SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


5.05.2015 Wiosna w gospodarce UE

W bieżącym roku do ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej w znacznym stopniu przyczyniają się korzystne zewnętrzne czynniki gospodarcze. Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej z wiosny 2015 r. te krótkoterminowe czynniki wspierają cykliczne ożywienie koniunktury w UE, bez których byłoby ono umiarkowane. W 2015 r. Polska gospodarka ma wzrosnąć o ponad 3 proc., zaś bezrobocie może spaść poniżej 9 proc.

Do ożywienia gospodarczego w UE przyczynia się wiele czynników w tym samym czasie. Ceny ropy naftowej utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie, wzrost gospodarczy na świecie ma stabilny charakter, ma miejsce dalsza deprecjacja euro, a kurs polityki gospodarczej prowadzonej w UE jest sprzyjający.

Jeśli chodzi o politykę pieniężną, luzowanie ilościowe stosowane przez Europejski Bank Centralny ma znaczny wpływ na rynki finansowe i przyczynia się do niższych stóp procentowych i oczekiwanej poprawy warunków kredytowania. Z uwagi na to, że ogólny kurs polityki budżetowej w Unii Europejskiej jest zasadniczo neutralny (nie został zaostrzony ani rozluźniony), polityka budżetowa sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Z czasem efekty powinny również przynosić przeprowadzane reformy strukturalne oraz plan inwestycyjny dla Europy.

Oczekuje się zatem, że w 2015 r. realny PKB wzrośnie o 1,8 proc. w UE i o 1,5 proc. w strefie euro, a więc odpowiednio o 0,1 i 0,2 punktu procentowego więcej niż określono w prognozie sprzed trzech miesięcy. Na rok 2016 Komisja przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 2,1 proc. w UE i 1,9 proc. w strefie euro.

Głównym czynnikiem wzrostu PKB jest popyt wewnętrzny, zgodnie z przewidywanym w tym roku przyspieszeniem wzrostu spożycia prywatnego i ożywieniem inwestycji w roku następnym.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, powiedział: -Ożywienie gospodarek europejskich jest coraz bardziej widoczne. To dobra wiadomość, ale musimy zapewnić, by wzrost gospodarczy był trwały. Można będzie to osiągnąć, skupiając się na trzech zatwierdzonych na szczeblu unijnym priorytetach: reformach strukturalnych, zwiększeniu inwestycji i promowaniu odpowiedzialności budżetowej, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów poszczególnych państw. Zalecenia dla poszczególnych państw, które zostaną przedstawione przez Komisję Europejską w połowie maja, będą kolejnym ważnym krokiem w przełożeniu tych priorytetów na konkretną politykę sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: -Wiosna bieżącego roku jest najlepszym okresem dla gospodarki europejskiej od wielu lat, co zawdzięczamy zarówno zewnętrznym czynnikom, jak i środkom politycznym, które zaczynają przynosić pierwsze efekty. Nie możemy jednak na tym poprzestać, aby ożywienie to nie było tylko przejściowym zjawiskiem. Realizacja inwestycji i reform, a także prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej, są niezbędne do tworzenia tak potrzebnych Europie trwałych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Nierówny wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach

Korzyści płynące z omawianych czynników przyczynią się do poprawy sytuacji we wszystkich państwach UE. Jednak to, w jakim zakresie skorzystają na nich poszczególne gospodarki, zależy w szczególności od ich zdolności reagowania na niższe ceny ropy naftowej i deprecjację euro. Stosowane przez EBC luzowanie ilościowe najprawdopodobniej wywrze większy wpływ na państwa o dotychczas zaostrzonych warunkach finansowania. W niektórych państwach członkowskich stosunkowo niskie bufory kapitałowe i wysoki poziom kredytów zagrożonych mogą jednak ograniczyć pozytywny wpływ luzowania ilościowego na działalność kredytową banków.

Wzrost inflacji w drugiej połowie roku

Oczekuje się, że w pierwszej połowie roku 2015 inflacja utrzyma się na poziomie bliskim zera, głównie ze względu na spadek cen energii. Wraz ze wzrostem popytu wewnętrznego, zmniejszeniem się luki produktowej i osłabieniem skutków niższych cen towarów, a także deprecjacją euro prowadzącą do wzrostu cen importowych, ceny konsumpcyjne powinny jednak wzrosnąć w drugiej połowie roku, a jeszcze bardziej w 2016 r. Oczekuje się, że roczna inflacja zarówno w UE, jak i w strefie euro wzrośnie z poziomu 0,1 proc. w bieżącym roku do 1,5 proc. w roku 2016.

Sytuacja na rynkach pracy powoli się poprawia

Ożywienie działalności gospodarczej przyczynia się do wzrostu zatrudnienia. Stopa bezrobocia, mimo tendencji spadkowej, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Oczekuje się, że w 2015 r. stopa bezrobocia w UE i w strefie euro spadnie odpowiednio do 9,6 proc. i 11,0 proc., w miarę jak poprawa na rynku pracy będzie dotyczyć coraz większej liczby sektorów. Tendencja ta powinna się utrzymać wraz z przewidywanym dalszym wzrostem gospodarczym w 2016 r. szczególnie w tych państwach, które niedawno przeprowadziły reformy dotyczące rynku pracy. W roku 2016 stopa bezrobocia powinna spaść do 9,2 proc. w UE i 10,5 proc. w strefie euro.

Deficyty budżetowe będą się nadal zmniejszać

Dzięki działaniom w zakresie korekty budżetowej w ostatnich latach, ożywieniu działalności gospodarczej i niższym płatnościom z tytułu odsetek od pozostającego do spłaty długu publicznego perspektywa budżetowa w UE i w strefie euro stale się poprawia. Nawet przy zasadniczo neutralnym kursie polityki budżetowej w ujęciu łącznym oczekuje się, że relacja deficytu do PKB w UE spadnie z odnotowanego w 2014 r. poziomu 2,9 proc. do 2,5 proc. w bieżącym roku i 2,0 proc. w 2016 r. W strefie euro relacja ta ma spaść z poziomu 2,4 proc. w 2014 r. do 2,0 proc. w 2015 r. i 1,7 proc. w 2016 r. Relacja długu publicznego do PKB zarówno w UE, jak i w strefie euro, prawdopodobnie osiągnęła szczytowy poziom w 2014 r., a w bieżącym i następnym roku powinna spaść i wynieść 88,0 proc. w EU i 94,0 proc. w strefie euro 2016 r.

Zagrożenia dla perspektyw gospodarczych są zasadniczo zrównoważone

Poziom niepewności co do perspektyw gospodarczych utrzymuje się na wysokim poziomie, ale ogólnie rzecz biorąc zagrożenia dla perspektyw wydają się być zasadniczo zrównoważone.

Tempo wzrostu PKB może okazać się wyższe niż się oczekuje, jeżeli wpływ czynników zewnętrznych utrzyma się dłużej lub będzie silniejszy od spodziewanego. Jeśli wzrosną napięcia geopolityczne lub wystąpią napięcia na rynku finansowym, na przykład w wyniku normalizacji polityki pieniężnej w USA, wzrost PKB może jednak okazać się niższy. W odpowiedzi na stosowane przez EBC luzowanie ilościowe oraz na korektę w górę prognozy dotyczącej wzrostu ryzyko co do prognozy dotyczącej inflacji zmniejszyło się.facebook