SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?AKTUALNOŚCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ


KOMISJA EUROPEJSKA - POLITYKA REGIONALNA - INFOREGIOW PARLAMENCIE EUROPEJSKIMNOWOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN


10.01.2022 Fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej

Komisja i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły dziś nowy fundusz dla unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w ochronie ich praw własności intelektualnej. Jest to drugi unijny fundusz dla MŚP, którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii Covid-19 oraz podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej przez kolejne trzy lata (2022-2024).11.01.2022 Pomoc państwa: Komisja zbiera uwagi na temat proponowanych zmian unijnych zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane strony do przekazywania uwag na temat proponowanych zmian zasad pomocy państwa dla sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Proponowane zmiany mają dostosować obecne przepisy do obecnych priorytetów strategicznych UE, w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a także Europejskiego Zielonego Ładu. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 13 marca 2022 r.21.12.2021 SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTA

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego stała się niejako jedną z wizytówek EUROPE DIRECT Lublin. Niestety, z powodu pandemii wirusa COVID-19, drugi rok z rzędu byliśmy zmuszeni do przeniesienia jej do przestrzeni wirtualnej.13.12.2021 SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Interesujesz się Unią Europejską? Jesteś studentem lubelskiej uczelni i należysz do koła naukowego? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania jest twierdząca, zapraszamy do uczestnictwa w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego..

Wspomniana Symulacja odbędzie się w dniu 17.12.2021 r., za pośrednictwem platformy Zoom, o godz. 12:30. Uczestnikami wydarzenia będą studenci lubelskich uczelni, którzy wcielą się w rolę Posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach trzech frakcji parlamentarnych: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) oraz Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (PSSD).07.12.2021 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin po raz kolejny zaprosili uczniów szkół z terenu województwa lubelskiego do udziału w Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Wydarzenie odbyło się 30 listopada 2021 r. Do udziału w Zjeździe zarejestrowanych zostało 368 uczniów z 12 szkół z całej Lubelszczyzny.07.12.2021 Nowe przepisy w dziedzinie VAT

Nowe przepisy w dziedzinie VAT zapewniają państwom członkowskim większą elastyczność, a jednocześnie wspierają priorytety UE w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i zdrowia publicznego

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś przez unijnych ministrów finansów porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów regulujących stawki podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do towarów i usług. Nowe przepisy zapewnią rządom większą elastyczność w zakresie stosowania stawek VAT i zapewnią równe traktowanie państw członkowskich UE. Jednocześnie zaktualizowane przepisy to dostosowanie stawek VAT do wspólnych priorytetów UE, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, wspieranie cyfryzacji i ochrona zdrowia publicznego. Kolejnym etapem są konsultacje z Parlamentem Europejskim dotyczące ostatecznego kształtu tekstu.30.11.2021 Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w kwestii zwiększenia udostępniania danych oraz wspierania europejskich przestrzeni danych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w kwestii europejskiego aktu w sprawie zarządzania danymi. Negocjacje trójstronne dobiegły tym samym końca, a tekst prawny musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.25.11.2021 Koronawirus: Komisja proponuje wzmocnienie koordynacji działań na rzecz bezpiecznego podróżowania w UE

Komisja zaproponowała dziś aktualizację zasad koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od lata znacznie wzrósł poziom zaszczepienia i wprowadzono unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, przy czym do tej pory wydano ponad 650 mln takich zaświadczeń. Jednocześnie sytuacja epidemiologiczna w UE nadal się zmienia. Niektóre państwa członkowskie przyjmują dodatkowe środki ochrony zdrowia publicznego, m.in. podają dawki przypominające.24.11.2021 Unia zdrowotna: tańsze i dostępniejsze leki

Posłowie przedstawili propozycje mające na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków, zwiększenie przejrzystości cen oraz promowanie wspólnych zamówień publicznych w UE.

  • Wezwanie do opracowania polityki farmaceutycznej UE skoncentrowanej na pacjentach
  • Potrzeba zwiększenia odporności poprzez zapobieganie niedoborom leków, zabezpieczanie łańcuchów dostaw i dostarczanie leków produkowanych w zrównoważony sposób
  • Wsparcie dla przejrzystego, konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w UE


17.11.2021 Europejski Korpus Solidarności: ponad 138 mln euro na wsparcie projektów wolontariatu młodzieży w 2022 r.

Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program finansowania przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych dziedzinach takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub zaangażowanie na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza jej granicami. W zaproszeniu tym wprowadzono też możliwość udziału uczestników w operacjach pomocy humanitarnej na całym świecie, aby rozwijać solidarność między organizacjami i wolontariuszami w państwach UE oraz wśród ludzi i społeczności spoza Unii. Ten nowy komponent projektów międzynarodowych nosi nazwę Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.12.11.2021 Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka

Europejski Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin, zaprasza do udziału w Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Wspomniane wydarzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. na platformie Zoom. Początek spotkania przewidziano na godzinę 10.00.10.11.2021 Komisja zainwestuje prawie 2 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” w celu uzyskania postępów w realizacji transformacji cyfrowej

Komisja przyjęła trzy programy prac programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld euro. Pierwszy z nich obejmuje strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Program „Cyfrowa Europa” ma na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.8.11.2021 Oświadczenie przewodniczącej Ursuli von der Leyen w sprawie sytuacji na granicy między Polską a Białorusią

Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko. Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest nie do przyjęcia.  Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich celów. Rozmawiałam z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, premier Litwy Ingridą Šimonytė i premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem, by wyrazić solidarność UE i omówić z nimi środki, jakie UE może podjąć, aby wesprzeć ich w ich wysiłkach na rzecz rozwiązania tego kryzysu. Wzywam państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za ten hybrydowy atak,29.10.2021 EuroChangeMakers

Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej, który był częścią międzynarodowego projektu EuroChangeMakers, został zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań oraz EUROPE DIRECT Lublin. Warsztaty odbyły się 25 października 2021 r. w godzinach: 10:00-14:00, w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.29.10.2021 Komisja wzmacnia cyberbezpieczeństwo urządzeń i produktów bezprzewodowych

Komisja podjęła dziś działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych dostępnych na rynku europejskim. Ponieważ telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności i bezprzewodowe zabawki są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu, rośnie ryzyko cyberzagrożeń w odniesieniu do każdego konsumenta. Przyjęty dziś akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych przed ich sprzedażą na rynku UE. W akcie tym ustanowiono nowe wymogi prawne dotyczące zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, które producenci będą musieli uwzględnić przy projektowaniu i wytwarzaniu wspomnianych produktów. Akt ten zapewni również ochronę prywatności i danych osobowych obywateli, zapobiegnie ryzyku oszustw pieniężnych, a także zapewni większą odporność naszych sieci komunikacyjnych.14.10.2021 Komisja rozpoczyna prace nad ogłoszeniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią  orędziu o stanie Unii z 2021 r.  Komisja przyjęła dziś formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi. Przyjęty dziś wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. Komisja publikuje również najnowsze  sprawozdanie UE na temat młodzieży, które zawiera przegląd sytuacji młodych Europejczyków w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się, zatrudnienia oraz uczestnictwa w życiu obywatelskim i politycznym.14.10.2021 Europejska Rada ds. Innowacji ogłasza nową edycję wyboru liderów wśród start-upów

Europejska Rada ds. Innowacji Komisji Europejskiej wybrała 65 innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które otrzymają 363 mln euro na finansowanie innowacji przełomowych. Każde przedsiębiorstwo otrzyma finansowanie w postaci połączenia subwencji i inwestycji kapitałowych w wysokości do 17 mln euro w celu opracowania i zwiększenia skali swoich innowacji przełomowych w dziedzinie opieki zdrowotnej, technologii cyfrowych, energii, biotechnologii, przestrzeni kosmicznej i innych. Jest to pierwsza grupa przedsiębiorstw, która będzie finansowana w ramach pełnowymiarowego instrumentu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji.11.10.2021 Komisja zaoferuje młodym Europejczykom 60 tys. biletów kolejowych

Komisja udostępni bezpłatne bilety kolejowe 60 tys. Europejczyków w wieku od 18 do 20 lat w ramach inicjatywy DiscoverEU. Zgłoszenia można składać od jutra, 12 października, od godz. 12:00 do 26 października do godz. 12:00, na okres podróży w 2022 r., który będzie Europejskim Rokiem Młodzieży.08.10.2021 Oświadczenie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

Jestem głęboko zaniepokojona wczorajszym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zleciłam służbom Komisji przeprowadzenie dogłębnej i szybkiej analizy. Na tej podstawie podejmiemy decyzję o dalszych krokach. UE jest wspólnotą wartości i praw. One jednoczą naszą Unię i sprawiają, że jest ona silna. Będziemy przestrzegać podstawowych zasad porządku prawnego Unii. Na to liczy 450 mln Europejczyków. Naszym najważniejszym priorytetem jest zadbanie o to, by prawa Polaków były chronione oraz by Polacy mogli korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, podobnie jak wszyscy obywatele Unii.07.10.2021 Komisja Europejska potwierdza
pierwszeństwo prawa UE

Dzisiejsze ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym; Wszystkie decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów władzy państw członkowskich, w tym sądów krajowych.06.10.2021 EuroChangeMakers

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw i EUROPE DIRECT Lublin organizują Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach międzynarodowego projektu „EuroChangeMakers”. Jego celem jest znalezienie uczestników, którzy są gotowi na zmianę w Europie!

Aż 7 uczestników hackathonu pojedzie na międzynarodowy hackathon w Rumunii i zaprezentuje te pomysły Europie w formie białej księgi z uczestnikami z 18 krajów europejskich.05.10.2021 Światowy Dzień Nauczyciela: Komisja uruchamia narzędzie, które ma pomagać nauczycielom szkół podstawowych i średnich w korzystaniu z technologii cyfrowych

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela Komisja uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Narzędzie o nazwie „SELFIEforTEACHERS” może pomóc im w ocenie – na podstawie serii pytań – ich poziomu kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują oni dalszego szkolenia i wsparcia. Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel i słoweńska minister edukacji, nauki i sportu Simona Kustec oficjalnie uruchomiają dziś to narzędzie w Lublanie.05.10.2021 Komisja przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego

Dziś Komisja Europejska przedstawia pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Skala antysemityzmu w Europie i poza nią niepokojąco rośnie. W związku z tym w strategii przedstawiono szereg działań skupiających się wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście. W strategii proponuje się działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami internetowymi w celu tępienia antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów Wsparciem tych działań będzie dążenie UE na arenie międzynarodowej do tego, aby być liderem globalnej walki z antysemityzmem.20.09.2021 Connecting Europe Express już w Polsce

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) w poniedziałek 20 września przyjechał do Warszawy. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw Europy. Przejazd Connecting Europe Express jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma promować kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

Connecting Europe Express został powitany w Polsce na Dworcu Centralny im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Flagi Polski i Unii Europejskiej wymienili Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Magda Kopczyńska Dyrektor ds. Transportu Wodnego z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej oraz Walter Goetz, Szef Gabinetu Europejskiej Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean.15.09.2021 Jakie Niemcy po Angeli Merkel?
Perspektywa państw Europy Środkowej i Wschodniej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. Jakie Niemcy po Angeli Merkel? Perspektywa państw Europy Środkowej i Wschodniej, godz. 9.30-11.0015.09.2021 KOLEJ NA POLSKĘ - KOLEJ NA LUBELSKIE

EUROPE DIRECT Lublin było partnerem seminarium gospodarczego "Kolej na Polskę - kolej na Lubelskie", które poświęcone zagadnieniom logistycznym, handlowym, inwestycyjnym i infrastrukturalnym związanym z udziałem Województwa Lubelskiego w inicjatywie Pasa i Drogi (Nowy Jedwabny Szlak). Konferencja rozpoczęła się 15 września o godzinie 10:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a także za pośrednictwem platformy Zoom.15.09.2021 Orędzie o stanie Unii za 2021 r., wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen

Szanowny Panie Przewodniczący!
Panie Posłanki, Panowie Posłowie do Parlamentu Europejskiego!

Tak wielu ludzi czuje, że ich życie stanęło w miejscu, podczas gdy świat wokół nich jeszcze szybciej pędzi naprzód. Trudno jest czasem ogarnąć tempo zdarzeń i ogrom wyzwań. Był to także czas szukania odpowiedzi na poważne pytania. Począwszy od świeżego spojrzenia na własne życie po szersze debaty na temat dzielenia się szczepionkami i wspólnych wartości.11.09.2021 Kolej na Polskę. Kolej na lubelskie

EUROPE DIRECT Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów zapraszają na Seminarium gospodarcze Kolej na Polskę - kolej na Lubelskie. Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom logistycznym, handlowym, inwestycyjnym i infrastrukturalnym związanym z udziałem Województwa Lubelskiego w inicjatywie Pasa i Drogi (Nowy Jedwabny Szlak).
O UNII EUROPEJSKIEJ - SIECI, INFORMACJE, PORADY

NA STRONIE EC.EUROPA.EUINKUBATOR WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ

INFORMACJE O PROJEKCIE


VISION OF EUROPE

STRONA PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI EUROPE DIRECT LUBLIN

facebook