SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13.02.2015 Polska otrzyma z unijnych funduszy regionalnych ponad 17 mld euro na innowacje, rozwój MŚP i wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–2020 dla dziewięciu polskich województw. Te województwa to: Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie i Zachodniopomorskie. Programy operacyjne zwiększą konkurencyjność regionów, stworzą nowe możliwości rozwoju gospodarczego, podniosą standard życiowy obywateli i poprawią warunki funkcjonowania firm. Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro, w tym prawie 17 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego, Corina Creţu, powiedziała: Każdy z programów dostosowany jest do konkretnych potrzeb i problemów w danym regionie. Programy mają wspierać rozwój MŚP, jak również ułatwiać budowanie połączeń w ramach regionu i między regionami oraz przechodzenie na gospodarkę ekologiczną, a tym samym poprawić sytuację mieszkańców tych regionów oraz działających tam przedsiębiorstw. Programy te umożliwią Polsce dalszy rozwój gospodarczy, co pozwoli na tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz pobudzi wzrost gospodarczy. Wszystkim regionom życzę powodzenia w pomyślnej realizacji tych celów.

Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Europejski Fundusz Społeczny pomoże rozwiązać niektóre najpilniejsze potrzeby polskich województw, takie jak bezrobocie i wyłączenie społeczne. Fundusze pomogą zaradzić problemom, z jakimi zmagają się na co dzień polscy obywatele, umożliwią regionom budowanie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacyjnej gospodarki.

Pieniądze zostaną przeznaczone na: najbardziej potrzebne inwestycje w badania naukowe i rozwój potrzebne do tego, by firmy prywatne mogły prowadzić działalność naukowo-badawczą; zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami a instytutami badawczymi; oraz zwiększenie prywatnych inwestycji w badania i rozwój. Środki mają pomóc przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, które dzięki zastrzykowi finansowemu staną się bardziej innowacyjne i będą mogły zdobywać nowe rynki, tak jak to przewidują regionalne strategie inteligentnej specjalizacji.

Dzięki inwestycjom wzrośnie również dostępność komunikacyjna oraz efektywność energetyczna na obszarach miejskich, zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza i powstaną trwałe sieci transportowe i energetyczne. Inwestycje te umożliwią Polsce osiągnięcie celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Co więcej, programy zapewnią bezpośrednią pomoc osobom, które mają trudności ze znalezieniem pracy i z dostępem do usług socjalnych (może to dotyczyć różnych grup ludności np. bezrobotnych, zagrożonych biedą, kobiet i osób niepełnosprawnych), tak aby mogły one realnie poprawić swoją sytuację życiową. Dotacje dla firm rozpoczynających działalność, doradztwo, pomoc dla placówek opieki nad dziećmi, tworzenie żłobków i przedszkoli, programy profilaktyki zdrowotnej, szkolenie formalne i pozaformalne – to tylko niektóre przykłady różnych form pomocy finansowanych ze środków EFS, z jakich skorzystają polscy obywatele.

KONTEKST

Przyjęto następujące programy operacyjne:

 • Lubelskie: 2,62 mld euro, w tym około 2,23 mld euro ze środków unijnych, które zostaną wykorzystane do: zwiększenia udziału innowacyjnych przedsiębiorstw w rynku do prawie 30 proc., zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii do niemal 6 proc., dwukrotnego zwiększenia liczby pasażerów korzystających z miejskiego transportu publicznego, zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu, budowę 323 km sieci wodociągowej oraz zwiększenia odsetka trzy- i czterolatków lat w przedszkolach do 78 proc. Pomoc w poszukiwaniu pracy otrzyma ponad 20 tys. bezrobotnych.

  Kontakt:
  Zarząd Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
  marszalek@lubelskie.pl - drpo@lubelskie.pl

 • Małopolska otrzymała 3,38 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,87 mld euro). Dzięki tym środkom: około 720 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na działalność badawczą i rozwojową, 50 organów administracji publicznej uzyska pomoc w realizacji wytycznych dotyczących postępu cyfrowego, wsparcie otrzyma około 1400 MŚP, wymienionych zostanie około 26 tys. szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła, powstanie 480 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowanych lub zbudowanych zostanie 270 km dróg i przeprowadzona zostanie rewitalizacja prawie 400 ha obszarów w regionie. Program ma również na celu udzielenie 40 tys. bezrobotnych pomocy w poszukiwaniu pracy, a ponad 54 tys. uczniów – w zdobyciu podstawowych umiejętności. Ponadto pomoc otrzyma prawie 24 tys. osób zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym.

  Kontakt:
  Zarząd Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi,
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 • Województwo Mazowieckie otrzyma na inwestycje 2,61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,08 mld euro). Oczekiwane wyniki to między innymi: zwiększenie wydatków na badania i rozwój do 0,85 proc., dwukrotne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii do 15 proc., poprawa jakości powietrza w miastach poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń do dopuszczalnego poziomu, dwukrotne zwiększenie odsetka odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do 22,5 proc., spadek liczby beneficjentów programów pomocy społecznej na obszarach dotkniętych biedą, skrócenie średniego czasu pobytu w szpitalach psychiatrycznych i przejście na opiekę ambulatoryjną, pomoc dla ponad 24 tys. bezrobotnych oraz pomoc dla ponad 40 tys. uczniów w opanowaniu podstawowych umiejętności.

  Kontakt:
  Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (+48 22) 5979-100,
  e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

 • Podkarpackie: 2,48 mld euro (z czego 2,11 mln euro wkładu UE). Środki te zostaną wykorzystane do: zwiększenia wydatków na badania i rozwój o ponad 30 proc. PKB, wsparcia prawie 2 tys. przedsiębiorstw, modernizacji 107 km linii kolejowych i 273 km dróg, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii do 15 proc., zwiększenia odsetka mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacyjnego do 80 proc. oraz udzielenia ponad 17,5 tys. bezrobotnych pomocy w poszukiwaniu pracy. Program pozwoli również stworzyć ponad 3,5 tys. nowych miejsc w żłobkach i 10 tys. miejsc w przedszkolach. Wsparcie otrzyma również ponad 16,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem.

  Kontakt:
  Zarząd Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
  marszalek@podkarpackie.pl

 • Podlaskie: 1,42 mld euro (z czego wkład UE wynosi 1,21 mld euro). Środki zostaną przeznaczone na: zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do niemal 70 proc., zmniejszenie wskaźnika ubóstwa do 20 proc., zwiększenie wykorzystywania innowacji w MŚP, doskonalenie edukacji w zakresie rozwijania kompetencji niezbędnych na rynku pracy, poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla trzy- i czterolatków, zwiększenie dostępności transportu drogowego i kolejowego oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii.

  Kontakt:
  Zarząd Województwa Podlaskiego, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
  kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://www.wrotapodlasia.pl tel. +48 85 66 54 549

 • Pomorskie: inwestycje wyniosą 2,19 mld euro, (w tym około 1,86 mld euro wkładu UE). Celem jest zwiększenie odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw do 13 proc., wsparcie 3700 przedsiębiorstw, modernizacja 110 km linii kolejowych i 150 km dróg, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii do 18 proc. i ochrona przeciwpowodziowa dla 36 tys. osób. Około 33 tys. bezrobotnych otrzyma pomoc w poszukiwaniu pracy lub doskonaleniu swoich kwalifikacji. Z tych środków pokryte zostaną również koszty staży dla 45 tys. uczniów. Powstanie około 4 tys. miejsc w żłobkach i 3 tys. miejsc w przedszkolach.

  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
  http://urzad.pomorskie.eu

 • Świętokrzyskie: przyznano 1,60 mld euro (z czego 1,36 mld euro to środki unijne). Cele: zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii do 19 proc., większe oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i firmach, poprawa dostępności komunikacyjnej regionu (transport drogowy i kolejowy), pomoc dla 35 173 osób na granicy ubóstwa, stworzenie 1296 nowych miejsc w żłobkach i 1 313 miejsc w przedszkolach.

  Kontakt:
  Kancelaria Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
  kancelaria.zarzadu@sejmik.kielce.pl, tel.: 0048 41 342 17 65

 • Warmińsko-Mazurskie: 2,03 mld euro (w tym około 1,73 mld euro wkładu UE). Celem inwestycji jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 66 proc., zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i mieszkalnych, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu (transport drogowy i kolejowy), poprawa dostępu do służby zdrowia i edukacji w regionie oraz zmniejszenie odsetka osób zagrożonych biedą.

  Kontakt:
  Zarząd Województwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel.: 0048 521 90 00

 • Zachodniopomorskie: województwo Zachodniopomorskie otrzymało 1,88 mld euro (z czego wkład UE wynosi 1,60 mld euro). Program ma na celu wsparcie ponad 1900 przedsiębiorstw, budowę ponad 200 budynków o wysokiej efektywności energetycznej, wsparcie dwóch obiektów gospodarowania odpadami, przebudowę lub modernizację 190 km dróg i rewitalizację ponad 14 ha obszarów. Program ma również na celu udzielenie 20 tys. bezrobotnych pomocy w poszukiwaniu pracy, a ponad 12 tys. uczniów – w zdobyciu podstawowych umiejętności.


  Kontakt:
  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin


Dodatkowe informacje

Streszczenia programów operacyjnych finansowanych z funduszy polityki spójności na lata 2014–2020

ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK