SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13,03.2013 KE proponuje przepisy dotyczące realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komisja Europejska zaproponowała zasady operacyjne pozwalające na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mającej na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Inicjatywa ta została zaproponowana na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r., a jej budżet na lata 2014-2020 wynosi 6 mld EUR.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „W następstwie silnego politycznego sygnału ze strony Rady Europejskiej, dotyczącego wsparcia dla gwarancji na rzecz młodzieży i innych środków mających na celu rozwiązanie problemu rekordowego poziomu bezrobocia wśród młodzieży, Komisja zaproponowała konkretny wniosek, który umożliwi państwom członkowskim korzystanie z zasobów niezwłocznie po wejściu w życie nowych ram budżetowych na lata 2014-2020.”

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie wspierać zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo (młodzież NEET) w unijnych regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r. przekroczyła 25%. Inicjatywa skupiałaby się na integracji tej młodzieży na rynku pracy.

Fundusze w ramach tej inicjatywy zostałyby zatem przeznaczone na ułatwienie i przyspieszenie działań określonych w grudniu 2012 r. w pakiecie na rzecz zatrudnienia młodzieży <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=pl>.
Fundusze te będą w szczególności dostępne dla państw członkowskich w celu finansowania działań mających na celu wdrożenie w kwalifikujących się regionach zalecenia w sprawie gwarancji dla młodzieży <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0729:PL:NOT>, które zostało wydane na posiedzeniu ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych UE w dniu 28 lutego (zob. MEMO/13/152<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm>). W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny wprowadzić środki mające na celu zapewnienie, by młodzież do 25 roku życia miała dostęp do dobrych jakościowo ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub staży w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie miała charakter uzupełniający w stosunku do innych projektów realizowanych na poziomie krajowym, w tym projektów wspieranych z EFS, a jej celem będzie tworzenie lub wdrażanie programów gwarancji dla młodzieży, takich jak reforma odpowiednich instytucji i usług.

W ramach przewidzianych na ten cel funduszy 3 mld euro będzie pochodzić ze specjalnej pozycji budżetowej przeznaczonej na zatrudnienie ludzi młodych; kwota ta zostanie uzupełniona o co najmniej 3 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z powodu obecnej trudnej sytuacji budżetowej państw członkowskich wynikającej z kryzysu gospodarczego, jedynie wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego wymagałby uzupełnienia o dodatkowe środki pochodzące z wkładu własnego państw członkowskich.

Kontekst

Młodzi ludzie zostali szczególnie dotknięci kryzysem gospodarczym. W styczniu 2013 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE była ponad dwukrotnie wyższa od stopy bezrobocia wśród dorosłych i wynosiła 23,6 %. W Unii Europejskiej 7,5 mln młodych ludzi (w wieku od 15 do 24 lat) to młodzi ludzie, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo. Bezrobocie wśród młodzieży jest szczególnie duże w niektórych regionach. Nie jest to wyłącznie problem osób, których dotyczy on bezpośrednio, zjawisko to stanowi także poważne zagrożenie dla spójności społecznej w UE i może mieć długoterminowy negatywny wpływ na potencjał gospodarczy i konkurencyjność Europy.

W dniu 5 grudnia 2012 r. Komisja przyjęła pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży w celu zwalczania niedopuszczalnie wysokiego bezrobocia wśród młodzieży. Zawiera on wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, rozpoczyna drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie ram jakości dla staży<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0728:FIN:PL:PDF>, zapowiada europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego i przedstawia sposoby służące zmniejszaniu przeszkód dla mobilności młodych ludzi.

Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży jest kluczowym celem polityki spójności wspieranej zarówno przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jak i Europejski Fundusz Społeczny. Na posiedzeniu w dniach 7-8 lutego 2013 r. Rada postanowiła o podjęciu kolejnego kroku w kierunku zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi, jakim jest wniosek w sprawie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.Dodatkowe informacje

Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży

Komunikat prasowy:
IP/12/1311<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_pl.htm

Notatka informacyjna:
MEMO/12/938<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm

Przemówienie:
SPEECH/12/910<http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-910_en.htm

Film wideo:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&videosId=2619&vl=pl&furtherVideos=yes

Wiadomość na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&furtherNews=yes

Strona poświęcona zatrudnieniu młodzieży:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=pl

Strona internetowa komisarza László Andora:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisarz László Andor na Twitterze:
https://twitter.com/laszloandoreu

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Osoby do kontaktów:

Jonathan Todd<mailto:Jonathan.Todd@ec.europa.eu> (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois<mailto:Cecile.Dubois@ec.europa.eu> (+32 2 295 18 83)ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK