SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


EUROPE DIRECT LUBLIN  INFORMUJE


Sieć Informacyjna Europe Direct powołana została do życia przez Komisję Europejską w maju 2005 roku. Europe Direct - Lublin jest jednym z członków ogólnoeuropejskiej Sieci Informacyjnej, funkcjonującej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Organizacją prowadzącą punkt informacyjny w Lublinie jest Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw. Prezentujemy projekty realizowane w ramach naszej działalności.PODRÓŻ PRZEZ EUROPĘ


EUROPA.EU (http://europa.eu) jest internetowym portalem Unii Europejskiej, stworzonym z myślą o użytkownikach i zaprojektowanym zgodnie ze zobowiązaniem instytucji Unijnych do otwartości i przystępności. Portal ten jest kluczowym narzędziem za pomocą, którego obywatele informowani są o swoich prawach, polityce UE, ustawodawstwie, możliwościach zatrudnienia i o wielu innych aspektach mających wpływ na ich codzienne życie.

Obywatele kontaktują się Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct, w celu zadania pytań, konsultacji, zgłoszenia swoich uwag. Poniżej znajduje się lista z odnośnikami do istotnych informacji dostępnych poprzez stronę EUROPE.EU .Instytucje UE


Jak działa UE
(http://europa.eu/about-eu/index_pl.htm)

Parlament Europejski
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_pl.htm)

Rada Unii Europejskiej
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_pl.htm)

Komisja Europejska
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_pl.htm)


Poprzez portal EUROPA.EU dotrzeć można również do innych Europejskich instytucji i organów:


Trybunał Sprawiedliwości UE: dokonuje wykładni prawa UE
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm);


Trybunał Obrachunkowy UE: kontroluje finanse UE
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_pl.htm);


Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny: reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy interesu
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_pl.htm)


Komitet Regionów: reprezentuje lokalne i regionalne samorządy
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm);


Europejski Bank Centralny: odpowiedzialny za Europejską politykę monetarną
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_pl.htm);


Europejski Bank Inwestycyjny: finansuje projekty inwestycyjne UE
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm);


Europejski Fundusz Inwestycyjny: dostarcza kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_pl.htm);


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_pl.htm);


Europejski Inspektor Ochrony Danych: nadzoruje ochronę danych osobowych obywateli UE
(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_pl.htm);


Urząd Publikacji UE: wydaje publikacje Unii Europejskiej
(http://publications.europa.eu/index_pl.htm);


Agencje UE: agencje i organy zdecentralizowane UE
(http://europa.eu/agencies/index_pl.htm);


Inne strony związane z podstawowymi informacjami o Unii Europejskiej


• Podstawowe informacje o UE
(http://europa.eu/about-eu/index_pl.htm);

• Historia UE
(http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_pl.htm);

• Fakty i liczby dotyczące instytucji UE
(http://europa.eu/about-eu/facts-figures/index_pl.htm);

• Lista Członków aktualnej Komisji Barosso, z odnośnikami do ich stron domowych
(http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_pl.htm);

• Odnośniki do stron 27 Państw Członkowskich
(http://europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm);

• Pieniądze i UE informacja o budżecie UE
(http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/index_pl.htm);

• Budżet UE: mity i fakty
(http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm);

• Waluta Euro informacje dotyczące wspólnej waluty europejskiej
(http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_pl.htm)

• Komisja posiada swój kanał – EUTube - na portalu You Tube
(http://www.youtube.com/user/eutube)

• Europa 2020: unijna strategia wzrostu na następne dziesięciolecie
(http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm);

• Pełna lista podziału Komisji Europejskiej na wydziały i służby:
(http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm);

• Streszczenia prawodawstwa UE:
(http://europa.eu/legislation_summaries/index_pl.htm);

• Konsultacje otwarte
(http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm).

• Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej jest możliwy przez portal EUR-lex
(http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm)

• Dziennik urzędowy Unii Europejskiej
(http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=pl);

• Wykaz przygotowywanych aktów prawnych UE
(http://eur-lex.europa.eu/pl/prep/latest/index.htm).


Praca dla UE


Poniżej lista odnośników zawierających informacje na temat pracy w instytucjach UE

(http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_pl.htm):

• Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)
(http://europa.eu/epso/index_pl.htm);

• Aktualne oferty pracy:
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm);

• Oferty pracy tymczasowej:
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm);

• Europass: umożliwia prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji we wszystkich krajach UE
(http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home)

• Informacja o pracy jako tłumacz
(http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/index_en.htm);

• EURES: Europejski Portal Mobilności Zawodowej
(http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl&langChanged=true);

• Kontakt: spis danych kontaktowych
(http://ec.europa.eu/contact/index_pl.htm).


Polityka UE


Pełna lista obszarów działalności UE
(http://europa.eu/pol/index_pl.htm);

• Rolnictwo, rybołówstwo i żywność
(http://ec.europa.eu/policies/agriculture_fisheries_food_pl.htm);

• Przedsiębiorstwa
(http://ec.europa.eu/policies/business_pl.htm);

• Akcja "Klimat"
(http://ec.europa.eu/policies/climate_action_pl.htm);

• Działania interdyscyplinarne
(http://ec.europa.eu/policies/cross_cutting_policies_pl.htm);

• Kultura, edukacja i młodzież
(http://ec.europa.eu/policies/culture_education_youth_pl.htm);

• Gospodarka, finanse, podatki
(http://ec.europa.eu/policies/economy_finance_tax_pl.htm);

• Zatrudnienie i prawa socjalne
(http://ec.europa.eu/policies/employment_social_rights_pl.htm);

• Energia i zasoby naturalne
(http://ec.europa.eu/policies/energy_natural_resources_pl.htm);

• Środowisko, konsumenci i zdrowie
(http://ec.europa.eu/policies/environment_consumers_health_pl.htm);

• Polityka zagraniczna UE
(http://ec.europa.eu/policies/external_relations_foreign_affairs_pl.htm);

• Sprawiedliwość i prawa obywateli
(http://ec.europa.eu/policies/justice_citizens_rights_pl.htm);

• Regiony i rozwój lokalny
(http://ec.europa.eu/policies/regions_local_development_pl.htm);

• Nauka i technologia
(http://ec.europa.eu/policies/science_technology_pl.htm);

• Transport i podróże
(http://ec.europa.eu/policies/transport_travel_pl.htm).


Dla obywateli


Obywatele Unii Europejskiej mogą zapoznać się ze swoimi prawami na portalu "Obywatelstwo UE - Sprawiedliwość"
(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm).

Poniższe odnośniki zawierają informacje na tematy takie jak:

• Prawa Podstawowe
(http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_pl.htm);

• Pobyt i przemieszczanie się
(http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm);

• Prawa wyborcze
(http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm);

• Skargi i wnioski
(http://ec.europa.eu/justice/citizen/complaints/index_en.htm);

• Ochrona konsularna
(http://ec.europa.eu/justice/citizen/consular-protection/index_en.htm);

• Przeciwdziałanie dyskryminacji
(http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_pl.htm);

• Prawo umów
(http://ec.europa.eu/justice/contract/index_pl.htm);

• Równość płci
(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_pl.htm);

• Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
(http://ec.europa.eu/justice/civil/index_pl.htm).

• Ankiety i badania poruszające tematy dotyczące obywatela UE
(http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm);

• Kącik dla dzieci: portal stworzony dla dzieci
(http://europa.eu/kids-corner/index_pl.htm);

• Kącik dla nauczycieli: pomocne materiały dydaktyczne na temat Unii Europejskiej
(http://europa.eu/teachers-corner/index_pl.htm);

• Europa Diary: dziennik z interesującymi faktami dotyczącymi życia w UE i informacjami o prawach obywateli
(http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/uk/index_en.htm);

• EU Bookshop: dostęp do książek i publikacji
(http://bookshop.europa.eu/pl/home/);

• Eurodesk - Informacja Europejska dla młodzieży
(http://www.eurodesk.pl/).


Portal Twoja Europa


zapewnia przejrzysty dostęp do wielu ważnych informacji dotyczących obywateli

Portal Twoja Europa
(http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm):

• Praca i emerytura w UE
(http://europa.eu/eu-life/work-pensions/index_pl.htm);

• Podróże
(http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_pl.htm);

• Zakupy w UE
(http://europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_pl.htm);

• Rodzina
(http://europa.eu/youreurope/citizens/family/index_pl.htm);

• Edukacja i młodzież w UE
(http://europa.eu/eu-life/education-training/index_pl.htm);

• Mieszkać za granicą
(http://europa.eu/eu-life/residence-rights/index_pl.htm);

• Pojazdy
(http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/index_pl.htm);

• Opieka zdrowotna w UE
(http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_pl.htm).


Praca za granicą


• EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej
(http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl&langChanged=true);

• Praca w instytucjach UE
(http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_pl.htm);

• Stwórz swoje europejskie CV
(http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae);

• Transfer zasiłku dla bezrobotnych
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/transferring-unemploymentbenefits/index_pl.htm);

• Jeśli nie znajdziesz pracy
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/cannot-find/index_pl.htm);

• Prawo do świadczeń
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/social-security/index_pl.htm);

• Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/access-to-jobs-in-the-publicsector/index_pl.htm);

• Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/professionalqualifications/index_pl.htm);

• Podatki
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/taxes/index_pl.htm);

• Pozwolenie na pracę
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/job-search/work-permits/index_pl.htm);

• Transgraniczny przepływ pracowników
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/cross-border-worker/index_pl.htm);

• Oddelegowanie za granicę
(http://europa.eu/youreurope/citizens/work/postings-abroad/index_pl.htm);

• Rozszerzenie UE – przepisy przejściowe : uzgodnienia przejściowe dotyczące pracowników z nowych państw przejściowych
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=pl).


Mobilna młodzież:


• Studia za granicą - dostęp i opłaty
(http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/fees/index_pl.htm);

• Pomoc finansowa dla studiujących za granicą
(http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/financial/index_pl.htm);

• Uznawanie dyplomów akademickich
(http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_pl.htm);

• Wymiany studenckie
(http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/exchanges/index_pl.htm);

• Program Erasmus
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm);

• Opieka zdrowotna dla studiujących za granicą
(http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/health/index_pl.htm);

• Europejski Serwis Wolontariatu (EVS)
(http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntaryservice_ en.htm);

• Informacje o wolontariacie w UE i poza Unią
(http://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/find/index_pl.htm);

• Program Leonardo da Vinci
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm);

• Grundtvig - nauka dla dorosłych
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm);

• Inicjatywa Youth on the Move
(http://ec.europa.eu/youthonthemove/);

• PLOTEUS portal dotyczący możliwości edukacyjnych w Europie
(http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm);

• Szkoły i Uniwersytety w UE
(http://europa.eu/eu-life/education-training/index_pl.htm).


Podróżowanie i prawa pasażera


• Prawa pasażera w zasięgu ręki: praktyczne informacje i porady
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html);

• Prawa pasażera - transport lotniczy: odmowa przyjęcia na pokład, opóźniony lot, prawa osoby niepełnosprawnej na lotnisku
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/03-air.html);

• Prawa pasażera w ruchu kolejowym
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/13-rail.html);

• Prawa pasażerów podróżujących transportem wodnym
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/29-other-modes-2.html);

• Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/29-other-modes-3.html);

• Zagubiony, opóźniony lub nieprawidłowo przewieziony bagaż
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/31-luggages.html);

• Wskazówki dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonych możliwościach poruszania się
(http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/30-disabled-persons-and-persons-with-reducedmobility. html);

• Aplikacje Mobilne dostępne za darmo, zawierające informacje o prawach pasażera (http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/mobile.html).


Obywatel zaangażowany


Portal EUROPA.EU nie tylko informuje, ale również zachęca do aktywności obywatelskiej poprzez:

• Udział w debacie online na temat przyszłości Europy
(http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm);

• Udział w konsultacjach
(http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm)

• Debaty dotyczące UE
(http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions/index_pl.htm)

• Twój głos w Europie
(http://ec.europa.eu/yourvoice/usefullinks/index_pl.htm)

• Blogi komisarzy i wyższych urzędników UE
(http://europa.eu/take-part/blogs/index_pl.htm)

• Nagrody i konkursy
(http://europa.eu/take-part/prizes-competitions/index_pl.htm)

• Konta na Facebook'u
(http://europa.eu/take-part/facebook/index_pl.htm)

• Konta na Twitterze
(http://europa.eu/take-part/twitter/index_pl.htm)

• Konta na YouTube
(http://europa.eu/take-part/youtube/index_pl.htm).


Europejski Rok Obywateli 2013


Europejski Rok Obywateli 2013
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/home):

• Wydarzenia w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/events)

• Wiadomości
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/news)

• Informacja o partnerach z którymi współpracuje Komisja
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/partners)

• Finansowanie ze środków unijnych
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/eu-funding-opportunities)

• Materiały prasowe i promocyjne
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/press-and-campaign-toolbox)

• Publikacje
(http://europa.eu/citizens-2013/pl/resources-library).


Europejska Inicjatywa Obywatelska


Europejska Inicjatywa Obywatelska (http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/welcome?lg=pl)
umożliwia milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego:

• Podstawowe Informacje
(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=pl)

• Procedura krok po kroku
(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works?lg=pl)

• Jak poprzeć inicjatywę
(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup?lg=pl)

• Punkt kontaktowy
(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/contact?lg=pl)

• Trwające inicjatywy
(http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing)

• (Zhattkp:o/ń/eccz.eounroep ai.neiuc/jcaittizyewnsy-i n itiative/public/initiatives/finalised)
• (Nhitetpa:/k/teuc.aelunroep ain.eiuc/jcaittizyewnsy-i n itiative/public/initiatives/obsolete).


Wspieranie dla biznesu


Portal Europa (http://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm) posiada sekcję dedykowaną prowadzeniu przedsiębiorstwa w Europie. Tematy zawierają informacje:

• Początki: procedury związane z rozpoczęciem działalności
(http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/index_pl.htm);

• Zarządzanie: Zarządzanie przedsiębiorstwem - obowiązki i zadania
(http://europa.eu/youreurope/business/managing-business/index_pl.htm);

• Rozwój: transgraniczna współpraca pomiędzy firmami z różnych krajów UE
(http://europa.eu/youreurope/business/expanding-business/index_pl.htm);

• Rynek UE: przepisy dotyczące Unijnego rynku
(http://europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/index_pl.htm);

• Innowacyjność: informacje o nowych pomysłach, możliwościach, badaniach naukowych
(http://europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/index_pl.htm);

• Finansowanie i wsparcie: dowiedz się jak uzyskać dostęp do finansowania i wsparcia przedsiębiorstwa
(http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/index_pl.htm);

• Zakończenie działalności: wszystko co musisz wiedzieć o zamknięciu, sprzedaży lub bankructwie przedsiębiorstwa
(http://europa.eu/youreurope/business/exit-strategy/index_pl.htm).


Enterprise Europe Network


Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_pl.htm):

• Podstawowe Informacje o sieci
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/about);

• Odnośniki do sieci w poszczególnych krajach
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches);

• Partnerzy
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/partners)

• Zaproszenie do składania ofert
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/tenders).

• Nawiązanie międzynarodowej współpracy
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/going-international);

• Dostęp do nowych technologii
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/technology-transfer);

• Dostęp do finansów
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/access-finance);

• Pomoc w identyfikacji potrzeb firmy
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/research-funding);

• Porady prawne i standardy europejskie
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/advice-eu-law-andstandards);

• Twoje zdanie o prawie UE
(http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/speak-eu-law).


Przetargi, finansowanie, dotacje


• Solvit zajmuje się rozwiązywaniem problemów na rynku międzynarodowym
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm).

• TED (Tenders Electronic Daily): jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconą europejskim zamówieniom
(http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do);

• SIMAP System informacyjny europejskich zamówień publicznych
(http://simap.europa.eu/index_pl.htm);

• Oferty przetargowe
(http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_pl.htm);

• Unijne fundusze i dotacje
(http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_pl.htm);

• Praktyczny przewodnik po funduszach UE
(http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_pl.html);

• Dostęp do listy beneficjentów i dotacji UE
(http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_pl.htm).


Media


Aktualne wiadomości (http://europa.eu/newsroom/index_en.htm) na portalu Europa.

• Highlights: możliwość śledzenia najważniejszych wiadomości z podziałem na tematy i miesiące
(http://europa.eu/newsroom/highlights/index_en.htm);

• Press releases: oświadczenia prasowe Komisji
(http://europa.eu/newsroom/press-releases/index_en.htm);

• What’s New in Europe: wiadomości z instytucji UE
(http://europa.eu/geninfo/whatsnew_en.htm);

• Calendar of events: wszystkie nadchodzące wydarzenia związane z UE
(http://europa.eu/newsroom/calendar/?siteLanguage=en);

• Audiovisual resources: aktualne nagrania, zdjęcia i pliki audiowizualne
(http://europa.eu/newsroom/audiovisual/index_en.htm);

• Press contacts: dane kontaktowe przedstawicieli prasowych wszystkich instytucji UE
(http://europa.eu/newsroom/press-contacts/index_en.htm);

• Information on press facilities: wszystko co musisz wiedzieć o akredytacjach, transmisjach i listach mailingowych
(http://europa.eu/newsroom/press-facilities/index_en.htm).

• Listę subskrypcji proponowanych przez Komisję i inne instytucje UE możesz znaleźć tutaj.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK