SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


04-04-2014
UE: wysiłki na rzecz integracji Romów przynoszą owoce

Z opublikowanego dziś sprawozdania UE wynika, że widać już rezultaty działań na rzecz poprawy warunków życia ludności romskiej w Europie, które podejmowano w ostatnich trzech latach. Jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia. Od kiedy w 2011 r. przywódcy UE zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz integracji Romów, zwiększył się odsetek dzieci romskich uczęszczających do szkół, ustanowiono programy pomagające Romom w znalezieniu pracy oraz podjęto wysiłki zmierzające do zniwelowania luki między Romami a resztą społeczeństwa.

Nierówne szanse

Romowie doświadczają znacznych nierówności społecznych w porównaniu z resztą społeczeństwa europejskiego. Mniejszy odsetek dzieci kończy szkołę podstawową, stopa bezrobocia jest wyższa, a średnia długość życia – około 10 lat niższa niż w przypadku innych Europejczyków.

Projekty integracyjne realizowane w krajach UE od 2011 r. skupiają się na 4 obszarach. Są to: edukacja, zatrudnienie, zdrowie i mieszkalnictwo.

Postępy, jakie opisano w opublikowanym dziś sprawozdaniu, są następujące:

  • w Finlandii odsetek dzieci romskich uczęszczających do przedszkola wzrósł z 2 proc. do 60 proc.
  • w Irlandii wędrownym społecznościom trawelerów towarzyszą nauczyciele
  • w Niemczech utworzono grupę zadaniową, której celem jest zachęcanie lokalnych społeczności do akceptowania Romów jako sąsiadów
  • na Słowacji wprowadzono czasowe środki specjalne zmierzające do zwalczania dyskryminacji.

Jednak nadal istnieją pewne trudności:

  • poczyniono niewielkie postępy w zakresie poprawy stopy zatrudnienia Romów w całej Europie
  • dostęp do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w dalszym ciągu stanowi problem w niektórych krajach
    problem dyskryminacji nie został wyeliminowany.

Szczyt w sprawie Romów

Publikacja sprawozdania zbiega się w czasie z trzecim unijnym szczytem w sprawie Romów w Brukseli, podczas którego politycy oraz przedstawiciele grup interesów i organizacji z całej Europy będą omawiać postępy, jakie poczyniono, projekty, które okazały się najbardziej skuteczne, i dalsze działania, jakie należy podjąć.

Roczne sprawozdania składane przez kraje UE mają pomóc w koordynacji i ocenie wysiłków. Przewidziano również dodatkowe fundusze.

20 proc. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – przeznaczonych na zwiększanie możliwości dotyczących zatrudnienia – zostanie teraz przeznaczonych na projekty na rzecz włączenia społecznego (obecnie jest to 15 proc.).

Społeczność romska

W Europie mieszka 10-12 mln Romów. W wielu krajach stanowią oni znaczący i stale rosnący odsetek populacji w wieku szkolnym, a więc są istotną częścią przyszłej siły roboczej.

Ważne jest, aby umożliwić im edukację i dostęp do rynku pracy, tak aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK