SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


14.07.2015 UE i zrównoważony rozwój

Komisarz UE ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica weźmie udział w trzeciej międzynarodowej konferencji w sprawie finansowania rozwoju w Addis Abebie (Etiopia). Konferencja ma doprowadzić do porozumienia w sprawie finansowych i niefinansowych środków wdrażania (pomocy, inwestycji, działań politycznych itd.), które będą wspierać realizację Agendy rozwoju po 2015 roku oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Porozumienie to ważny etap poprzedzający dwa inne ważne wydarzenia w tym roku: posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu w Nowym Jorku, które ma podjąć decyzję w sprawie listy celów zrównoważonego rozwoju, a także konferencję stron w sprawie zmian klimatu zaplanowaną na grudzień w Paryżu.

Przed konferencją wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca FedericaMogherini stwierdziła: - Rok 2015 jest rokiem historycznym w naszej walce z ubóstwem i o zrównoważenie środowiskowe. Musimy być ambitni, jeżeli chcemy osiągnąć istotne cele, jakie sobie wyznaczyliśmy: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i zapewnienie wszystkim zrównoważonej przyszłości. Będziemy musieli wzmocnić pozycję jednostek, począwszy od kobiet i dziewcząt, walczyć z nierównością, wspierać rozwój pokojowych społeczeństw oraz tworzyć wspólny dobrobyt poprzez zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Zajęcie się tymi wszystkimi zagadnieniami stanowi duże wyzwanie, a cele te osiągniemy tylko wtedy, gdy wszyscy weźmiemy na siebie obowiązki zgodne z naszymi własnymi celami i połączymy siły w ramach ścisłej współpracy w skali światowej.

Komisarz Mimica dodał: - W ujęciu łącznym UE już jest największym darczyńcą dostarczającym oficjalną pomoc rozwojową oraz pionierem w opracowywaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych mechanizmów finansowania. Przewidujemy, że do 2020 r. dzięki instrumentom łączonym uda się uruchomić 100 mld euro. Ponadto nasz rynek jest najbardziej otwarty na kraje rozwijające się. Będziemy w dalszym ciągu odgrywać naszą rolę, a nawet zwiększymy swój wkład i będziemy wspierać zrównoważony rozwój na całym świecie, a szczególnie w krajach najbardziej potrzebujących.

UE pragnie, aby porozumienie w Addis Abebie było oparte na nowym globalnym partnerstwie, w które zaangażują się wszystkie kraje na świecie i które będzie w stanie uruchomić wszelkie możliwe środki na finansowanie Agendy rozwoju po 2015 roku (tzw. środki wdrażania) z naciskiem na trzy główne zagadnienia:

Integracja- nowe globalne partnerstwo działać na rzecz całej Agendy rozwoju po 2015 roku i zająć się wszystkimi trzema aspektami zrównoważonego rozwoju (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym) w sposób zintegrowany.

Kompleksowość - nowe globalne partnerstwo powinno opierać się na uruchamianiu i efektywnym wykorzystaniu wszystkich odpowiednich środków wdrażania – finansowych lub innego rodzaju. Zalicza się do nich m.in wypracowanie należytych strategii oraz tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi gospodarek we wszystkich krajach.

Uniwersalność - nowe globalne partnerstwo będzie opierać się na tym, że wszyscy będą wnosić należny wkład. Wszystkie kraje będą musiały podjąć niezbędne działania polityczne oraz pozyskać zasoby.

Dodatkowe informacje

Przykłady na to, jak UE będzie przyczyniać się do realizacji Agendy rozwoju po 2015 roku:

  • UE jest największym darczyńcą na świecie i w 2014 r. przekazała łącznie ponad 58 mld euro w formie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). Zobowiązała się także do osiągnięcia celu wytyczonego przez ONZ, który zakłada uruchomienie ODA w wysokości opowiadającej 0,7 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) w trakcie trwania programu działań na okres po roku 2015. UE zobowiązała się także, że w ujęciu łącznym osiągnie cel, zgodnie z którym w perspektywie krótkoterminowej pomoc dla krajów najsłabiej rozwiniętych wyniesie 0,15 - 0,20 proc. ODA/DNB , zaś w trakcie trwania programu na okres po roku 2015 – 0,20 proc. ODA/DNB.
  • UE pozyska więcej środków na finansowanie rozwoju poprzez współpracę z sektorem prywatnym: Szacuje się, że dzięki instrumentom łączonym do 2020 r. uruchomionych zostanie ok. 100 mld euro.
  • 20 proc. pomocy UE będzie przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu: ok. 14 mld euro do 2020 r.
  • UE jest najbardziej otwartym rynkiem na świecie - zapewnia krajom najsłabiej rozwiniętym bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku, a łączna wartość wywozu tych krajów do UE wynosi obecnie ponad 35 mld euro rocznie. Ponadto UE jest największym dostarczycielem pomocy na rzecz wymiany handlowej.
  • Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (77 mld euro) jest otwarty dla badaczy z krajów rozwijających się.
  • Poprzez wspieranie zrównoważonego rolnictwa i odżywania UE będzie współuczestniczyć w działaniach w celuwydobycia 500 mln osób z głodu i niedożywienia do 2030 r.
  • UE będzie także współdziałać, aby do 2030 r. wydobyć 500 mln osób z ubóstwa energetycznego.
  • Pokojowe społeczeństwa – EU zapewnia wsparcie na rzecz poprawy sposobów sprawowania rządów oraz aby umożliwić ludziom życie w bezpiecznych warunkach. Ponad połowa unijnych środków na finansowanie rozwoju przekazywanych w stosunkach dwustronnych będzie w dalszym ciągu trafiać do państw niestabilnych i dotkniętych konfliktem.

Program międzynarodowej konferencji w sprawie finansowania rozwoju (13-16 lipca)

W poniedziałek 13 lipca o godz. 13.30 (czasu obowiązującego w Brukseli) komisarz Mimica weźmie udział we wspólnej konferencji prasowej z Romainem Schneiderem, ministrem współpracy rozwojowej i spraw humanitarnych Luksemburga, reprezentującym prezydencję UE. We wtorek 14 lipca o godz. 9.00 rano (czasu obowiązującego w Brukseli) komisarz Mimica wygłosi przemówienie na otwarcie konferencji. W czasie konferencji komisarz Mimica odbędzie szereg spotkań dwustronnych z przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Dnia 15 lipca komisarz weźmie udział w dwóch imprezach towarzyszących konferencji, współorganizowanych przez UE: jedna będzie dotyczyć międzynarodowego wsparcia na rzecz mobilizacji zasobów krajowych, a druga – sektora prywatnego i instrumentów łączonych.

Dalsze informacjeARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK