SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19-03-2014 Sukces pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej

W odpowiedzi na sukces pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja zintensyfikuje działania na rzecz poprawy jakości wody oraz infrastruktury wodnej i sanitarnej.

Right2Water jest pierwszą udaną kampanią przeprowadzoną w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej – instrumentu wprowadzonego w kwietniu 2012 r., który umożliwia obywatelom UE zwrócenie się do Komisji o przedstawienie wniosku ustawodawczego w dziedzinach, w których UE posiada uprawnienia do działania.

Organizatorzy inicjatywy zebrali 1,89 mln podpisów obywateli z rożnych krajów UE, opowiadających się za zagwarantowaniem wszystkim mieszkańcom UE prawa do czystej wody i infrastruktury sanitarnej.Wezwali również do: wyłączenia zaopatrzenia w wodę i gospodarki zasobami wodnymi z przepisów rynku wewnętrznego i liberalizacji, zwiększenia wysiłków mających na celu zagwarantowanie powszechnego dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej na całym świecie.

Działania na szczeblu UE

Na razie Komisja nie zaproponowała nowych przepisów UE, określiła jednak szereg problemów, które należy rozwiązać, i które mają bezpośrednie znaczenie dla tej inicjatywy i jej celów. Komisja zobowiązała się do:
zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy wdrażania przepisów UE przez rządy krajowe
usprawnienia zarządzania danymi i zwiększenia dostępności informacji dla obywateli
korzystania z najlepszych praktyk i promowania dialogu i współpracy w sektorze wodnym
zwiększania przejrzystości i zakresu odpowiedzialności dostawców usług wodnych
działania na rzecz zagwarantowania powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i do infrastruktury sanitarnej
przeprowadzenia ogólnounijnych konsultacji na temat przepisów w sprawie wody pitnej, aby ocenić potrzebę wprowadzenia ulepszeń.

Kwestia prywatyzacji usług

Przepisy dotyczące usług wodnych leżą aktualnie w gestii władz publicznych w państwach członkowskich, a Komisja zachowa neutralność względem krajowych, regionalnych i lokalnych decyzji co do sposobu realizacji usług wodnych oraz je uszanuje.

Zgodnie z celami inicjatywy Right2Water dystrybucja i zaopatrzenie w wodę będą wyłączone z przepisów dotyczących jednolitego rynku i liberalizacji. W zeszłym roku Komisja zapowiedziała, że wyłączy sektor wodny z zakresu dyrektywy w sprawie udzielania koncesji [13 KB] , aby uspokoić obawy opinii publicznej, że próbuje sprywatyzować sektor.

Europejska inicjatywa obywatelska

Do tej pory ponad 5 mln obywateli UE podpisało ponad 20 rożnych inicjatyw. Zanim Komisja zostanie wezwana do zaproponowania nowych przepisów, każdą inicjatywę musi poprzeć co najmniej 1 mln obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE .facebook