SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.10.2015 Unijny znak jakości

"Pieczęć doskonałości" to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma promować najbardziej obiecujące propozycje składane w ramach programu "Horyzont 2020". Dzięki takiemu "znakowi jakości" projekty w zakresie badań i innowacji, które z różnych względów nie otrzymały unijnego finansowania, mogłyby liczyć na wsparcie z innych źródeł.

"Pieczęć doskonałości" umożliwi regionom uznawanie znaku jakości przyznawanego obiecującym propozycjom projektów w ramach "Horyzont 2020" (program w zakresie badań i innowacji) i wspieranie ich dostępu do różnych źródeł finansowania, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) oraz innych krajowych lub regionalnych programów inwestycyjnych.

Corina Crețu, komisarz do spraw polityki regionalnej oraz Carlos Moedas, komisarz do spraw badań, nauki i innowacji, zapoczątkowali realizację tej inicjatywy podczas OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Komisarz Creţu powiedziała: - Sto miliardów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie w latach 2014–2020 wydane na wspieranie badań naukowych i innowacji, z czego ponad 32 mld euro zostaną skierowane na wsparcie MŚP, firm rozpoczynających działalność (tzw. start-up) i przedsiębiorców, stanowiących główne siły napędowe innowacji w Europie. "Pieczęć doskonałości" będzie przydatnym narzędziem określania i wspierania projektów innowacyjnych, pomoże im się rozwijać i konkurować na arenie międzynarodowej.

Zdaniem komisarza Carlosa Moedasa, "unijne regiony są już ważnym inwestorem w dziedzinie wysokiej jakości badań naukowych i innowacji w Europie. Dzięki "pieczęci doskonałości" będą mogły skorzystać ze światowej klasy systemu oceny programu "Horyzont 2020" w celu łatwego wskazania najlepszych projektów w regionie, które zasługują na wsparcie z funduszy będących do jego dyspozycji".

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula powiedział: - "Pieczęć doskonałości" pozwoli regionom i miastom włączyć do ich planów innowacji i inwestycji znakomite projekty z sektora MŚP, które są zgodne z ich priorytetami oraz celami w zakresie wzrostu gospodarczego. Dlatego też Europejski Komitet Regionów i Komisja utworzą platformę wymiany wiedzy dla władz lokalnych i regionalnych, która wzmocni synergię pomiędzy programem "Horyzont 2020" a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

"Pieczęć doskonałości" będzie przyznawana obiecującym projektom złożonym w ramach programu "Horyzont 2020", którym nie można było zapewnić finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, które jednak uzyskały wysoki wynik punktowy w procesie wymagającej i niezależnej oceny. W fazie pilotażowej, "Pieczęć doskonałości" będzie początkowo przyznawana propozycjom przedłożonym przez małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o instrument przeznaczony dla MŚP w ramach programu "Horyzont 2020".Działanie takie mogłoby zostać później rozszerzone na więcej dziedzin programu "Horyzont 2020".

Inicjatywa "pieczęci doskonałości" jest konkretnym przykładem szerszego zaangażowania Komisji na rzecz wzmocnienia wpływu inwestycji UE w badania i innowacje poprzez zwiększenie synergii pomiędzy programem "Horyzont 2020" a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz innymi programami UE, takimi jak COSME i Erasmus+. Podkreślił to również przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wygłoszonym w dniu 9 września br.przemówieniu o stanie Unii.

Kontekst

W ramach unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2014–2020 "Horyzont 2020" prawie 80 mld euro przeznaczono na inwestycje w projekty z zakresu badań naukowych i innowacji służące wspieraniu konkurencyjności gospodarczej Europy. Oczekuje się, że co najmniej 20 proc. (czyli niemal 9 mld euro) środków przewidzianych na filary programu "Horyzont 2020" zatytułowane "Wiodąca rola w technologiach przemysłowych" i "Wyzwania społeczne" przyniesie bezpośrednie korzyści MŚP w formie dotacji, w tym dzięki instrumentowi na rzecz MŚP.

Począwszy od 2013 r. w nowych przepisach dotyczących inwestycji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zawarto wymóg bardziej strategicznego i spójnego wykorzystywania różnych funduszy unijnych w celu zapewnienia większego wpływu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Inwestycje europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, dysponujących na lata 2014–2020 budżetem w wysokości 450 mld euro, są realizowane w kluczowych dziedzinach służących pobudzaniu wzrostu gospodarczego, takich jak innowacje, wsparcie dla MŚP, szkolenia i kształcenie, integracja społeczna oraz gospodarka niskoemisyjna.

OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast – jest organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów. W dniach od 12 do 14 października 2015 r. 6 000 przedstawicieli regionów i miast Europy zbiera się w Brukseli na 13. corocznej imprezie OPEN DAYS, aby wymienić poglądy na temat sposobów pełnego wykorzystania potencjału polityki spójności na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Dodatkowe informacjeARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK