SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


sss.09.2015 Luka w VAT

Według najnowszych danych opublikowanych dzisiaj przez Komisję Europejską, w państwach członkowskich nie nastąpiła poprawa w kwestii poboru dochodów z podatku VATu. Z danych z 2013 r. wynika, że całkowita różnica między oczekiwaną o faktycznie osiągniętą wartością dochodów z VAT (tzw. "luka w VAT") nie zmniejszyła się w stosunku do 2012 r. Podczas gdy w 15 państwach członkowskich, m. in. na Łotwie, Malcie i Słowacji zauważono poprawę, w 11 państwach członkowskich takich jak Estonia i Polska nastąpiło pogorszenie.

Z raportu wynika, że łączna kwota strat wynikających z luki VATowskiej może wynosić nawet 168 mld euro. Odpowiada to 15,2% utraty przychodów wynikającej z oszustw i uchylania się od opodatkowania, unikania podatków, bankructwa, niewypłacalności oraz błędów rachunkowych w 26 krajach członkowskich[i].

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: "To ważne badanie podkreśla po raz kolejny potrzebę dalszych reform w systemach poboru podatku VAT w całej UE. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia kroków niezbędnych do walki z uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi na wszystkich poziomach. Pozostaje to palącym problemem, który zajmuje jedno z czołowych miejsc programie prac obecnej Komisji."

Tak jak szczegółowe dane dotyczące różnicy między kwotą należnego podatku VAT a kwotą faktycznie zebraną w państwach członkowskich w 2013 roku, najnowsze badania nt. luki VATowskiej   umożliwiają ocenę skuteczności poboru VAT i stopnia przestrzegania przepisów. Główne trendy w poborze VATu są również zaprezentowane w odniesieniu do wpływu klimatu gospodarczego i decyzji politycznych na przygody z VATu.

W 2013 r. szacowana luka w VAT w państwach członkowskich wahała się od 4 proc. w Finlandii, Holandii i Szwecji do 41 proc. w Rumunii.

[i] Podobnie jak w poprzednich raportach, nie było możliwe włączenie szacunków dla Chorwacji i na Cyprze, ze względu na niekompletne statystyki krajowe w tych państwach.

Kontekst

Badanie luki w VAT jest finansowane przez Komisję w ramach prac na rzecz reformy systemu VAT w Europie oraz ukrócenia oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków. Komisja określiła już kluczowe działania i podjęła szereg działań wspierających państwa członkowskie w tym zakresie.

Po pierwsze, konieczne są surowsze stanowisko wobec uchylania się od płacenia podatków oraz silniejsze egzekwowanie prawa na szczeblu krajowym. Reforma VAT z grudnia 2011 r. dała ważne narzędzia zapewniające lepszą ochronę przed oszustwami podatkowymi a mechanizm szybkiego reagowania pozwala państwom członkowskim reagować szybciej i skuteczniej na nagłe i zakrojone na szeroką skalę przypadki oszustw związanych z VAT. Komisja wspiera także sieć Eurofisc, w celu wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie zwalczania transgranicznych sieci oszustów poprzez wymianę informacji operacyjnych.

Po drugie, Komisja pracuje nad uproszczeniem systemów podatkowych, co ułatwi podatnikom przestrzeganie prawa. Na przykład, środki ułatwiające e-fakturowanie oraz specjalne przepisy dla małych firm, które weszły w życie w 2013 r. Od 1 stycznia 2015 r. punkty kompleksowej obsługi transgranicznej pozwalają firmom świadczącym e-usługi, usługi nadawcze i telekomunikacyjne na składanie jednej deklaracji VAT ze wszystkich działań na terenie całej UE.

Po trzecie, państwa członkowskie muszą zreformować swoje systemy podatkowe i zmodernizować administrację w celu zmniejszenia luki VATowskiej. Komisja określiła możliwe środki, służące do osiągnięciach tych celów oraz na prośbę państw członkowskich wspiera je koordynując działania pomocy technicznej.

Użyteczne linki

Pełna treść raportu 

FAQARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK