w Europe Direct - Lublin

SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


3.12.2015 Rusza polityka regionalna

Przyjęcie przez KE ostatniego programu polityki regionalnej – dla włoskiego regionu Kampania – oznacza oficjalne rozpoczęcie etapu realizacji wszystkich programów w nowym okresie programowania. - Mamy teraz do dyspozycji solidne pakiety inwestycyjne, dzięki którym regionom i miastom łatwiej będzie osiągnąć unijne cele w zakresie wzrostu i tworzenia miejsc pracy – powiedziałakomisarz Corina Crețu.

Komisja przyjęła nowy program polityki regionalnej dla włoskiego regionu Kampania o wartości ponad 4 mld euro, z czego ponad 3 mld euro pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podobnie jak w przypadku wszystkich programów na lata 2014–2020 inwestycje w ramach programu dla Kampanii zaplanowano strategicznie w czterech kluczowych dziedzinach, które stymulują wzrost gospodarczy, tj. w dziedzinach badań naukowych i innowacji, technologii cyfrowych, wsparcia dla małych przedsiębiorstw oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Jako że program dla Kampanii był ostatnim programem w ramach inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia EFRR do zatwierdzenia na lata 2014–2020, jego przyjęcie oznacza oficjalne rozpoczęcie etapu realizacji programów w nowym okresie programowania.

Komisarz ds. rozwoju regionalnego CorinaCrețu powiedziała przy tej okazji: - Cieszę się, że wszystkie programy operacyjne EFRR na lata 2014–2020 zostały już przyjęte. Mamy teraz do dyspozycji solidne, ukierunkowane na wyniki pakiety inwestycyjne, dzięki którym regionom i miastom łatwiej będzie osiągnąć unijne cele w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Regiony i miasta powinny terminowo zacząć realizację programów, dokonać wyboru projektów na wysokim poziomie oraz zapewnić wydajne i strategiczne wykorzystanie funduszy w terenie.

Oczekiwane wyniki programów na lata 2014–2020 oraz ich wkład w osiągnięcie unijnych celów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także w realizację planu inwestycyjnego oraz priorytetów Komisji na najbliższe dziesięciolecie zostaną przedstawione i opisane szczegółowo w komunikacie pt. "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych", którego publikację zaplanowano na dzień 14 grudnia. Komunikat ten będzie również zawierać wyniki negocjacji ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie umów i programów partnerstwa oraz główne wyzwania, jakie stoją przed każdym z nich.

Ponieważ dla osiągnięcia oczekiwanych wyników programów kluczowe znaczenie ma ich skuteczna realizacja, należy wyciągnąć wnioski z doświadczeń poprzedniego okresu programowania. Jest to jeden z celów grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania, która w rok po rozpoczęciu działalności dowiodła skuteczności swoich metod pracy. W ścisłej współpracy z organami krajowymi i zachęcając do wymiany dobrych praktyk, grupa ta pomogła zainteresowanym państwom członkowskim w jak najefektywniejszym wykorzystaniu przydzielonych im na lata 2007–2013 funduszy unijnych i jednocześnie przygotowała pole pod sprawną realizację programów w latach 2014–2020.

Kontekst

Zreformowana polityka spójności na lata 2014–2020 to pełnowymiarowa polityka inwestycyjna UE. W nowym rozporządzeniu   w tej dziedzinie ustanowiono obowiązek osiągnięcia jasno określonych i wymiernych wyników. Państwa członkowskie i regiony były zobowiązane do określenia w swych programach celów, jakie zamierzają osiągnąć, a na etapie realizacji będzie miało miejsce regularne monitorowanie postępów w osiąganiu tych celów.

Dysponując budżetem w wysokości niemal 200 mld euro na lata 2014–2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w UE oraz aktywne przyczynienie się do realizacji priorytetów wyznaczonych przez Komisję. Wszystkie programy w ramach inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia EFRR zostały już przyjęte, natomiast prace nad ostatnimi programami w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej (INTERREG) są już bardzo zaawansowane; programy powinny zatem zostać przyjęte przed końcem bieżącego roku.

Grupa zadaniowa ds. lepszego wdrażania jest częścią podjętej przez komisarz CorinęCreţu i szeroko zakrojonej inicjatywy, która ma na celu poprawę sposobu, w jaki państwa członkowskie i regiony inwestują środki z funduszy polityki spójności i zarządzają nimi.

Inicjatywa ta koncentruje się także na udzielaniu wsparcia w tworzeniu zdolności administracyjnych w państwach członkowskich i regionach, zmniejszaniu dysproporcji terytorialnych i pomocy regionom o mniejszym wzroście w nadrabianiu zaległości, a także na ocenie wdrażania środków upraszczających i określaniu dalszych możliwości uproszczenia przepisów.

Dodatkowe informacje:

Na Twitterze:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK