SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


9.07.2015 Komisja na straży prawa

Środowisko, transport, a także rynek wewnętrzny i usługi to obszary polityki, w których w 2014 r. najczęściej dochodziło do wszczęcia formalnych postępowań w sprawie uchybienia – wynika z przyjętego właśnie sprawozdania rocznego KE z monitorowania stosowania prawa unijnego. Komisja podkreśla, że terminowe i prawidłowe wdrażanie i egzekwowanie przepisów przynosi korzyści wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom.

Kolejne, 32. Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE zawiera przegląd wyników osiągniętych przez państwa członkowskie w głównych aspektach stosowania prawa Unii i podkreśla najważniejsze postępy w dziedzinie wdrażania i egzekwowania unijnych przepisów w 2014 r.

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie wyjaśni ani nie naprawi sytuacji domniemanego naruszenia prawa Unii. Komisja rozpoczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, jeśli nie zgłosi ono w wyznaczonym terminie jakimi środkami prawnymi zamierza dokonać transpozycji dyrektywy. Komisja może również wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie skarg obywateli bądź przedsiębiorstw, w przypadku gdy przepisy danego kraju nie są zgodne z wymogami określonymi w przepisach UE lub też gdy organy krajowe nie stosują przepisów prawa UE lub stosują je nieprawidłowo.

Znaczne ograniczenie całkowitej liczby formalnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w ciągu ostatnich pięciu lat dowodzi skuteczności zorganizowanego dialogu z państwami członkowskimi w systemie EU Pilot , poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odzwierciedla ono również gotowość Komisji do współpracy z państwami członkowskimi w zakresie poprawy przestrzegania przepisów na wczesnym etapie i szybkiego zażegnywania potencjalnych naruszeń prawa, z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

Poniższy wykres przedstawia ogólny zarys sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Uwzględniono zarówno opóźnienia w transpozycji, jak również przypadki nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa unijnego.

Podobnie jak w 2013 r., środowisko, transport, a także rynek wewnętrzny i usługi są obszarami polityki, w których najczęściej dochodziło do wszczęcia formalnych postępowań w sprawie uchybienia w 2014 r.

Zwalczanie opóźnień w transpozycji dyrektyw

W ramach inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa Komisja skoncentruje się na zapewnieniu jednoznaczności, wykonalności oraz możliwości wyegzekwowania przepisów unijnych. Kwestie wdrażania i egzekwowania będą szczególnie bacznie obserwowane. Komisja dąży konsekwentnie do uniknięcia opóźnień w transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie i egzekwowania wyznaczonych terminów. Opóźnienia w transpozycji prawa unijnego nie pozwalają obywatelom i przedsiębiorstwom czerpać korzyści wynikających z prawa unijnego, negatywnie wpływają na ogólną pewność prawną i w niesprawiedliwy sposób zakłócają równe warunki działania na rynku wewnętrznym.

Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, praw konsumentów, transgranicznej opieki zdrowotnej, a także zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, to tylko niektóre przykłady opóźnień w transpozycji w państwach członkowskich. W 2014 r. liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu opóźnień w transpozycji wzrosła o 22 proc. w porównaniu do roku 2013.

Komisja w dalszym ciągu wspierała władze państw członkowskich we wdrażaniu prawa Unii przez zapewnienie szerokiego wachlarza narzędzi, takich jak plany wdrożenia, wytyczne, spotkania grup ekspertów oraz wyspecjalizowane strony internetowe poświęcone tej tematyce.

W przypadkach braku transpozycji dyrektyw w określonym terminie Komisja w pełni wykorzystywała system kar finansowych przewidziany w traktacie lizbońskim. Nie zawahała się czterokrotnie skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przeciwko Belgii, Irlandii i Finlandii) żądając nałożenia kar finansowych.

Komisja reaguje na skargi obywateli

Obywatele i zainteresowane strony mogą bezpośrednio zgłaszać podejrzenia naruszenia prawa UE za pośrednictwem internetowego formularza skargi dostępnego za pośrednictwem portalu "Europa" w zakładce prawa i możliwości. W 2014 r. większość skarg dotyczyła zatrudnienia, rynku wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Kontekst

W odpowiedzi na prośbę Parlamentu Europejskiego, od 1984 r. Komisja raz do roku przedstawia roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa unijnego w roku poprzednim. Parlament Europejski przyjmuje następnie rezolucję dotyczącą sprawozdania Komisji.

Dalsze informacjeARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK