SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


31.10.2014 UE inwestuje 647 mln euro

Państwa członkowskie zgodziły się dziś przeznaczyć 647 mln euro na wsparcie kluczowych priorytetowych projektów infrastrukturalnych. Większość środków przeznaczona zostanie na projekty w zakresie gazu w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Fundusze pochodzić będą z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”. Projekty objęte wsparciem pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy i pomogą zakończyć wyizolowanie państw członkowskich z obejmujących całą Unię sieci energetycznych. Przyczynią się one również do ukończenia realizacji europejskiego rynku energii i włączenia odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. energii Günther H. Oettinger, powiedział: „Cieszę się z przyjętej dziś decyzji, która pomoże nam szybko zbudować infrastrukturę, której potrzebujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europy.Kryzys geopolityczny unaocznił nam konieczność lepszego połączenia sieci energetycznych.Ma to również zasadnicze znaczenie dla zintegrowanego rynku energii, na którym konsumenci uzyskają wysoką jakość w korzystnej cenie.”

Większość środków będzie bezpośrednio lub pośrednio finansować projekty związane z gazem. Oprócz budowy nowych gazociągów projekty gazowe dotyczą również terminali skroplonego gazu ziemnego (LNG) w regionie Morza Bałtyckiego, w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Współfinansowane będą również innowacyjne technologie w zakresie energii elektrycznej. Jest wśród nich studium wykonalności dotyczące podmorskiego kabla wysokiego napięcia dla prądu stałego o długości 700 km między Norwegią a Wielką Brytanią, a także projekt inteligentnych sieci na granicy Irlandii i Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna).

Z 34 przyznanych dotacji:

  • 16 dotyczy gazu ziemnego, a 18 – sektora energii elektrycznej;
  • 28 dotacji przyznano na badania, takie jak oceny oddziaływania na środowisko (91,4 mln euro);
  • 6 dotacji przeznaczono na projekty budowlane (555,9 mln euro).

Niektóre spośród wspieranych projektów zostały określone w europejskiej strategii bezpieczeństwa z dnia 28 maja 2014 r. jako kluczowe projekty w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii. Instrument „Łącząc Europę” zapewnia środki finansowe na te projekty, które przynoszą bezsprzeczne korzyści w więcej niż jednym państwie, a dla użytkowników w niektórych państwach członkowskich są nieopłacalne lub zbyt kosztowne .

Dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę” mogą finansować do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów działań. W wyjątkowych okolicznościach jednak – kiedy działanie przynosi wyraźne korzyści w zakresie bezpieczeństwa dostaw, wzmacnia solidarność między państwami członkowskimi lub umożliwia wysoce innowacyjne rozwiązania – instrument może pokryć do 75 proc. kosztów prac.

Wniosek Komisji Europejskiej został poparty przez komitet koordynacyjny instrumentu „Łącząc Europę”, który składa się z przedstawicieli państw członkowskich. Jeszcze w tym roku Komisja oficjalnie przyjmie wykaz wniosków, które otrzymają pomoc finansową z instrumentu „Łącząc Europę” – Energia.

Kontekst

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” na transeuropejską infrastrukturę energetyczną na okres 2014–2020 przyznano łącznie 5,85 mld euro.

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, proponowane działania muszą być związane z jednym z projektów umieszczonych w wykazie „projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”. Pierwszy taki wykaz Komisja Europejska przyjęła w październiku 2013 r. Składa się on z 248 projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej, które po zakończeniu przyniosą znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, zwiększą bezpieczeństwo dostaw, przyczynią się do integracji rynku i zwiększą konkurencję, a także obniżą emisje CO2.

W pierwszym naborze wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Energia wpłynęły 64 wnioski, w których wnioskuje się łącznie o 1,370 mld euro wsparcia finansowego. Proponowane działania, które zostały odrzucone na etapie oceny, gdyż w momencie składania wniosków nie były wystarczająco dopracowane, mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru wniosków planowanego na 2015 r.facebook