SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


12-06-2014 Dobry budżet na 2015 r.

– Połączenie spuścizny przeszłości z pomocą Europie w wyjściu z kryzysu, i to przy skromniejszych zasobach – tak komisarz UE ds. budżetu, Janusz Lewandowski, opisuje przyjęty przez Komisję projekt budżetu UE na przyszły rok. Większość zapisanych w nim zobowiązań przeznaczona jest na projekty, dzięki którym Europa umocni się pod względem gospodarczym, natomiast ok. 40% płatności zostanie wykorzystane na finansowane przez Unię projekty z okresu 2007–2013.

Komisja proponuje także kolejną, trzecią w okresie ostatnich trzech lat, 1-procentową redukcję swojego personelu.

– Budżet UE to wspólna pula środków, do której 28 krajów przekazuje niewielką część swoich zasobów, aby można je wykorzystać z jeszcze większym pożytkiem dla ponad 500 milionów Europejczyków – dodaje Janusz Lewandowski. – Pozwala uniknąć powielania działań na poziomie krajowym i czyni każde z naszych państw członkowskich silniejszym, ponieważ wspólne wysiłki przynoszą lepsze wyniki niż rozproszone działania. Projekt budżetu na 2015 r. opiewa na 1% łącznego DNB wszystkich państw członkowskich. Udało się w nim uwzględnić obecne i przyszłe ważne kwestie, takie jak kryzys ukraiński czy potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE, poprzez przekierowanie ograniczonych zasobów na inne priorytety.

Proponowane zwiększenie zobowiązań o 2,1%, a płatności o 1,4% praktycznie odpowiada szacowanej inflacji na 2015 r.

Środki na zobowiązania przeznacza się przede wszystkim na nowe programy (wieloletnie ramy finansowe – WRF – na lata 2014–2020), a niemal 60% proponowanej kwoty zasili programy wspierające badania naukowe, innowacyjność, osoby młode i przedsiębiorstwa w Europie.

Zdecydowana większość środków na płatności zostanie wykorzystana na działania pobudzające wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie (+29,5% w stosunku do 2014 r.), takie jak badania naukowe („Horyzont 2020”), trans-europejskie sieci energetyczne, transportowe oraz sieci na potrzeby ICT (instrument „Łącząc Europę”) lub Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Inne obszary, w których zwiększono środki na płatności, to Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (+140%) oraz ochrona zdrowia Europejczyków i ochrona konsumentów (+20%).

Koszty funkcjonowania UE utrzymują się na stabilnym poziomie i wynoszą ok. 4,8 % całego budżetu. Ich wzrost (+1,6%) odpowiada mniej więcej przewidywanej stopy inflacji, więc w ujęciu realnym koszty te nie wzrastają. W projekcie budżetu uwzględniono także trzecią w okresie ostatnich trzech lat 1-procentową redukcję personelu. Komisji udało się także ograniczyć wnioski o środki na wydatki i personel innych instytucji UE, tak by lepiej wpisywały się w cel zakładający 5-procentową redukcję personelu w okresie 5 lat i by ograniczyć inne koszty administracyjne.

Jakie będą kolejne kroki?

Po przyjęciu przez Komisję w dniu dzisiejszym projektu budżetu na 2015 r. Rada (państwa członkowskie) zajmie w jego sprawie stanowisko, po czym zrobi to Parlament Europejski. Następny etap to 21-dniowe postępowanie pojednawcze, które ma umożliwić Radzie i Parlamentowi osiągnięcie porozumienia.


Zobowiązania: 145,6 mld euro

Płatności: 142,1 mld eurofacebook