SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


17.09.2015 TAK dla uchodźców

arlamentu Europejskiego przyjął w nadzwyczajnym wniosek Komisji Europejskiej dotyczący relokacji 120 tys. osób poszukujących azylu, z Grecji, Włoch i Węgier do innych krajów członkowskich UE. Rada ma teraz otwartą drogę do przyjęcia tej propozycji. KE wezwała państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych decyzji na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 22 września 2015 r.

Poparcie Parlamentu, w trybie pilnym, wniosku Komisji Europejskiej o relokacji 120 000 osób, to jasny sygnał dla ministrów spraw wewnętrznych UE, których ponowne spotkanie odbędzie się 22 września, że powinni działać i jak najszybciej podjąć wspólną decyzję dotyczącą tego wniosku. 

Zgodnie z wnioskiem Komisji, kolejne 120 000 osób poszukujących azylu, powinno zostać przeniesionych z Włoch (15 600), z Grecji (50 400) i z Węgier (54 000), są to kwoty dodatkowe, sumujące się z pierwszym schematem relokacji, 40 000 osób, który został zaakceptowany przez Parlament 9 września i przyjęty przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14 września. Całkowita liczba osób, które poddane zostanę relokacji wyniesie, zatem 160 000.

Parlament poparł wniosek Komisji (bez zmian), 370 głosami za, przy 134 głosach przeciw i 52 wstrzymujących się od głosu, następnie przyjęto rezolucję legislacyjną, 372 głosami za, przy 124 głosach przeciw i 54 wstrzymujących się od głosu. Poinformowano też Radę, że wniosek przyjęto niezależnie od decyzji, jaka zostanie ostatecznie podjęta w sprawie wniosku dotyczącego permanentnego mechanizmu relokacji kryzysowej, kiedy to Parlament będzie współdecydował z Radą na równych prawach.

Węgry sprzeciwiają się relokacji

Podczas debaty planarnej minister ds. imigracji i azylu z Luksemburga, Jean Asselbron, przemawiając w imieniu Prezydencji Rady, poinformował Parlament, że "wprowadzona zostanie znacząca zmiana do pierwotnej wersji wniosku, ponieważ Węgry nie uważają się za kraj graniczny i nie chcą korzystać ze schematu relokacji. Parlament powinien wziąć to pod uwagę, wydając swoją opinię".

Parlament popiera obowiązkową dystrybucję 

Proponowany obowiązkowy schemat dystrybucji   doprowadziłby do rozmieszczenia osób poszukujących azylu w państwach członkowskich, w zależności od możliwości ich przyjęcia, przy których obliczaniu wzięto by pod uwagę: liczbę ludności (40%), PKB (40%), średnią ilość aplikacji azylowych w przeszłości (10%), stopę bezrobocia (10%), zobacz proponowany schemat relokacji w podziale na państwa  .

Państwa członkowskie, biorące udział w relokacji, otrzymałyby 6 000 Euro na relokowaną osobę, łącznie z 50% kwotą otrzymywaną awansem, która pozwoliłaby władzom krajowym na szybkie działanie. Kraje, z których terytorium przenoszono by relokowane osoby, otrzymałyby 500 Euro, na pokrycie kosztów transportu.

Czasowa klauzula solidarności

We wniosku przewidziano, że jeśli, z uzasadnionych, obiektywnych powodów, takich jak katastrofa naturalna, jakiś kraj nie byłby w stanie czasowo partycypować w schemacie relokacji, musiałby dostarczyć wkład finansowy, do budżetu UE, do 0, 002% swojego PKB. Do Komisji Europejskiej należałaby ocena powodów podanych przez kraj i decyzja, czy uzasadniają one brak partycypacji w schemacie, w maksymalnym okresie, do 12 miesięcy.

Posłowie krytykują bierność i wzywają do solidarności 

Większość posłów skrytykowała niezdolność unijnych ministrów spraw wewnętrznych do podjęcia decyzji w sprawie relokacji 120 000 uchodźców, podczas debaty plenarnej na temat wyników ostatniego, poniedziałkowego spotkania Rady. Posłowie wezwali państwa członkowskie to wspólnego działania i podkreślili konieczność szybkich działań antykryzysowych, jak również zapewnienia, że europejski system azylu i migracji, będzie skuteczny w długim okresie.

Przed głosowaniem Przewodniczący Schulz ogłosił, że wyśle list do obecnego Przewodniczącego Rady Xaviera Bettela, prosząc go, w imieniu Parlamentu, o natychmiastowe uwolnienie funduszy UE, w celu pomocy państwom, który przyjęły większość uchodźców z Syrii: Libanowi, Turcji i Jordanii.

Źródło: Parlament EuropejskiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK