SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


30.01.2015 Nowe dotacje pomogą zlikwidować lukę w zakresie doskonałości w dziedzinie badań w całej Europie

Unia Europejska ogłasza dziś przyznanie nowych dotacji, które pomogą zniwelować różnice w zakresie doskonałości w dziedzinie badań między państwami członkowskimi i przyczynią się do wzmacniania konkurencyjności oraz wzrostu w całej Europie. Nowy instrument współpracy strategicznej "Teaming of Excellence", w którego ramach dotacje te zostały przyznane, pomoże poprawić wyniki w dziedzinie badań naukowych i zwiększyć inwestycje w krajach o niższych rankingach osiągnięć badawczych. Przeznaczając na to środki z programu "Horyzont 2020", wybrano 31 projektów przedłożonych przez te państwa, których celem jest przygotowanie planów operacyjnych utworzenia nowych centrów doskonałości we współpracy strategicznej z instytucjami wysokiej klasy z całej Europy.

Europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, Carlos Moedas, powiedział: "Mówiąc wprost: chcemy, aby fundusze z programu "Horyzont 2020" przyniosły korzyści jak największej liczbie europejskich uczelni i instytutów badawczych. Naszym celem jest zadbać o to, aby żadna część Europy nie pozostała w tyle w dziedzinie badań i innowacji. Współpraca strategiczna przyczynia się do osiągnięcia tego celu poprzez tworzenie partnerstw między placówkami najlepszymi i tymi o największym potencjale. Program "Horyzont 2020" premiuje doskonałość, a przede wszystkim dążenie do doskonałości".

Pierwsze projekty współpracy strategicznej wybrane do finansowania będą kierowane przez instytucje badawcze lub agencje oraz władze krajowe i regionalne. Na pierwszym etapie tego działania na każdy projekt przeznacza się do 500 tys. euro (łącznie 14,5 mln euro) z przeznaczeniem na przygotowanie planów operacyjnych dla nowych centrów doskonałości lub na modernizację istniejących.

Finansowane projekty obejmują partnerstwa z całej Europy. Na przykład placówka słoweńska łączy siły z Instytutem Karolinska ze Szwecji, starając się stworzyć centrum doskonałości w zakresie innowacji w dziedzinie medycyny. Inny udany wniosek dotyczy starań bułgarskiego instytutu o ustanowienie centrum doskonałości w zakresie zrównoważonych technologii opartych na surowcach pochodzenia biologicznego w partnerstwie z Towarzystwem im. Maxa Plancka w Niemczech.

Kontekst

Współpraca strategiczna instytutów badawczych jest ważną częścią działań UE zmierzających do odblokowania potencjału Europy w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Do objęcia programem "Teaming for Excellence" kwalifikują się wszystkie państwa członkowskie, które przystąpiły do UE po 2004 r., oraz Portugalia i Luksemburg, a także osiem państw nienależących do UE stowarzyszonych w ramach programu "Horyzont 2020". Program pomoże zainicjować nowe formy współpracy, rozpocząć budowę nowych sieci i wykorzystać nowe możliwości rynkowe.

Wszystkie projekty są wybierane przez niezależnych ekspertów zgodnie ze standardowymi procedurami w ramach programu "Horyzont 2020". Działanie ma dwa etapy. Finansowanie w ramach pierwszego etapu jest przeznaczone na opracowanie planu operacyjnego dla przyszłego centrum. Na etapie drugim maksymalnie dziesięć spośród wybranych uprzednio projektów może zostać wybranych w drodze konkurencyjnej procedury przeglądu do dalszego wsparcia w celu rozwoju centrum. Finansowanie w odniesieniu do wniosków związanych z pierwszym etapem (wybrano 31 spośród 169 złożonych) wynosi 14,5 mln euro, zaś około 87 mln euro przewiduje się obecnie na etap drugi. Efekty synergii między programem Teaming a polityką spójności mogą także umożliwić projektom w ramach etapu drugiego wykorzystanie funduszy strukturalnych w celu wsparcia rozwoju centrów doskonałości i wydatków na zakupy infrastruktury oraz dużego wyposażenia, które nie są finansowane z dotacji Teaming.

W ramach unijnego programu finansowania badań "Horyzont 2020" silny pakiet środków wartości do 800 mln euro zostanie przeznaczony na działania mające na celu zwiększenie udziału państw członkowskich o niskiej pozycji w rankingach badawczych. Takie działania obejmują programy Teaming, Twinning (instytucjonalne sieci kontaktów badawczych, z uwzględnieniem wsparcia w zakresie wymiany pracowników, doradztwa i pomocy ekspertów), jak również specjalne zachęty, takie jak nowy instrument w postaci katedr EPB (IP/14/125).

Dodatkowe informacje

Załączniki:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK