisko 750 000 uczniów. Projekt ten, który wznowiono w 2005 i 2006 r. z jednej strony w ramach procesu ratyfikacji konstytucji europejskiej a z drugiej strony w ramach promowania dialogu między instytucjami a obywatelami zgromadził odpowiednio aż 6 620 i 7 500 szkół.

W roku 2007 obchodzimy wspólnie pięćdziesiątą rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego. Dzięki współpracy odbywającej się na przestrzeni tych pięćdziesięciu lat europejczycy mogli korzystać z licznych przywilejów, takich jak łatwiejsze podróżowanie bez paszportu w znacznej części Unii Europejskiej oraz dokonywanie transakcji finansowych we wspólnej walucie euro. Miliony młodych europejczyków miało możliwość studiowania i mieszkania w innym kraju dzięki programom wymiany studentów z UE. Aby w pełni zaangażować młodych europejczyków w obchody tej rocznicy Komisja podjęła inicjatywę zorganizowania, we współpracy z innymi instytucjami europejskimi, nowej edycji programu „Dzień Wiosny w Europie”, którego hasłem przewodnim będzie „Razem od pięćdziesięciu lat”. Poprzez to działanie, Komisja zachęca szkoły ze wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących do wprowadzenia zajęć poświęconych tematyce europejskiej.

Jaki jest cel projektu?

Dzień Wiosny w Europie ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat Unii Europejskiej, mechanizmu jej funkcjonowania i jej instytucji; celem akcji jest otwarcie dialogu na temat wizji i przyszłości Europy między uczniami, nauczycielami a osobami działającymi w strukturach unijnych. Pozwala to młodzieży w sposób bardziej praktyczny poznać tematykę europejską oraz uwzględniać treści związane z UE w programach nauczania. Chodzi o zachęcenie szkół do zorganizowania w okresie od 26 marca do 30 czerwca 2007 r. europejskich dni wymiany poglądów, debat i spotkań z osobami działającymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, co stworzy okazję uczniom i nauczycielom do lepszego poznania i zrozumienia projektu europejskiego. Szkoły zachęca się również do uczestnictwa w forach dyskusyjnych i zajęciach edukacyjnych poświęconych funkcjonowaniu instytucji europejskich i wartościom istotnym dla Europy. „Dzień Wiosny w Europie” to okazja do wymiany doświadczeń dla młodzieży, obywateli i twórców przyszłej Unii.

Aby inicjatywa ta mogła ponownie odnieść sukces, zwracamy się do wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy europejskie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym o zachęcanie szkół do jak najaktywniejszego uczestnictwa w projekcie oraz do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w szkołach w dniach od 26 marca do 30 czerwca 2007 r.

W celu usprawnienia projektu Komisja Europejska przy współudziale sieci European Schoolnet, konsorcjum złożonego z ministerstw edukacji ponad dwudziestu pięciu państw, wprowadziła zasady zapisu, kontaktu i wymiany informacji między uczestnikami. Z pomocą zespołu doświadczonych nauczycieli opracowano pomoce pedagogiczne pozwalające lepiej przygotować projekt.

„Dzień Wiosny w Europie” jest akcją o charakterze zdecentralizowanym. Szkoły mogą brać w niej udział według własnego pomysłu i na miarę posiadanych środków. Inicjatywy przybrać mogą różne formy: sesje informacyjne połączone z dyskusją, spotkania z osobą związaną z tematyką europejską (deputowani, przedstawiciele instytucji, działacze społeczni itp.), debaty zorganizowane w szkole lub między uczniami szkół z innych regionów lub krajów, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu.

Kto może uczestniczyć w projekcie i jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Projekt „Dzień Wiosny w Europie” adresowany jest przede wszystkim do szkół średnich (ogólnokształcących, zawodowych i technicznych). W niektórych typach zajęć mogą jednak uczestniczyć także zainteresowane szkoły podstawowe.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną. Zainteresowane szkoły prosimy o wprowadzenie na stronie „Dzień Wiosny w Europie” swoich danych oraz danych nauczyciela lub dyrektora odpowiedzialnego za organizację przewidzianych z tej okazji imprez, projektów lub zajęć. Aby nadać działaniom wymiar europejski, zdecydowanie wskazany jest udział osób znających tematykę europejską, szczególnie eurodeputowanych. Mile widziane są wspólne inicjatywy szkół i uczniów z kilku krajów.

Po zakończeniu „Dnia Wiosny w Europie” szkoły, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa, a następnie prześlą krótki opis zorganizowanej przez siebie imprezy lub wkładu, jaki wniosły do projektu, otrzymają od władz europejskich specjalny certyfikat uczestnictwa.

Do kogo zwrócić się po informacje lub ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa?

Praktycznego wsparcia w tym działaniu udziela sieć European Schoolnet (EUN). Do zadań sieci należy opracowanie i tworzenie wszelkich działań, narzędzi, usług i sieci współpracy towarzyszących i wspomagających realizację omawianego projektu.

Kontakt

http://www.springday2007.net/ww/pl/pub/spring2007/index.htm

Jeśli macie pytania lub uwagi, piszcie do nas na adres:

springday2007@eun.org.


EUN Partnsership – European Schoolnet
Santi Scimeca (00 32) 2 790 75 50
Santi.scimeca@eun.org

Dyrekcja Komisji odpowiedzialna za wsparcie akcji
DG ds. Komunikacji – Jednostka „Komunikacja: planowanie i priorytety”
Ariane Moret (00 32) 2 299 87 21
Ariane.Moret@ec.europa.eu

.

LINKI
http://www.springday2007.net/ww/pl/pub/spring2007/index.htm
http://www.delpol.pl

springday2007@eun.org.Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /projekty/009.php on line 62

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /projekty/009.php on line 62