PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.18.11.2015
Bezpieczna energia w UE

- Po dziewięciu miesiącach prac możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji unii energetycznej – stwierdził wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič prezentując pierwsze sprawozdanie dotyczące flagowego projektu nowej Komisji. Założeniami unii energetycznej są m.in. niskoemisyjność, stabilność zarządzania i dostaw oraz zmniejszenie zużycia energii.

Z pierwszego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że od czasu przyjęcia dziewięć miesięcy temu ramowej strategii na rzecz unii energetycznej poczyniono znaczne postępy.

Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia, a na 2016 r. przewidziano zakończenie realizacji kilku ważnych elementów unii.

Dzięki strategii ramowej na rzecz unii energetycznej (IP/15/4497) proces przechodzenia do niskoemisyjnej, bezpiecznej i konkurencyjnej gospodarki nabrał impetu. Komisja zobowiązała się również do składania rocznych sprawozdań na temat stanuunii energetycznej w celu rozwiązania kluczowych problemów i nadania odpowiedniego kierunku debacie politycznej. W opublikowanym po raz pierwszy sprawozdaniu na temat stanu unii energetycznej przyjrzano się postępom poczynionym w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, określono kluczowe obszary działań na rok 2016 i przedstawiono wnioski dotyczące polityki na szczeblu krajowym, regionalnym i europejskim. Sprawozdanie to stanowi zasadniczy element w monitorowaniu wdrażania tego kluczowego priorytetu Komisji Jeana-Claude'a Junckera.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za unię energetyczną, stwierdził: - Po dziewięciu miesiącach prac możemy bez wahania powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji unii energetycznej. Moje założenia na 2016 r. są jasne. Po pierwsze UE powinna nadal odgrywać wiodącą rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Po drugie proces ten powinien odbywać się zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej i być ukierunkowany na potrzeby odbiorców energii. I po trzecie wyzwania geopolityczne, przed którymi stanęliśmy w tym roku, nie znikną. Rok 2016 będzie również rokiem, w którym stworzymy podstawy stabilnego systemu zarządzania, zwiększającego przewidywalność i przejrzystość, a takiego właśnie systemu potrzebują inwestorzy. Jednym słowem, rok 2016 będzie rokiem rezultatów!

Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, powiedział: - Unia energetyczna zaczyna nabierać kształtu. W ciągu tych kilku miesięcy poczyniono spore postępy, ale powinniśmy teraz przejść do pełnej realizacji wszystkich niezbędnych działań. W 2016 r. skupię się na przedstawieniu aktów prawnych, które usprawnią funkcjonowanie naszego rynku energii elektrycznej i umożliwią dalsze zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zużycia energii, a także zapewnią bezpieczeństwo naszych dostaw gazu. Dzięki temu unijny system energetyczny będzie stabilniejszy i stworzone zostaną warunki niezbędne do przekształcenia go w system niskoemisyjny. Uwaga wszystkich zwrócona jest teraz na negocjacje w Paryżu, oznaczające ponowienie deklaracji przywódców państw europejskich i potwierdzenie naszego zaangażowania w międzynarodowe wysiłki na rzecz walki ze zmianą klimatu.

W kwestii zmiany klimatu w sprawozdaniu podkreślono wkład Europy w negocjacje w Paryżu. Na tym etapie ponad 160 państw, odpowiadających za ponad 90 proc. emisji na świecie, przedstawiło swój wkład w negocjacje w sprawie porozumienia paryskiego. W ramach swego wkładu UE przedstawiła wiążący unijny cel ogólnogospodarczy polegający na ograniczeniu emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r., w porównaniu z poziomami z 1990 r. Po konferencji w Paryżu istotne znaczenie będzie miało podjęcie przez wszystkie państwa konkretnych działań w celu wypełnienia podjętych przez siebie zobowiązań.

Aby przejście na gospodarkę niskoemisyjną zakończyło się sukcesem i dokonało z zachowaniem zasad sprawiedliwości społecznej, obywatele będą musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za ten proces poprzez aktywny udział w rynku energii, gdyż to oni ostatecznie powinni z tego przejścia czerpać korzyści. Za przejściem na taką gospodarkę przemawiają silne argumenty ekonomiczne. Wiodące przedsiębiorstwa europejskie zmieniają swoje modele biznesowe. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna przyczyniają się do powstawania lokalnych miejsc pracy w Europie, na które poszukiwani są pracownicy o nowych umiejętnościach.

Wskutek wydarzeń geopolitycznych kwestia energii utrzymuje się wysoko na liście priorytetów. Rok 2015 zapisał się jako rok ciągłych napięć w stosunkach między Rosją a Ukrainą. Utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej mają wpływ na rynki energii na całym świecie. Przedstawiono nowe inicjatywy komercyjne dotyczące dodatkowej infrastruktury do celów dostaw gazu ziemnego z Rosji. W następstwie porozumienia z Iranem w sprawie programu jądrowego otwarły się nowe możliwości, ponadto nadal spada wewnątrzunijna produkcja energii z paliw kopalnych.

Oprócz obniżenia emisyjności (w tym kwestii wykorzystania energii odnawialnej) i bezpieczeństwa energetycznego, strategia na rzecz unii energetycznej przyczynia się nadal do poprawy wyników w zakresie efektywności energetycznej, tworzenia wewnętrznego rynku energii, a także badań naukowych, innowacji i konkurencyjności, ponieważ wszystkie te obszary priorytetowe są ze sobą ściśle powiązane.

W sprawozdaniu na temat stanu unii energetycznej przedstawiono także kluczowe elementy mechanizmu zarządzania, umożliwiającego opracowywanie przejrzystych i stabilnych strategii o większym stopniu przewidywalności, służących realizacji celów unii energetycznej. Opublikowane wytyczne dotyczące zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu stanowią dla państw członkowskich podstawę do rozpoczęcia opracowywania swoich krajowych planów na lata 2021–2030. Przedstawiona metodologia w zakresie kluczowych wskaźników jest pierwszym krokiem w kierunku pomiaru postępów i monitorowania realizacji unii energetycznej. Sprawozdaniu towarzyszy również 28 zestawień informacji dotyczących oceny działań podejmowanych przez każde z państw członkowskich na rzecz realizacji unii energetycznej.

 

Inne przyjęte dokumenty

Obok sprawozdania na temat stanu unii energetycznej przyjęto i opublikowano kilka dokumentów o rezultatach i innych sprawozdań dotyczących unii energetycznej:

Dodatkowe informacje

Komunikat dotyczący stanu unii energetycznej i zestawienia informacji dotyczących 28 państw członkowskich znaleźć można na stronie internetowej Komisji

Po upływie roku: unia energetyczna i polityka przeciwdziałania zmianie klimatu
PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY