SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28.05.2013 Komisja Europejska Administracja elektroniczna działa coraz lepiej, ale obywatele oczekują więcej

Prawie połowa obywateli UE (46 proc.) posługuje się internetem aby znaleźć pracę, skorzystać z biblioteki publicznej, złożyć deklarację podatkową, zgłosić narodziny dziecka, złożyć wniosek o paszport lub skorzystać z innych usług administracji elektronicznej. 80 proc. obywateli stwierdziło, że usługi publiczne online pozwalają im zaoszczędzić czas, 76 proc. docenia ich elastyczność a 62 proc. twierdzi, że dzięki nim wydaje mniej pieniędzy.

Jednocześnie jednak użytkownicy są bardziej zadowoleni z bankowości internetowej (wskaźnik zadowolenia 8,5 w skali od 0 do 10) i zakupów przez internet (7,6) niż z elektronicznych usług publicznych (6,5).

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, w odpowiedzi na te wyniki stwierdziła: „Tendencje w zakresie elektronicznych usług administracji publicznej w Europie są obiecujące. Skoro jednak użytkownicy są bardziej zadowoleni z bankowości internetowej niż z usług administracji elektronicznej, to znaczy, że administracja publiczna musi lepiej dostosować te usługi do potrzeb użytkowników. Dlatego też musimy zwiększyć starania, aby administracja elektroniczna działała ponad granicami.”

Europejska agenda cyfrowa ma na celu podniesienie wykorzystania usług administracji elektronicznej przez obywateli Unii do 50 proc. w roku 2015.

Przeprowadzone w 2012 r. studium porównawcze administracji elektronicznej WIĘCEJ objęło 28 000 użytkowników Internetu w 32 krajach.

Najważniejsze ustalenia tego studium są następujące:

• wśród najbardziej popularnych usług wymieniano składanie deklaracji podatkowych (73 proc. użytkowników deklaruje dochody online), informowanie o przeprowadzce lub dokonywanie zmiany adresu (57 proc.) oraz zapisywanie się na studia wyższe i/lub składanie wniosków o stypendia dla studentów (56 proc.);

• podczas gdy 54 proc. ankietowanych nadal preferuje bezpośredni kontakt z urzędnikiem lub inne tradycyjne kanały komunikacji, co najmniej 30 proc. z nich zadeklarowało, że korzystałoby regularnie z usług administracji elektronicznej, jeśli świadczono by więcej usług dostosowanych do ich potrzeb;

• 47 proc. użytkowników administracji elektronicznej było całkowicie usatysfakcjonowanych poziomem usługi elektronicznej, 46 proc. było usatysfakcjonowanych jedynie częściowo. W studium zasygnalizowano również konieczność udoskonalenia usług online w przypadku ważnych wydarzeń, takich jak utrata pracy czy znalezienie nowego zatrudnienia, zakładanie przedsiębiorstwa i zapisy na uczelnie.

• Dla osób żyjących we własnym kraju, średnio ponad połowę czynności administracyjnych związanych z tymi kluczowymi zdarzeniami w życiu można przeprowadzić w internecie. Strony internetowe podają informacje na temat pozostałych etapów. Jednak aby wzmocnić pozycję obywateli konieczne są większa przejrzystość i interakcja z użytkownikami.

• Obraz ten jest mniej optymistyczny w przypadku prawie 2 mln osób, które przenoszą się z jednego państwa członkowskiego do drugiego lub dojeżdżają do pracy do innego państwa członkowskiego. Podczas gdy większość państw członkowskich dostarcza informacje na temat studiowania lub zakładania przedsiębiorstw przez osoby mieszkające za granicą, przeprowadzanie rejestracji w internecie jest mniej rozpowszechnione. Jedynie 9 państw umożliwia obywatelom z innego państwa członkowskiego UE zapisy na uczelnię za pośrednictwem internetu a 17 państw umożliwia im przeprowadzenie tą drogą niektórych etapów zakładania przedsiębiorstwa.


Kontekst

Te i inne kwestie zostaną omówione przez przedstawicieli wysokiego szczebla z UE i innych państw (w tym państw rozwijających się) na konferencji „Wyznaczając kierunki rozwoju administracji elektronicznej”, która odbędzie się w Helsinkach w dniach 28-30 maja.

Licząc od 2001 r. jest to 10. studium porównawcze administracji elektronicznej. W tegorocznym badaniu oceniono sytuację w 27 państwach członkowskich UE oraz w Chorwacji, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Po raz pierwszy w badaniu przeanalizowano zarówno stronę podaży usług administracji elektronicznej, jak i popytu na nie, w tym badanie użytkowników administracji elektronicznej. W badaniu uwzględniono również użyteczność, przejrzystość i kluczowe czynniki umożliwiające świadczenie usług administracji elektronicznej. Wreszcie w badaniu oceniono usługi online związane z trzema ważnymi zdarzeniami w życiu: utratą pracy lub znalezieniem nowego zatrudnienia, zakładaniem przedsiębiorstwa oraz podjęciem studiów na wyższej uczelni.

Od grudnia 2010 r. Komisja i władze publiczne państw członkowskich pracowały nad rozszerzaniem i poprawą usług oferowanych przez nie za pośrednictwem internetu. Plan działań na rzecz administracji elektronicznej WIĘCEJ zawiera czterdzieści szczególnych środków mających umożliwić obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie z usług elektronicznych (zob. IP/10/1718 ). Komisja bada obecnie postępy poczynione w tej kwestii i przedstawi z nich sprawozdanie przed końcem 2013 r. Komisja Europejska stawia sobie za cel wspieranie rozwoju świadczonych w sposób transgraniczny usług publicznych online i korzystania z nich. W szczególności Komisja przyczyniła się do finansowania zakrojonych na szeroką skalę projektów pilotażowych WIĘCEJ łączących różne krajowe systemy on-line i tworzących zasady działania europejskich transgranicznych usług publicznych.

Trwają prace nad systemem identyfikacji elektronicznej (STORK 2.0), systemem e-zdrowie (epSOS) i e-sprawiedliwość (e-CODEX). Wcześniej rozpoczęte projekty pilotażowe: e-biznes (SPOCS) i e-zamówienia (PEPPOL, a obecnie Open PEPPOL ASBL) zostały pomyślnie ukończone. W latach 2014-2020 Komisja nadal zamierza wspierać wzajemnie połączone infrastruktury usług cyfrowych takie jak system identyfikacji elektronicznej i elektroniczne zamówienia publiczne, za pośrednictwem nowego instrumentu „Łącząc Europę”.

Równolegle przedstawiony w ubiegłym roku projekt wniosku w sprawie unijnych przepisów dotyczących identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i podpisów elektronicznych (IP/12/558) ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość posługiwania się krajową tożsamością elektroniczną w celu uzyskania dostępu do usług publicznych w innych krajach UE. Przepisy te przyczynią się też do powstania wewnętrznego rynku podpisów elektronicznych i powiązanych elektronicznych usług zaufania.

Przydatne linki


Kontakt:

Ryan Heath
Ryan.Heath@ec.europa.eu (+32 2 296 17 16),
Twitter: @RyanHeathEUhttp://www.twitter.com/RyanHeathEU

Linda Cain
Linda.Cain@ec.europa.eu (+32 2 299 90 19)
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK