SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


04-03-2014 Polska mało innowacyjna

Polska znalazła się w ostatniej czwórce najmniej innowacyjnych krajów członkowskich UE – wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Komisję Europejską. W czołówce innowatorów są Szwedzi, Duńczycy i Niemcy – tam nakłady na badania, które potem unowocześniają gospodarkę, są najwyższe. - Musimy pomóc Europie przekuwać genialne pomysły w zyskowne przedsięwzięcia, które są podstawą wzrostu zatrudnienia – mówi komisarz Johannes Hahn.

Europa nadrabia zapóźnienia innowacyjne w stosunku do USA i Japonii, ale zróżnicowanie poziomu innowacyjności między państwami członkowskimi UE utrzymuje się, zaś dystans do liderów zmniejszamy wciąż zbyt wolno. Na szczeblu regionalnym różnice w poziomie innowacji nadal się pogłębiają, a spadek wskaźników innowacyjności dotyka wciąż prawie jedną piątą regionów UE. Oto najważniejsze wyniki tablicy wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Komisji Europejskiej oraz tablicy wyników innowacyjności regionów z 2014 r.

Ranking poszczególnych krajów w ramach UE pozostaje stosunkowo stabilny, ze Szwecją na czele, a na kolejnych miejscach plasują się: Dania, Niemcy i Finlandia. Wymienione cztery kraje inwestują najwięcej w badania naukowe i innowacje. Państwa, w których sytuacja poprawiła się najbardziej, to Portugalia, Estonia i Łotwa. Największe z odnotowanych postępów można przypisać otwartości i atrakcyjności unijnego systemu badań naukowych, a także efektom współpracy w dziedzinie innowacji gospodarczej i komercjalizacji wiedzy mierzony wzrostem dochodów pochodzących ze sprzedaży licencji i patentów za granicą. Wzrostowi wydatków publicznych na badania i rozwój towarzyszył jednak ciągły spadek inwestycji z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka oraz nowatorskich inwestycji w przedsiębiorstwach niezwiązanych z badaniami i rozwojem.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, podkreślił: - Rozprzestrzenienie się realnej innowacji w całej Europie jest nadal naszym priorytetem – jeżeli chcemy osiągnąć nadrzędny cel polityki przemysłowej: do roku 2020 przynajmniej 20 proc. unijnego PKB ma pochodzić z produkcji. Zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw, większy popyt na nowatorskie rozwiązania z Europy i likwidowanie przeszkód we wdrażaniu i komercyjnym wykorzystywaniu innowacji są warunkiem wzrostu gospodarczego. Trzeba nam więcej nowatorskich przedsiębiorstw, musimy zatem zapewnić warunki sprzyjające wzrostowi, ułatwiając skuteczne wprowadzanie innowacji na rynek.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, dorzuciła ze swej strony: - Tablica wyników potwierdza raz jeszcze, że inwestycje w badania i innowacje są szczególnie opłacalne pod kątem wyników gospodarczych. Z budżetem w wysokości prawie 80 mld EUR w ciągu najbliższych siedmiu lat, za pomocą naszego nowego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” będziemy dążyć do utrzymania właściwego kursu. Musimy zatem zdecydowanie zwiększyć nakłady na innowacje w całej Unii, i to natychmiast, w dążeniu do wyznaczonego poziomu 3 proc. PKB do 2020 r.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za politykę regionalną i miejską, podsumował: - Musimy pomóc Europie przekuwać genialne pomysły w zyskowne przedsięwzięcia, które są podstawą wzrostu zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nowy budżet UE oraz zreformowane założenia polityki regionalnej dają nam jedyną w swoim rodzaju okazję do spotęgowania innowacji w Europie. Łącznie ponad 100 mld EUR inwestycji w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie wyasygnowane na cele badań i innowacji, jak również rozwój cyfrowy, potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektora energii ekologicznej i efektywności energetycznej. Ogłoszone dziś tabele wyników wskazują, że niektóre regiony wyraźnie przodują, jednak utrzymują się poważne rozbieżności wskaźników. Nowa polityka regionalna będzie musiała stawić czoła tym zapóźnieniom: każdy z 274 regionów europejskich musi wypracować własną, inteligentną strategię specjalizacji, z uwzględnieniem innowacji. Regiony muszą rozpoznać swoje silne strony i znaleźć nowe sposoby, które pozwolą im sprostać gospodarczo rosnącej globalnej konkurencji.

Indywidualne podsumowania wyników w dziedzinie innowacyjności wszystkich 28 państw członkowskich oraz innych krajów europejskich: MEMO/14/140

Cztery grupy państw członkowskich o różnych wynikach

W tablicy wyników Unii w zakresie badań i innowacji z 2014 r. państwa członkowskie zostały podzielone na cztery grupy:
Dania (DK), Finlandia (FI), Niemcy (DE) i Szwecja (SE) są „liderami innowacji” (zob. wykres na następnej stronie: Innovation Leaders), o poziomie innowacyjności znacznie powyżej średniej UE;
Austria (AT), Belgia (BE), Cypr (CY), Estonia (EE), Francja (FR), Irlandia (IE), Luksemburg (LU), Niderlandy (NL), Słowenia (SI) i Zjednoczone Królestwo (UK) to „kraje doganiające liderów” (Innovation followers) o poziomie innowacyjności powyżej lub blisko średniej UE;
wyniki, jakie notują Chorwacja (HR), Republika Czeska (CZ), Grecja (EL), Węgry (HU), Włochy (IT), Litwa (LT), Malta (MT), Polska (PL), Portugalia (PT), Słowacja (SK) oraz Hiszpania (ES) są poniżej średniej UE. Są to tzw. umiarkowani innowatorzy (Moderate innovators);
Bułgaria (BG), Łotwa (LV) i Rumunia (RO) są słabymi innowatorami (Modest innovators) o poziomie innowacyjności znacznie poniżej średniej UE.

Jakie są źródła sukcesu liderów innowacji?

Najbardziej nowatorskie kraje wyróżniają się widocznie, przewyższając przeciętną unijną we wszystkich dziedzinach: począwszy od bazy naukowej i systemów szkolnictwa wyższego, poprzez innowacyjną przedsiębiorczość, kapitał intelektualny dający możliwości innowacji również małym i średnim przedsiębiorstwom, kończąc na wynikach gospodarczych. Takie wyniki świadczą o stabilnym systemie badań naukowych i innowacji.

Stan UE na tle konkurencji międzynarodowej

Biorąc pod uwagę europejskie kraje spoza UE, również w tym roku Szwajcaria utrzymała pozycję absolutnego lidera innowacji, bijąc na głowę wyniki wszystkich państw członkowskich UE. W skali globalnej, przewagę nad UE w dziedzinie innowacyjności utrzymują Korea Południowa, USA i Japonia. O ile zapóźnienie UE w stosunku do USA i Japonii zmniejszyło się o połowę w ostatnich latach, rośnie dystans dzielący nas od Korei Południowej.

W tyle za Unią plasują się w dalszym ciągu Australia, Kanada i wszystkie kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki). Ta dominacja Unii jest stabilna, a przewaga zdaje się nawet umacniać, z wyjątkiem Chin, które szybko doganiają UE.

Tablica wyników innowacyjności regionów 2014

W tym roku tablicy wyników Unii w zakresie badań i innowacji towarzyszy tablica wyników innowacyjności regionów za 2014 r., zawierająca ocenę porównawczą wyników w dziedzinie innowacji każdego ze 190 regionów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii, z wykorzystaniem ograniczonej liczby wskaźników w zakresie badań naukowych i innowacji.

Bliższe informacje na temat tablicy wyników Unii w zakresie badań i innowacji

Tablica wyników Unii w zakresie badań i innowacji z 2014 r. opiera się obecnie na zestawie 25 różnych wskaźników, z rozróżnieniem na trzy główne kategorie:
„warunki podstawowe” – elementy bazowe, które umożliwiają innowacje (zasoby ludzkie, otwarte, doskonałe i atrakcyjne systemy badań oraz finansowanie i wsparcie);
„działalność przedsiębiorstw”: kategoria odzwierciedlająca wysiłki europejskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji (inwestycje, powiązania i przedsiębiorczość, aktywa intelektualne);
„wyniki” – ilustrujące, w jaki sposób innowacyjność przekłada się na korzyści dla gospodarki (innowatorzy, skutki ekonomiczne).ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK