SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.08.2015 Zarządzanie migracją oraz finansowanie bezpiecznej i lepiej chronionej Europy: 2,4 mld euro na wsparcie państw członkowskich

Komisja Europejska zatwierdziła w tym miesiącu 23 wieloletnie programy krajowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na uzgodnione programy przyznano łącznie blisko 2,4 mld euro na lata 2014-2020. Pieniądze te będą teraz przekazywane granicznym państwom członkowskim, takim jak Grecja i Włochy, oraz pozostałym państwom członkowskim UE, które również odnotowują wysokie przepływy migracyjne. Komisja intensywnie współpracowała z państwami członkowskimi w celu zapewnienia niezwłocznego udostępnienia tych środków UE. 22 programy krajowe zatwierdzono już w marcu, a kolejne 13 programów zostanie zatwierdzonych jeszcze w tym roku.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił: "Państwa członkowskie stoją obecnie przed bezprecedensowymi wyzwaniami w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa, a Komisja podejmuje działania w duchu solidarności. Poprzez europejskie programy w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa Komisja podejmuje śmiałe działania na rzecz poprawy zarządzania migracją, umacniania współpracy i uczynienia Europy bezpieczniejszą dla naszych obywateli dzięki zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Programy krajowe zatwierdzone przez Komisję zapewniają istotną pomoc finansową dla państw członkowskich, aby sprostać tym wyzwaniom. Jesteśmy zdeterminowani, aby w dalszym ciągu okazywać solidarność poprzez praktyczne działania"..".

Środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wspierają krajowe wysiłki zmierzające do poprawy zdolności przyjmowania imigrantów, zapewnienia zgodności procedur azylowych ze standardami unijnymi, integracji imigrantów na szczeblach lokalnym i regionalnym oraz zwiększenia skuteczności programów powrotów. Finansowanie z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi uzupełnienie krajowych wysiłków państw członkowskich na rzecz poprawy zarządzania granicami i ich ochrony (w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii). Środki z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego służą również do finansowania współpracy transgranicznej w zakresie egzekwowania prawa i zwiększania zdolności państw członkowskich do skutecznego zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa, takimi jak terroryzm i radykalizacja postaw prowadząca do aktów przemocy, nielegalny handel narkotykami, cyberprzestępczość, handel ludźmi oraz inne formy przestępczości zorganizowanej.

Oprócz podstawowych przydzielonych środków (zob. załącznik) większość programów krajowych jest zasilana dodatkowymi kwotami udostępnionymi
na realizację określonych działań ponadnarodowych. Mogą one obejmować wspólne projekty powrotów i reintegracji w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji lub ustanowienie współpracy konsularnej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dodatkowe środki w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostaną również zainwestowane w zakup wielkogabarytowego sprzętu, który zostanie oddany do dyspozycji Frontexu. Zasoby te będą dostępne na potrzeby wspólnych działań w każdej chwili, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Ponadto niemal 37 mln EUR zostanie przekazanych za pośrednictwem programów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na wsparcie unijnego programu przesiedleń na lata 2014-2015.

Komisja prowadzi prace nad szybkim zatwierdzeniem pozostałych programów krajowych. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dysponujące łącznie budżetem prawie 7 mld euro na lata 2014-2020, są głównym instrumentem finansowym UE umożliwiającym inwestowanie w otwartą i bezpieczną Europę.

Kontekst

Działania UE w dziedzinie migracji i spraw wewnętrznych są finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji przyczynia się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i wypracowania wspólnego podejścia do kwestii azylu i migracji.
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (obejmujący dwie części: Granice i wizy oraz Współpracę policyjną i instrument zarządzania kryzysowego) pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w Unii, ułatwiając jednocześnie legalne podróżowanie i zapewniając skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii.
Około 85 procent środków z tych funduszy wydatkowanych jest za pośrednictwem wieloletnich strategicznych programów krajowych na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu przez Komisję programy te są przygotowywane, wdrażane, monitorowane i oceniane przez odpowiedzialne organy w państwach członkowskich — we współpracy z właściwymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Zaproponowane niedawno przez Komisję i zatwierdzone przez Radę programy przesiedleń i relokacji będą realizowane poprzez programy krajowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Pozostałymi środkami, stanowiącymi około 15 proc. ogółu zasobów, zarządza Komisja na podstawie indywidualnych programów prac. To za pośrednictwem tych
programów Komisji finansowane są działania unijne i pomoc dla państw członkowskich w sytuacjach nadzwyczajnych.

W ostatnich tygodniach Komisja zatwierdziła 23 programy krajowe: siedem programów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Cypr, Grecja, Hiszpania,
Polska, Słowacja, Szwecja i Włochy) i 16 programów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Austria, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy). W tym roku Komisja zatwierdziła już 22 programy krajowe: 17 programów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry i Zjednoczone Królestwo) oraz pięć programów w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Republika Czeska). W kolejnych miesiącach 2015 r. zostanie zatwierdzonych pozostałych 13 programów krajowych.

Przydzielone środki finansowe według państw członkowskich
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK