SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


04.02.2015 Komisja pod przewodnictwem Claude Junckera przeznacza 1 miliard euro dla młodych bezrobotnych

Komisja Europejska złożyła dzisiaj wniosek o udostępnienie już w tym roku 1 mld euro w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zmiana ta spowoduje, że płatności zaliczkowe, jakie państwa członkowskie otrzymują na pobudzenie zatrudnienia młodzieży, wzrosną nawet trzydziestokrotnie. Tym samym dotrą one do niemal 650 tys. młodych ludzi, pomagając im w szybszym znalezieniu pracy.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, powiedział: "Przedkładając dzisiejszy wniosek, Komisja daje jasno do zrozumienia, że zatrudnienie ludzi młodych w dalszym ciągu jest ogromnie ważnym elementem naszej politycznej strategii. Dokonamy płatności zaliczkowych w wysokości około 1 mld euro, przeznaczając je na wsparcie państw członkowskich w ich staraniach o powrót młodych ludzi do pracy, o ponowne podejmowanie przez nich kształcenia lub staży. Młodzi ludzie będą mogli dzięki temu nie tylko przyczynić się – za sprawą swoich umiejętności i dynamizmu – do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, ale również odzyskają swoją godność".

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: "Młodzi Europejczycy potrzebują pracy i to natychmiast. Nie możemy godzić się na to, aby więcej niż jedna na pięć młodych osób na rynku pracy nie mogła dzisiaj znaleźć zatrudnienia. Przeznaczając więcej środków i dokonując tego w krótszym terminie, możemy sprawić, że więcej młodych ludzi powróci na rynek pracy: uczynię co w mojej mocy, aby ten cel zrealizować".

Głównym priorytetem obecnego składu Komisji jest wzmocnienie konkurencyjności Europy, stymulowanie inwestycji i tworzenie miejsc pracy. W oparciu o plan inwestycyjny opiewający na 315 mld euro mogą powstać miliony nowych miejsc pracy – nie tylko dla ludzi młodych. Jednak mimo utworzenia tych nowych miejsc pracy, młodym ludziom może być bardzo ciężko z powodzeniem wejść na rynek pracy. Dlatego też Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych skupia się w szczególności na tym, aby spowodować powrót młodych ludzi do pracy lub zapewnić im szkolenia. Wszystkie państwa członkowskie zaangażowały się w program gwarancji dla młodzieży: pragną zapewnić młodym ludziom poniżej 25 roku życia oferty pracy odpowiedniej jakości, przyuczenie do zawodu lub szkolenie w ciągu czterech miesięcy od momentu opuszczenia szkoły lub utraty miejsca pracy. Dzisiejsza zapowiedź pomoże urzeczywistnić tę gwarancję, w myśl zobowiązania podjętego przez Komisję w jej programie prac na rok 2015.

Przedstawiony dzisiaj wniosek pozwoliłby zwiększyć z 1–1,5 proc. do 30 proc przewidzianą w budżecie na 2015 r. stawkę płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Korzystające z tej inicjatywy państwa członkowskie mogłyby tym samym otrzymać jedną trzecią z kwoty 3,2 mld euro niezwłocznie po przyjęciu odpowiednich programów operacyjnych. Zakłada się, że państwa członkowskie będą udostępniać te środki bezpośrednio beneficjentom projektów w postaci płatności zaliczkowych na poczet projektów. Proces ten będzie ściśle monitorowany.

Komisja szacuje, że to przyspieszenie płatności zaliczkowych może zwiększyć tempo bezpośredniego wsparcia i objąć jeszcze w tym roku od 350 000 do 650 000 młodych osób. Dla porównania: obowiązująca obecnie stawka płatności zaliczkowych pozwoliłaby na objęcie wsparciem zaledwie od 14 000 do 22 000 młodych osób.

Przedmiotowy wniosek legislacyjny zostanie poddany dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie, które muszą go przyjąć, zanim będzie mógł wejść w życie.

Kontekst

Wniosek Komisji w sprawie gwarancji dla młodzieży został przedstawiony w grudniu 2012 r. (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938), formalnie przyjęty prze Radę Ministrów UE w dniu 22 kwietnia 2013 r. jako zalecenie dla państw członkowskich (zob. MEMO/13/152) i zatwierdzony przez Radę Europejską w czerwcu 2013 r. Każde z 28 państw członkowskich przedstawiło plan wdrożenia gwarancji dla młodzieży (szczegóły są dostępne tutaj) i wprowadza konkretne działania w tym zakresie. Wdrażanie krajowych programów gwarancji dla młodzieży jest monitorowane przez Komisję w ramach europejskiego semestru.

Najważniejszym źródłem finansowania realizacji programu gwarancji dla młodzieży jest Europejski Fundusz Społeczny, którego budżet ogólny wynosi w latach 2014–2020 blisko 86 mld euro.

W tych regionach państw członkowskich, w których wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych przekracza 25 proc., środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną uzupełnione ze środków specjalnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na jej stworzenie wyraziły zgodę Parlament Europejski i Rada. Środki finansowe przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych obejmują specjalny przydział w wysokości 3,2 mld euro z przeznaczonej na ten cel linii budżetu UE (skoncentrowany w latach 2014–2015) oraz odpowiednio co najmniej 3,2 mld euro ze środków państw członkowskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uzupełnia wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrażanie zalecenia dotyczącego gwarancji dla młodzieży poprzez finansowanie działań wspierających bezpośrednio młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (młodzież NEET) w wieku do 25 lat lub, w przypadku gdy państwa członkowskie uznają to za właściwe, w wieku do 30 lat. Środki pochodzące z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą być wykorzystane na wspieranie działań, takich jak zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, zapewnianie praktyk i przyuczania do zawodu, dalsze kształcenie i szkolenie, wspieranie uruchamiania działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców, programy drugiej szansy dla osób przedwcześnie kończących naukę oraz ukierunkowane subsydiowanie wynagrodzeń i dotacje na zatrudnianie nowych pracowników.

Przyspieszenie wdrażania gwarancji dla młodzieży zostało uznane za główny priorytet w politycznych wytycznych przewodniczącego Claude Junckera.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK