PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.21.08.2015
Program dla Grecji

Komisja Europejska podpisała z Grecją protokół ustaleń dotyczący nowego programu wsparcia stabilności. Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), instrument ochronny ustanowiony w 2012 r. w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, będzie w stanie wypłacić w ciągu najbliższych trzech lat maksymalnie 86 mld euro w formie pożyczek, pod warunkiem wdrożenia przez władze greckie reform rozwiązujących podstawowe problemy gospodarcze i społeczne kraju, określonych w protokole ustaleń.

Program, uzgodniony po tygodniach intensywnych negocjacji, pozwoli na zniesienie niepewności, ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i finansowej oraz pomoże Grecji w powrocie na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego w oparciu o zdrowe finanse publiczne, większą konkurencyjność, prawidłowo funkcjonujący sektor finansowy, tworzenie miejsc pracy oraz spójność społeczną.

Zgodnie z art. 13 Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności, protokół ustaleń określa szczegółowe cele reform i zobowiązania niezbędne do uruchomienia finansowania z EMS. Wypłata środków finansowych jest uzależniona od postępów w ich realizacji. Wdrażanie programu będzie monitorowane przez Komisję we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym oraz, w miarę możliwości, wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Monitorowanie będzie miało formę regularnych przeglądów.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, który podpisał protokół ustaleń w imieniu Komisji, stwierdził: - Przy wsparciu z tego programu władze greckie będą miały możliwość odbudowania wzajemnego zaufania, stabilności finansowej i pewności, bez których nie można przywrócić wzrostu greckiej gospodarki. Teraz ważne jest szybkie wdrożenie uzgodnionych reform. Pozwoli to Grecji na przywrócenie konkurencyjności i zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: - Przyjęcie tego programu to wspaniała wiadomość dla Grecji i całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu stworzone zostaną warunki dla zwiększenia wzrostu, stabilności, inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Poprzez powiązanie solidarności i odpowiedzialności Grecja, pozostali członkowie strefy euro oraz instytucje UE otwierają nowy rozdział, w oparciu o reformy, sprawiedliwość i wzajemne zaufanie.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: -Priorytetem Komisji było skupienie się w nowych programach wsparcia na dostosowaniach, które będą sprawiedliwe pod względem społecznym. Dzisiaj po raz pierwszy wywiązujemy się z tego zobowiązania, poprzez przeprowadzenie dogłębnej oceny skutków społecznych nowego programu dla Grecji i zagwarantowanie, że jest on sprawiedliwy społecznie i chroni najsłabszych członków społeczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącego Jean-Claude Junckera, Komisja jako strona w negocjacjach zwracała szczególną uwagę na to, aby nowy programy był sprawiedliwy społecznie, starając się zagwarantować, aby ciężar dostosowań był rozłożony sprawiedliwie i aby najsłabsi członkowie społeczeństwa byli chronieni. Komisja publikuje ocenę skutków społecznych programu i stwierdza, że jeżeli środki przewidziane w przedmiotowym programie zostaną całkowicie i terminowo wdrożone, pomogą Grecji w przywróceniu „stabilności i wzrostu w sposób finansowo i społecznie zrównoważony”, i przyczynią się do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społecznych i rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych w Grecji.

Komisja skupiła się na przykład na następujących kwestiach:

W uzupełnieniu programu oraz aby zapewnić mu jak największe szanse powodzenia, w dniu 15 lipca Komisja przedstawiłastrategię na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Grecji. Do 2020 r. udostępnionych zostanie ok. 35 mld EUR przeznaczonych na inwestycje w ludzi i przedsiębiorstwa. Poprzez zwiększenie o 7 punktów procentowych stawki wstępnych płatności zaliczkowych dla programów na lata 2014-2020 w Grecji, w okresie tym można szybciej udostępnić dodatkowy 1 mld EUR w formie środków przeznaczonych dla danego kraju, aby skoncentrować w początkowym okresie nowe projekty współfinansowane przez UE.

Komisja przygotowuje również ofertę pomocy technicznej i wiedzy fachowej za pośrednictwem nowej wyspecjalizowanej Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych. Utworzona w lipcu Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych będzie stanowić centrum gromadzenia wiedzy fachowej dla służb Komisji, organów administracji państw członkowskich i innych organizacji międzynarodowych, aby wspierać opracowywanie i monitorowanie reform.

 

Kontekst

W dniu 8 lipca 2015 r. Republika Grecka złożyła oficjalny wniosek w ramach europejskiego mechanizmu stabilności o udzielenie wsparcia na rzecz stabilności w formie pożyczki, w celu wypełniania zobowiązań dłużnych oraz zapewnienia stabilności swojego systemu finansowego. Osobny wniosek o udzielenie pomocy finansowej został przesłany do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w dniu 23 lipca 2015 r.

W dniach 12-13 lipca w czasie szczytu państw strefy euro podsumowano sytuację i wydano szczegółowe oświadczenie w sprawie dalszych działań.

W dniach 15 lipca i 22 lipca władze greckie wydały szereg aktów prawnych, zgodnie z oświadczeniem ze szczytu państw strefy euro.

Dnia 17 lipca Eurogrupa zwróciła się do instytucji UE o rozpoczęcie negocjacji dotyczących protokołu ustaleń, w którym określone zostaną warunki udzielenia pomocy finansowej na lata 2015-18 zgodnie z art. 13 Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności. Prace były prowadzone przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym, a także wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Mechanizmem Stabilności.

Dnia 11 sierpnia władze Grecji i instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie protokołu ustaleń na szczeblu roboczym, a ministrowie finansów państw strefy euro zatwierdzili je na szczeblu politycznym w dniu 14 sierpnia.

W dniu 14 sierpnia władze greckie uchwaliły nowy zbiór przepisów (tzw. „działania wstępne”).

Po zatwierdzeniu protokołu ustaleń przez parlamenty narodowe (w stosownych przypadkach), rad

zatwierdziła go w dniu 19 sierpnia. Następnie został on podpisany przez Komisję w imieniu EMS, jak również przez rząd grecki i grecki bank centralny.

Jest to trzeci program ESM po programach dla Cypru i Hiszpanii.

Rola Komisji Europejskiej w tych programach i ich podstawy prawne zostały określone i uzgodnione przez państwa członkowskie strefy euro w Porozumieniu ustanawiającym Europejski Mechanizm Stabilności:

  • ocena konieczności i zasadności wsparcia na rzecz stabilności; dokonywana wspólnie z EBC (zob. art. 13 ust. 1 Porozumienia EMS)
  • negocjowanie z danym państwem członkowskim protokołu ustaleń; w którym szczegółowo określa się warunki towarzyszące pomocy finansowej; negocjacje prowadzi Komisja we współpracy z EBC oraz, w miarę możliwości, wraz z MFW (zob. art. 13 ust. 3 Porozumienia EMS).
  • podpisanie protokołu ustaleń w imieniu EMS (zob. art. 13 ust. 4 Porozumienia EMS)
  • monitorowanie przestrzegania warunków udzielenia pomocy finansowej; prowadzone przez Komisję we współpracy z EBC oraz, w miarę możliwości, wraz z MFW (zob. art. 13 ust. 7 Porozumienia EMS).

Wszystkie powiązane dokumenty można znaleźć na stronie internetowej

 

 

 

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY