SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.11.2015 Przegląd polityki sąsiedztwa

Zapobieganie konfliktom, zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie radykalizacji postaw – to silne akcenty, jakie pojawiły się w najnowszym przeglądzie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). -Silniejsze partnerstwo z krajami sąsiednimi ma kluczowe znaczenie dla UE, w czasie gdy borykamy się z wieloma wyzwaniami wewnątrz naszych granic, a także poza nimi – powiedziała Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini.

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ogłosili główne punkty przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Przedstawili również nowe podejście UE do wschodnich i południowych sąsiadów. Przegląd jest wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z państwami członkowskimi, krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.

- Silniejsze partnerstwo z krajami sąsiednimi ma kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej, w czasie gdy borykamy się z wieloma wyzwaniami wewnątrz naszych granic, a także poza nimi. Piątkowe ataki terrorystyczne w Paryżu, a także przeprowadzone niedawno ataki w Libanie, Egipcie, Turcji i Iraku po raz kolejny pokazały, że mamy do czynienia z zagrożeniami o charakterze globalnym i że sprostać im może tylko zjednoczona społeczność międzynarodowa. Musimy wspólnie budować bezpieczniejsze otoczenie, starać się rozwiązywać liczne kryzysy obecne w naszym regionie, wspierać rozwój i wzrost w najbiedniejszych obszarach i przeciwdziałać przyczynom migracji. Taki jest właśnie cel obecnego przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa, która będzie służyć propagowaniu naszych wspólnych wartości i interesów, a także zapewni zaangażowanie partnerów w szerszą współpracę w kwestiach bezpieczeństwa. Przedstawione dziś środki mają służyć zwiększeniu odporności naszego społeczeństwa oraz naszych partnerów, a także poprawie zdolności do skutecznej współpracy w realizacji wspólnych celów – powiedziała wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Federica Mogherini.

- Najważniejszym zadaniem w tej chwili jest zapewnienie stabilizacji w naszym sąsiedztwie. Konflikty, terroryzm i radykalizacja postaw stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Brak bezpieczeństwa jest też jednak skutkiem ubóstwa, korupcji i złego sprawowania rządów. Dlatego tam, gdzie istnieje taka potrzeba, skoncentrujemy się w kontaktach z partnerami na łączących nas wspólnych interesach. Kluczowym punktem w tym zakresie będzie rozwój gospodarczy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zatrudnienie i umiejętności młodzieży – dodał komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn.

Stabilizacja, zróżnicowanie i współodpowiedzialność

Najważniejszym celem politycznym EPS w czasie obecnej kadencji Komisji będzie stabilizacja. Zróżnicowanie i większa współodpowiedzialność będą innymi ważnymi elementami nowej polityki, realizowanej ze świadomością, że nie wszyscy partnerzy pragną przestrzegać przepisów i norm UE, oraz uwzględniającej dążenia każdego kraju w kwestii charakteru i zakresu jego partnerstwa z UE. Za pomocą EPS Unia będzie chronić i w dalszym ciągu propagować uniwersalne wartości, poszukując skuteczniejszych sposobów promowania demokracji, praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności.

Kluczowe sektory

Nowa EPS pozwoli zdwoić wysiłki na rzecz rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a tworzenie miejsc pracy dla młodzieży będzie jednym z kluczowych czynników stabilizacji gospodarczej. Większy nacisk położony zostanie na zacieśnienie współpracy z krajami partnerskimi w sektorze bezpieczeństwa, w szczególności pod względem zapobiegania konfliktom, zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania radykalizacji postaw. Innymi celami są bezpieczna i legalna mobilność osób połączona ze zwalczaniem nielegalnej migracji, handlu ludźmi i przemytu ludzi. Większy nacisk zostanie także położony na współpracę z partnerami w kwestii bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania zmianie klimatu.

Większa elastyczność, skuteczność oraz nowe podejście do partnerstwa

UE proponuje reorientację stosunków z sąsiadami, która pozwoli osiągnąć priorytety polityczne uznane przez obie strony za podstawę partnerstwa. Możliwość ta zostanie przedyskutowana z partnerami i jest kluczem do zwiększenia ich poczucia współodpowiedzialności. Chodzi również o to, by w większym stopniu zaangażować państwa członkowskie w określanie i wdrażanie polityki w krajach sąsiadujących.

Wraz z nową EPS określone zostaną pewne nowe metody pracy, m.in. zniesiony zostanie tradycyjny doroczny pakiet sprawozdań krajowych. Sprawozdania będą teraz bardziej dostosowane do charakteru i harmonogramu prac w ramach stosunków z poszczególnymi państwami.

Podjęte zostaną też starania, aby dostępne środki finansowe były wykorzystywane z większą elastycznością, tak aby UE mogła szybciej reagować na nowe wyzwania w sąsiednich regionach. Przewiduje się szersze kontakty ze społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i młodzieżą.

Jeśli chodzi o szczebel regionalny, wzmocnione zostanie Partnerstwo Wschodnie, zgodnie ze zobowiązaniami określonymi podczas szczytu w Rydze w 2015 r. Unia dla Śródziemnomorza może w większym stopniu wspierać współpracę między południowymi sąsiadami. Nowa EPS będzie również sprzyjać angażowaniu innych podmiotów regionalnych – w stosownych przypadkach spoza sąsiedztwa – w rozwiązywanie problemów regionalnych.

Dalsze działania

W nadchodzących miesiącach propozycje przedstawione dziś we wspólnym komunikacie zostaną przedyskutowane z państwami członkowskimi i krajami partnerskimi, co pozwoli wspólnie wyznaczyć nowe priorytety i określić kształt przyszłych stosunków.facebook