SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


25.02.2014 Prognoza gospodarcza dla UE – odnotowujemy ożywienie gospodarcze

Ożywienie gospodarcze, mimo że o różnym tempie i różnym natężeniu, daje się zauważyć w większości państw członkowskich UE. Niemniej jednak wysokość długu publicznego i konsolidacja budżetowa spowodowane kryzysem finansowym powodują, że wciąż jest ono zjawiskiem nietrwałym.

Uwzględniając wszystkie najważniejsze wskaźniki, możemy stwierdzić, że obecne ożywienie gospodarcze powoli ugruntowuje się

Od czasu opublikowania ostatniej prognozy jesiennej dla UE, perspektywy dla całej UE, jak i oddzielne, dla strefy euro, uległy poprawie. Z godnie z nimi wynoszący w 2013 r. 0,1 proc. wskaźnik PKB dla całej UE, w roku bieżącym ma wynieść 1, 5 proc., a w roku przyszłym 2 proc. Prognozy wzrostu dla strefy euro są nieco niższe i wynoszą odpowiednio 1,2 proc. w roku bieżącym i 1,8 proc. w 2014 r.

Szacuje się, że w roku bieżącym w całej UE zostanie odnotowane ożywienie gospodarcze oraz, że zacznie się ono umacniać w krajach graniczących ze strefą euro, które najbardziej odczuły skutki kryzysu. Mimo że różnice wzrostu gospodarczego utrzymają się, to zmniejszą się one między krajami najlepiej sobie radzącymi a tymi, które wciąż borykają się z trudnościami gospodarczymi. Przewiduje się, że w 2014 r. tylko Cypr i Słowenia wciąż będą odnotowywać ujemne roczne stopy wzrostu PKB; do 2015 r. gospodarki wszystkich państw członkowskich ponownie wkroczą na drogę wzrostu gospodarczego.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, oświadczył: „Począwszy od końca pierwszego semestru zeszłego roku w Europie zaczynamy odnotowywać ożywienie gospodarcze. Wzrost popytu wewnętrznego w roku bieżącym powinien pomóc nam w osiągnięciu bardziej zrównoważonego i trwalszego wzrostu gospodarczego. Przywrócenie równowagi europejskiej gospodarce jest trwającym procesem, poprawia się konkurencyjność zewnętrzna, szczególnie w krajach, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu. Możemy uznać, że najgorszy etap kryzysu gospodarczego już jest za nami – niemniej jednak nie wolno nam osiadać na laurach, ponieważ ożywienie gospodarcze wciąż jest niewielkie. Aby je przyśpieszyć, i aby stworzyć więcej miejsc pracy, musimy kontynuować nasze reformy gospodarcze”.

Bezrobocie

Warunki na runku pracy w latach 2014–2015 ulegną jedynie nieznacznej poprawie. Będzie to spowodowane naturalnym opóźnieniem reakcji ryków pracy na ożywienie gospodarcze oraz ogólnie powolnym tempem wzrostu gospodarczego w UE.

Stopa bezrobocia w strefie euro ustabilizuje się w roku bieżącym. W 2015 r. przewiduje się jej nieznaczny spadek – do około 10,4 proc. w UE oraz 11,7 proc. w strefie euro. W okresie objętym prognozą utrzymają się znaczące różnice między krajami UE; szacuje się, że w bieżącym roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 4,8 proc w Austrii i 26 proc. w Grecji.

Inflacja

Wskaźnik inflacji wyraźnie zmniejszył się w 2013 r. dzięki spadającym cenom energii i surowców, niskiemu popytowi oraz ciągłemu umacnianiu się euro. Przewiduje się, że w roku bieżącym utrzyma się spadkowa tendencja niskiej inflacji cen konsumenckich. W UE oraz w strefie euro inflacja ta utrzyma się odpowiednio na poziomie 1,2 proc. i 1,0 proc.

Finanse publiczne

Od 2011 r. znacznie ograniczono wydatki publiczne w Unii Europejskiej. W większości krajów nie będzie trzeba zaciskać pasa jeszcze bardziej – na resztę okresu objętego prognozą nie planuje się żadnych poważniejszych cięć w budżetach publicznych.

Szacuje się, że w 2014 r. deficyt budżetowy utrzyma się na poziomie 2,7 proc. PKB w UE i 2,6 proc. PKB w strefie euro. Zgodnie z prognozą wskaźnik deficytu osiągnie wartość szczytową w 2014 r. – wyniesie ona 90 proc. w UE i 96 proc. w strefie euro.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK