SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


17.10. 2013 r. Ludzka twarz EFS – VII edycja!

Wystartowała VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego. Prace w formie reportażu można nadsyłać do 31 grudnia br. - będą one oceniane w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, zostaną również zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

Celem VII edycji konkursu Ludzka twarz EFS jest promocja efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) i przybliżenie ludziom wsparcia z EFS. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje internetowe), MIKROFON (audycje radiowe) i EKRAN (nagrania audiowizualne).

Laureaci, wyłonieni decyzją Jury, otrzymają nagrody pieniężne i statuetki Dziennikarz przyjazny EFS, a także wezmą udział w wizycie studyjnej do Brukseli organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Przewidziane jest również głosowanie internetowe, w którym wezmą udział wszystkie zgłoszone prace zaakceptowane pod względem formalnym. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie internetowej konkursu www.ludzkatwarzefs.pl w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r. Autorom prac, które otrzymają największą liczbę głosów w każdej z kategorii, zostanie przyznana nagroda pieniężna.

Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do 31 grudnia 2013 r.

Nagrody pieniężne

Kategoria Pióro - dla dziennikarzy prasowych:

I miejsce: 6 000 zł brutto
II miejsce: 4 000 zł brutto
III miejsce: 3 000 zł brutto
nagroda internautów: 1 000 zł brutto

Kategoria Mikrofon - dla dziennikarzy radiowych:

I miejsce: 6 000 zł brutto
II miejsce: 4 000 zł brutto
III miejsce: 3 000 zł brutto
nagroda internautów: 1 000 zł brutto

Kategoria Ekran - dla dziennikarzy telewizyjnych:

I miejsce: 6 000 zł brutto
II miejsce: 4 000 zł brutto
III miejsce: 3 000 zł brutto
nagroda internautów: 1 000 zł brutto

Szczegółowe informacje - www.ludzkatwarzefs.plZakrestematyczny reportaży konkursowych

Obejmuje on projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego.

Co może stanowić inspirację?

W ramach Priorytetu I, Priorytetu II i Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) PO KL Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiada m.in. za:

 • wsparcie dla instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, aby mogły lepiej świadczyć usługi na rzecz obywateli
 • pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
 • tworzenie i promocję programów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej dla grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, np.:
  • - młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (projekty Ochotniczych Hufców Pracy)
  • - osób pozbawionych wolności (projekty Centralnego Zarządu Służby Więziennej)
  • - osób niepełnosprawnych (projekty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • tworzenie programów aktywizacji zawodowej dla członków społeczności romskiej
 • wsparcie aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz promocję zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie
 • programy profilaktyki ochrony zdrowia pracowników (m.in. w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo–płciowego u pracujących mężczyzn w wieku 45+ ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej)
 • wparcie biur porad prawnych i obywatelskich prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Ludzka twarz EFS" odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Mediów i Instytutu Spraw Publicznych.facebook