SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


1.07.2015 KE wycofuje wnioski

KE wycofuje wnioski dotyczące proponowanych dyrektyw: o urlopie macierzyńskim oraz udostępnianiu danych satelitarnych. Powodem jest brak porozumienia politycznego w Parlamencie i Radzie. Komisja zamierza zastąpić je nowymi inicjatywami. W tym roku KE ma w sumie wycofać lub zmienić 80 oczekujących na rozpatrzenie wniosków, w myśl zasady braku kontynuacji politycznej.

Jak przewidziano w programie prac na rok 2015, Komisja Europejska podjęła decyzję o wycofaniu dwóch wniosków ustawodawczych, co do których współprawodawcy nie zdołali na czas osiągnąć porozumienia politycznego, i o zastąpieniu ich nowymi inicjatywami w programie prac na rok 2016. Komisja potwierdziła również, że nadal będzie współpracować ze współprawodawcami na rzecz porozumienia w sprawie trzeciego wniosku, w przypadku którego dyskusje polityczne są znacznie zaawansowane.

Kolegium omówiło postępy w pracach nad trzema wnioskami ustawodawczymi, które zgodnie z programem prac na 2015 r. miały zostać wycofane w ciągu sześciu miesięcy, jeśli współprawodawcy nie zdołaliby osiągnąć porozumienia. Rada uznała, że nie ma perspektywy osiągnięcia postępów w kwestii proponowanej dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego. Jest mało prawdopodobne, aby proponowana dyrektywa w sprawie danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi została przyjęta w formie odpowiadającej celom dyrektywy w odniesieniu do rynku wewnętrznego. Komisja potwierdzi teraz formalnie w Parlamencie Europejskim i w Radzie zamiar wycofania tych wniosków oraz zaproponuje nowe inicjatywy, które będą zmierzać do realizacji ich celów politycznych w sposób bardziej efektywny.

W kwestii proponowanego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych osiągnięto znaczne postępy, więc Komisja zdecydowała o podtrzymaniu tego wniosku.

Urlop macierzyński

Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie urlopu macierzyńskiego w 2008 r., jednak współprawodawcom nie udało się dotychczas osiągnąć porozumienia. Parlament podkreślił swoją wolę polityczną kontynuowania negocjacji, zanim Komisja przedstawiła swój program prac na 2015 r., dlatego Komisja zgodziła się na przedłużenie terminu o dodatkowe sześć miesięcy przed wycofaniem wniosku. Komisja podjęła intensywne starania, aby przełamać impas i kilkakrotnie wzywała Radę do wznowienia rozmów z Parlamentem, który wyraził gotowość do znalezienia kompromisu. Niemniej jednak łotewska prezydencja Rady poinformowała Komisję, że nie ma szans na porozumienie.

Wycofując ten wniosek, Komisja pragnie w zdecydowany sposób wyjść z obecnego impasu i utorować drogę dla nowej inicjatywy, która może zostać uzgodniona i doprowadzić do rzeczywistej poprawy życia pracujących rodziców i opiekunów. Umożliwiłaby ona lepsze godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, ułatwiłaby kobietom uczestnictwo w rynku pracy oraz zapewniłaby matkom minimalną ochronę. Zanim wycofanie odniesie skutek, Komisja przedstawi propozycje dotyczące nowego podejścia w formie planu działania dotyczącego nowej inicjatywy, która zostanie zawarta w programie prac Komisji na rok 2016 (IP/15/5287).

Rozpowszechnianie danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi

Proponowana dyrektywa ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego danych pochodzących z obserwacji Ziemi i umożliwić swobodny obrót udostępnionymi danymi satelitarnymi o wysokiej rozdzielczości. Dotychczasowe rozmowy na temat wniosku wskazują, że występują znaczne rozbieżności między stanowiskami. Częściowo wynika to faktu, że dostawcy danych satelitarnych działają jedynie na terytorium pięciu państw członkowskich. Wiele z tych państw wyraziło obawy związane z wpływem wniosku na kwestie bezpieczeństwa. Pomimo intensywnych rozmów Komisji z Radą i Parlamentem Europejskim okazało się, że pogodzenie odmiennych stanowisk wymagałoby znacznych zmian, które mogłyby wpłynąć na cele pierwotnego wniosku. Komisja wycofa zatem wniosek i przedstawi nową inicjatywę, która zostanie włączona do programu prac Komisji na rok 2016.

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

Wprawdzie sześciomiesięczny termin na osiągnięcie porozumienia w sprawie tego wniosku również nie został dotrzymany, ale współprawodawcy poczynili znaczne postępy i dążą do zawarcia porozumienia w tej kwestii. Po okresie intensywnych prac przygotowawczych Rada przyjęła podejście ogólne w dniu 16 czerwca, a Parlament Europejski przedłożył projekt sprawozdania w dniu 7 maja. Początek rozmów trójstronnych w celu znalezienia kompromisu między instytucjami planowany jest na okres prezydencji luksemburskiej. Z tych względów Komisja postanowiła utrzymać wniosek i wesprzeć współprawodawców w ich pracy.

Kontekst

W załączniku II do programu prac na rok 2015 Komisja zamieściła wykaz 80 oczekujących na rozpatrzenie wniosków, które mają być wycofane lub zmienione w myśl zasady braku kontynuacji politycznej.

Spośród tych 80 wniosków 73 zakwalifikowano do wycofania, trzy miały zostać wycofane w przypadku braku porozumienia w ciągu sześciu miesięcy, trzy wnioski miały zostać zmienione, a jeden miał zostać poddany ocenie.

W dniu 25 lutego kolegium potwierdziło wycofanie 73 wniosków ustawodawczych oczekujących na rozpatrzenie. Wycofania te sformalizowano w dniu 7 marca w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja poddała dzisiaj przeglądowi trzy wnioski podlegające sześciomiesięcznej klauzuli wygaśnięcia oraz podjęła decyzję o wycofaniu dwóch z nich. Decyzja ta zostanie w stosownym czasie sformalizowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dalsze informacje

Program prac Komisji na rok 2015ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK