PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.13.02.2015
Polska otrzyma z unijnych funduszy regionalnych ponad 17 mld euro na innowacje, rozwój MŚP i wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–2020 dla dziewięciu polskich województw. Te województwa to: Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie i Zachodniopomorskie. Programy operacyjne zwiększą konkurencyjność regionów, stworzą nowe możliwości rozwoju gospodarczego, podniosą standard życiowy obywateli i poprawią warunki funkcjonowania firm. Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro, w tym prawie 17 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego, Corina Creţu, powiedziała: Każdy z programów dostosowany jest do konkretnych potrzeb i problemów w danym regionie. Programy mają wspierać rozwój MŚP, jak również ułatwiać budowanie połączeń w ramach regionu i między regionami oraz przechodzenie na gospodarkę ekologiczną, a tym samym poprawić sytuację mieszkańców tych regionów oraz działających tam przedsiębiorstw. Programy te umożliwią Polsce dalszy rozwój gospodarczy, co pozwoli na tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz pobudzi wzrost gospodarczy. Wszystkim regionom życzę powodzenia w pomyślnej realizacji tych celów.

Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Europejski Fundusz Społeczny pomoże rozwiązać niektóre najpilniejsze potrzeby polskich województw, takie jak bezrobocie i wyłączenie społeczne. Fundusze pomogą zaradzić problemom, z jakimi zmagają się na co dzień polscy obywatele, umożliwią regionom budowanie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacyjnej gospodarki.

Pieniądze zostaną przeznaczone na: najbardziej potrzebne inwestycje w badania naukowe i rozwój potrzebne do tego, by firmy prywatne mogły prowadzić działalność naukowo-badawczą; zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami a instytutami badawczymi; oraz zwiększenie prywatnych inwestycji w badania i rozwój. Środki mają pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które dzięki zastrzykowi finansowemu staną się bardziej innowacyjne i będą mogły zdobywać nowe rynki, tak jak to przewidują regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

Dzięki inwestycjom wzrośnie również dostępność komunikacyjna oraz efektywność energetyczna na obszarach miejskich, zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza i powstaną trwałe sieci transportowe i energetyczne. Inwestycje te umożliwią Polsce osiągnięcie celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Co więcej, programy zapewnią bezpośrednią pomoc osobom, które mają trudności ze znalezieniem pracy i z dostępem do usług socjalnych (może to dotyczyć różnych grup ludności np. bezrobotnych, zagrożonych biedą, kobiet i osób niepełnosprawnych), tak aby mogły one realnie poprawić swoją sytuację życiową. Dotacje dla firm rozpoczynających działalność, doradztwo, pomoc dla placówek opieki nad dziećmi, tworzenie żłobków i przedszkoli, programy profilaktyki zdrowotnej, szkolenie formalne i pozaformalne – to tylko niektóre przykłady różnych form pomocy finansowanych ze środków EFS, z jakich skorzystają polscy obywatele.

KONTEKST

Przyjęto następujące programy operacyjne:


Dodatkowe informacje

Streszczenia programów operacyjnych finansowanych z funduszy polityki spójności na lata 2014–2020


PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY