SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.01.2015 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju
Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (EER 2015, ang. European Year for Development). Główne cele roku to: podniesienie świadomości wśród mieszkańców Unii Europejskiej w kwestii pomocy udzielanej przez Unię, zaktywizowanie obywateli EU do czynnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz pomocy rozwojowej, a także zainicjowanie dyskusji pod hasłem Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość, będącym jednocześnie dewizą przewodnią Roku.

Rok 2015 ma być okazją dla przedstawicieli Unii oraz mieszkańców krajów członkowskich do szczególnego zaangażowania się w zwalczanieproblemu ubóstwa na świecie. Przedsięwzięcie może okazać się projektem przełomowym ze względu na szerokie grono zaangażowanych podmiotów, mających wpływ na kluczowe procesy decyzyjne i kształtowanie polityki rozwojowej, szczególnie w odniesieniu do środowiska naturalnego i klimatu.

W roku 2015 mają być sfinalizowane Milenijne Cele Rozwoju (MCR, ang. Millenium Development Goals), a w trakcie zaplanowanych na wrzesień obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ zakończą się rozmowy dotyczące polityki globalnej na kolejne lata i wyznaczony zostanie wspólny kierunek działań na rzecz zwalczania ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Ponadto, również w tym roku, podczas szczytu w Paryżu, planowane jest podpisanie nowego, międzynarodowego porozumienia klimatycznego.

Jest to pierwszy Rok Europejski poświęcony relacjom UE z innymi krajami. W ramach EER 2015 zarówno młodzież, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, instytucje akademickie, jak i pojedynczy interesariusze będą mogli wspólnie podjąć działania na rzecz rozwoju.

"Celem Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju jest poinformowanie obywateli i obywatelek UE o współpracy i działaniach podjętych na rzecz rozwoju, podkreślenie rezultatów polityki prowadzonej w tym zakresie przez Unię wspólnie z krajami członkowskimi. Mam nadzieję, że mieszkańcy wszystkich krajów Unii dołączą do nas i zaangażują się w inicjatywy prowadzone w ramach Roku Europejskiego" – powiedział Neven Mimica, komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

Bogato wypełniony kalendarz inicjatyw przewidzianych w ramach obchodów EER 2015 jest rozpisany zarówno na projekty realizowane na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, co umożliwi zaangażowanie wszystkim zainteresowanym.

Europejski Rok na rzecz Rozwoju zainaugurował przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się w piątek, 9 stycznia w Rydze.

Przewodniczący podkreślił, że jednym z jego priorytetów jest wzmocnienie roli Europy na arenie globalnej. "Europa może odegrać właściwą rolę na świecie, jeśli wszyscy Europejczycy zrozumieją, jakie korzyści daje współpraca na rzecz rozwoju obu stronom: zarówno beneficjentom, jak i obywatelom UE, szczególnie w obecnym świecie wzajemnych zależności."

Kolejne wydarzenie EER 2015 zaplanowano na 2 marca - będzie to międzynarodowy szczyt poświęcony tematyce równości płci. Następnie, w maju, odbędzie się bieg na 20 km w Brukseli oraz specjalne konkursy artystyczne, m.in. konkurs na pracę wideo "Wybitne gwiazdy Europy" (ang. "Shining Stars of Europe). W programie przewidziano także wydarzenia krajowe, takie jak cykl 28 wykładów z cyklu "Kapuściński Development Lectures" (po jednym w każdym z państw członkowskich), obecność ambasadorów EER 2015 na targach EXPO2015 w Mediolanie oraz wyłonienie wśród dziennikarzy laureata nagrody im. Lorenzo Natali.

Europejski Rok na rzecz Rozwoju oferuje szeroką gamę możliwości twórczego zaangażowania się w działania we wszystkich krajach UE, począwszy od projektów rozwojowych i artystycznych, a skończywszy na inicjatywach przewidzianych dla szkół i uczelni wyższych oraz masowych wydarzeniach sportowych. Każdy z miesięcy roku 2015 patronuje ważnym kwestiom społecznym. W styczniu toczą się rozmowy o pozycji Europy na świecie, w lutym o edukacji, marzec poświęcony zostanie promocji równości płci, a kwiecień zdrowiu.

Program EER 2015 stwarza ogromne możliwości zaangażowania się wszystkich obywateli i obywatelek Unii Europejskiej w sprawy związane z pomocą i współpracą rozwojową.

Szczegółowe informacje o kalendarzu wydarzeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 znajdują się na stronie Roku.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK