SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09-04-2014 Równość płci – sytuacja zmienia się powoli, ale widać już postępy

Z opublikowanego unijnego sprawozdania wynika, że różnice pod względem traktowania kobiet i mężczyzn w Europie powoli się zmniejszają. Ze sprawozdania wynika, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia, płac i reprezentacji nadal istnieją, a przemoc wobec kobiet jest wciąż poważnym problemem.

Kobiety nadal zarabiają przeciętnie o 16,4 proc. mniej niż mężczyźni.
W całej Europie zaledwie 27 proc. posłów do parlamentów to kobiety.
Co trzecia kobieta w Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od czasu ukończenia 15. roku życia.

Starania UE na rzecz poprawy sytuacji kobiet dały pozytywne efekty:

Zwiększone nakłady na placówki opieki nad dziećmi spowodowały, że wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł z 58 proc. w 2002 r. do 63 proc. obecnie.
Od kiedy w 2010 r. zapowiedziano możliwość zastosowania metod „pozytywnej dyskryminacji”, udział kobiet w zarządach firm wzrósł z 11 do 17,8 proc.
W 2013 r. wprowadzono w życie przepisy dotyczące przemocy uwarunkowanej płcią i praktyczne metody jej zwalczania. Na związane z tym kampanie przeznaczono 15,1 mln euro.

W raporcie stwierdzono jednak, że przy obecnym tempie zmian na równe płace będziemy musieli zaczekać 70 lat, a na osiągnięcie przez kobiety 40-procentowego udziału w parlamentach krajowych – 20 lat.

Działania na rzecz równości

Działania UE w okresie 2010–2015 koncentrują się na takiej samej niezależności ekonomicznej, równych płacach i zwalczaniu przemocy uwarunkowanej płcią.

Trwają prace w tym kierunku. W marcu UE wydała zalecenie dotyczące zwiększenia przejrzystości płac, które ma na celu zmniejszenie różnicy wynagrodzeń. Trwają też prace nad wnioskiem dotyczącym parytetów w zarządach spółek.

Prawa podstawowe

Z drugiego opublikowanego dzisiaj sprawozdania wynika, że Karta praw podstawowych UE – gwarantująca wszystkim obywatelom UE określone prawa, w tym równość i ochronę przed dyskryminacją – zaczyna odgrywać coraz większą rolę w prawie i polityce. Sądy coraz częściej powołują się na tę kartę, a w 2013 r. zaproponowano kolejne akty prawne, które miałyby jeszcze skuteczniej chronić prawa obywateli.

Sprawozdanie dowodzi, że prawa podstawowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Europejczyków. Prawie połowa zapytań, jakie w zeszłym roku trafiły do ośrodków informacyjnych UE, dotyczyła swobodnego przemieszczania się w obrębie Europy i pobytu w innych krajach, a 5 proc. dotyczyło zakazu dyskryminacji.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK