SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06-05-2014 Prognoza gospodarcza dla UE – wzrost jest coraz powszechniejszy

Perspektywy gospodarcze UE są coraz lepsze. Podczas gdy główne wskaźniki wskazują na coraz szybszy wzrost PKB w perspektywie krótkoterminowej, warunki do trwałego ożywienia gospodarczego w perspektywie średnioterminowej również ulegają poprawie.

Wszystkie główne wskaźniki potwierdzają, że trwa ożywienie gospodarcze.

Od czasu ostatniej, zimowej prognozy Komisji potwierdza się niewielkie, ale utrzymujące się ożywienie w UE i strefie euro. Po wzroście realnego PKB o 1,6 proc. w UE i 1,2 proc. w strefie euro w 2014 r. spodziewane jest przyspieszenie w 2015 r. do odpowiednio 2 proc. i 1,7 proc. Mimo że różnice we wzroście gospodarczym utrzymają się, to zmniejszą się one między krajami najlepiej sobie radzącymi a tymi, które wciąż borykają się z trudnościami gospodarczymi. Oczekuje się, że w 2015 r. gospodarki wszystkich państw członkowskich ponownie wkroczą na drogę wzrostu gospodarczego.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Siim Kallas, powiedział: „Ożywienie jest obecnie faktem. Deficyty się zmniejszyły, inwestycje rosną, a, co ważne, zaczęła poprawiać się sytuacja w zakresie zatrudnienia. Zwraca się nieustanny wysiłek w zakresie reform podjęty przez państwa członkowskie i samą UE. Zachodzące zmiany strukturalne przypominają mi ogromne dostosowanie gospodarek wschodnio- i śrdokowoeuropejskich w latach dziewięćdziesiątych w związku z ich przystąpieniem do UE dokładnie 10 lat temu. Ich doświadczenie pokazuje, jak ważne jest przyjęcie reform strukturalnych na wczesnym etapie i wytrwanie w nich, niezależnie od problemów, jakie mogą pojawić się po drodze. Z tego względu nie możemy zmniejszać naszych wysiłków na rzecz stworzenia większej liczby miejsc pracy dla Europejczyków i wzmocnienia potencjału wzrostu”.

Bezrobocie

Warunki na rynku pracy zaczęły się poprawiać w 2013 r. Biorąc pod uwagę ograniczoną ekspansję gospodarczą i typowe opóźnienie pomiędzy ożywieniem a zatrudnieniem, oczekuje się jednak utworzenia niewielu miejsc pracy w ujęciu netto w perspektywie krótkoterminowej.

Oczekuje się, że bezrobocie w strefie euro i UE nieznacznie spadnie w tym roku. W 2015 r. jego stopa wyniesie około 10,1 proc. w UE i 11,4 proc. w strefie euro. W okresie objętym prognozą utrzymywać się będą znaczne różnice między poszczególnymi państwami UE (4,8 proc. w Austrii i 26 proc. w Grecji w tym roku).

Inflacja

Przez pewien czas inflacja pozostanie na niskim poziomie. Czynnikami odpowiedzialnymi za niewielką inflację cen konsumpcyjnych są: spadek cen towarów, ciągła aprecjacja euro, wciąż słaby popyt i wzrost konkurencyjności w podatnych na zagrożenia państwach UE.

Z niskiego poziomu, wynoszącego w 2014 r. 0,8 proc. w strefie euro i 1 proc. w UE w 2015 r., inflacja będzie nieco wzrastać do odpowiednio średnio 1,2 proc. i 1,5 proc.

Finanse publiczne

W wielu państwach UE w latach 2011–2013 zostały wdrożone istotne ograniczenia wydatków publicznych. Dzięki tym wysiłkom i poprawie warunków kurs polityki budżetowej stał się obecnie bardziej neutralny.

Szacuje się, że w 2014 r. deficyt budżetowy utrzyma się na poziomie 2,5 proc. PKB w UE i strefie euro. Przewiduje się, że wskaźnik deficytu osiągnie w UE wartość szczytową w tym roku, wynoszącą około 90 proc. (96 proc. w strefie euro), a następnie, począwszy od 2015 r., zacznie spadać.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK