SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2.10.2015 NIE dla dyskryminacji

Zakończyło się pierwsze kolokwium na temat zwalczania antysemityzmu oraz nienawiści do muzułmanów. Według sondażu 50 proc. Europejczyków uważa, że dyskryminacja ze względu na religię jest powszechna. - W czasach kryzysu zdolność naszego społeczeństwa do tolerancji i włączenia społecznego poddawana jest ciężkiej próbie – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

W dniach 1–2 października w Brukseli Komisja Europejska gościła pierwsze doroczne kolokwium na temat praw podstawowych. Pierwszy wiceprzewodniczący FransTimmermans i komisarz VěraJourová poprowadzili dyskusje poświęcone walce z antysemityzmem i nienawiścią wobec muzułmanów w Europie oraz sposobom upowszechniania tolerancji i szacunku w naszych społeczeństwach.

O tym, że kwestie te stanowią wyzwanie, świadczą opublikowane dane Agencji Praw Podstawowych UE dotyczące przestępstw o charakterze antysemickim oraz wyniki badania Eurobarometru na temat dyskryminacji.

Ze statystyk opublikowanych w badaniu Eurobarometru na temat dyskryminacji wynika, że:

  • 50 proc. Europejczyków uważa, że dyskryminacja ze względu na religię jest powszechna (wzrost z 39 proc. w 2012 r.);
  • 33 proc. sądzi, że wyrażanie swoich przekonań religijnych może być niekorzystne przy ubieganiu się o pracę (wzrost z 23 proc. w 2012 r.);
  • ze wszystkich grup religijnych muzułmanie spotykają się z najniższym poziomem akceptacji społecznej: tylko 61 proc. respondentów czułoby się dobrze, gdyby ich współpracownik był muzułmaninem, a zaledwie 43 proc. w pełni zaakceptowałoby związek swojego dorosłego dziecka z muzułmaninem lub muzułmanką;
  • wyniki badania Agencji Praw Podstawowych UE dotyczącego dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów świadczą o rosnącym antysemityzmie w Europie; 73 proc. respondentów miało odczucie, że w ciągu ostatnich pięciu lat nasilił się antysemityzm w internecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący FransTimmermans powiedział: - Europejskie społeczeństwo przechodzi okres niepokoju i kryzysu, stawiający pod znakiem zapytania wartości, na których opiera się nasza Unia. Przerażające wydarzenia w Paryżu i Kopenhadze na początku tego roku wyraźnie pokazały, że potrzebne są pilne działania. W czasach kryzysu zdolność naszego społeczeństwa do tolerancji i włączenia społecznego poddawana jest ciężkiej próbie. Przejawem tego są antysemityzm i nienawiść do muzułmanów, mimo że zjawiska te mają odmienną historię, źródła i skutki. Nasza wspólna odpowiedzialność za życie w tolerancji i wzajemnym poszanowaniu jest szczególnie ważna w czasie, gdy mamy moralny obowiązek udzielić schronienia ludziom reprezentującym różne religie i kultury, którzy przybywają na nasz kontynent. Różnorodność nie może być postrzegana jako zagrożenie. Naszym wspólnym zadaniem jest tworzenie i pielęgnowanie społeczeństwa integracyjnego".

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, VěraJourová dodała: - Każda ofiara przestępstwa z nienawiści lub dyskryminacji, to o jedną ofiarę za dużo. Co piąta osoba w UE należąca do mniejszości wyznaniowej twierdzi, że doświadczyła dyskryminacji lub napastowania z powodu religii lub przekonań w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Wzywam państwa członkowskie do właściwego stosowania europejskiego prawodawstwa i podejmowania działań przeciwko mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści na tle rasizmu i ksenofobii. Nasze kolokwium służy wymianie konkretnych doświadczeń i idei z całej Europy oraz podjęciu decyzji w sprawie dalszych wspólnych działań. W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla mowy nienawiści – ani na żywo, ani w internecie. Dołożę wszelkich starań, we współpracy z rządami krajowymi, instytucjami UE i sektorem prywatnym, w tym z przedsiębiorstwami IT, aby zwalczać to zjawisko w internecie.

Podstawową wartością, na której opiera się Unia Europejska, jest równość. To oznacza wolność od wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w tym na tle religijnym. Zasada niedyskryminacji przekłada się na ramy legislacyjne za pośrednictwem kilku instrumentów, które są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich lub wymagają wdrożenia w prawie krajowym. Uczestnicy kolokwium dokonali przeglądu aktualnego prawodawstwa i rozważą inne warianty strategiczne i działania wspierające służące zwalczaniu mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści na tle antysemickim i antymuzułmańskim, upowszechnianiu tolerancji i szacunku oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W kolokwium wzięli udział członkowie społeczności żydowskich i muzułmańskich, przedstawiciele organów krajowych i lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i mediów oraz osoby prywatne. Dzielili się oni informacjami na temat najlepszych praktyk w walce z antysemityzmem i nienawiścią do muzułmanów oraz omawiali kierunki dalszych działań.

W kolokwium wykorzystano wyniki konsultacji społecznych   przeprowadzonych w kwietniu i maju bieżącego roku w ramach przygotowań do tego wydarzenia. Respondenci zwracali uwagę na odmienne źródła antysemityzmu i nienawiści do muzułmanów, potrzebę zarówno całościowych, jak i ukierunkowanych działań, apele o skuteczniejsze stosowanie obowiązującego prawodawstwa oraz wysiłki na rzecz lepszej edukacji i dialogu między społecznościami.

Uczestnicy kolokwium skupiali się na zapobieganiu przestępstwom z nienawiści na tle antysemickim i antymuzułmańskim, zwalczaniu mowy nienawiści w internecie, roli organów lokalnych, edukacji i projektach oddolnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie polityki niedyskryminacji.

Więcej informacjiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK