SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.12.2015 COP21: ostatnia prosta

Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych COP21 w Paryżu wkracza w drugą, decydującą fazę. Komisja Europejska podkreśla swoje zobowiązanie do osiągnięcia kompleksowego, trwałego i dynamicznego porozumienia. Główny negocjator UE Miguel Arias Cañete, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej, będzie nadal promować pozycję Europy.

Komisarzowi Miguelowi Arias Cañete będą towarzyszyć inni komisarze, przebywający w Paryżu, aby uczestniczyć w różnych wydarzeniach:

  • w poniedziałek (7 grudnia) komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju, Neven Mimica, będzie uczestniczyć w sesji poświęconej zrównoważonej energii i podpisze siedem wspólnych deklaracji na temat energii z Nigerią, Beninem, Senegalem, Kenią, Madagaskarem i Kamerunem, a także z Komisją Oceanu Indyjskiego;
  • we wtorek (8 grudnia), wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič weźmie udział w debacie na temat miast i jednostek administracyjnych;
  • w środę (9 grudnia), Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, będzie przemawiać na flagowym wydarzeniu UE nt. badań i innowacji.

Komisja Europejska będzie także uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w ramach planu działania Lima-Paryż, inicjatywy skupiającej wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w działania na rzecz przejścia na rozwój odporny na zmianę klimatu oraz gospodarkę niskoemisyjną.

przemówieniu otwierającym konferencję COP21 w Paryżu, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerpowiedział: - Zmiany klimatyczne zmieniają naszą planetę i przyczyniają się do jeszcze większych niestabilność z jakimi się borykamy. Nie możemy powiedzieć przyszłym pokoleniom, że nie byliśmy tego świadomi, bo mamy taką świadomość. Mamy świadomość zagrożeń jakie czekają na nas jutro. Wiemy, że możemy im zapobiec. Pytanie o polityczna wolę i działania. To jest tematem tej konferencji.


Stanowisko UE

Wzrost średniej temperatury na świecie trzeba utrzymać poniżej 2°C w porównaniu do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, aby nie dopuścić do katastrofalnych skutków zmian klimatu. Dla UE nowe porozumienie musi stanowić wyraźny sygnał, że rządy krajowe są zdeterminowane, aby ograniczyć emisje w stopniu pozwalającym na utrzymanie wzrostu temperatury poniżej ustalonego limitu do końca obecnego stulecia. Zgodnie z unijną koncepcją wiarygodne porozumienie powinno zawierać:

  1. globalną wizję długoterminowego celu, która będzie sygnałem dla zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorstw, inwestorów i ogółu społeczeństwa, świadczącym o determinacji, aby przejść na gospodarkę niskoemisyjną;
  2. mechanizm do regularnego monitorowania i wyznaczania bardziej ambitnych wspólnych celów;
  3. solidny mechanizm przejrzystości i rozliczania, dzięki któremu zainteresowane strony będą pewne, że obietnice zostaną dotrzymane. 

Finansowanie działań związanych z klimatem

UE potwierdza swoje zobowiązanie do wnoszenia wkładu w osiągnięcie wspólnego celu krajów rozwiniętych, tj. mobilizacji 100 mld dolarów amerykańskich rocznie do 2020 r. na działania dotyczące zmian klimatu w krajach rozwijających się. W ostatnim sprawozdaniu opracowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz inicjatywę w sprawie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu wskazano, że w 2014 r. zmobilizowano 62 mld USD, dzięki czemu kraje rozwinięte znalazły się na dobrej drodze do osiągnięcia celu 100 mld dolarów amerykańskich. Największy wkład w to finansowanie miała UE.

10 listopada ministrowie finansów UE potwierdzili (IP/15/6045), że w 2014 r. UE i państwa członkowskie przeznaczyły 14,5 mld euro na publiczne finansowanie działań w związku ze zmianami klimatu (dotacje i pożyczki). Kwota ta stanowi znaczny wzrost w stosunku do poprzednich lat. W latach 2014–2020 na wsparcie działań w krajach rozwijających się, w ramach publicznych dotacji z budżetu UE, zostanie przeznaczonych co najmniej 14 mld euro, średnio 2 mld euro rocznie.

Przystosowanie

UE uznaje ambitne działanie na rzecz przygotowania się na skutki zmian klimatu i reagowania na nie za zasadniczy element wyważonego porozumienia. Zarówno ograniczenie emisji, jak i przystosowanie się do zmian klimatu będą niezbędne do zarządzania ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zmian klimatu i zmniejszenia tego ryzyka, w tym zmniejszenia ryzyka strat i szkód związanych ze skutkami zmian klimatu.

Imprezy towarzyszące COP 21

UE zdecydowanie popiera plan działania Lima-Paryż – inicjatywę peruwiańskiego i francuskiego przewodnictwa COP. Celem tej inicjatywy jest wpieranie działań lokalnych. W związku z kwestiami uwzględnionymi w planie działania Lima-Paryż przygotowano program wydarzeń, w ramach których podmioty niepaństwowe, takie jak przedsiębiorstwa, miasta i organizacje, będą mogły przedstawić swoje stanowisko lub inspirujące przykłady bądź zagadnienia. Wspomniane tematy dotyczą m.in. roli lasów, transportu, budownictwa i odnawialnych źródeł energii w walce ze zmianami klimatu. W pawilonie UE na COP 21 odbędzie się ponad 100 imprez towarzyszących poruszających te codzienne tematy.

Reprezentacja UE

Luksemburska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Komisja Europejska będą wspólnie odpowiedzialne za prowadzenie w Paryżu negocjacji w imieniu UE.

Więcej informacjiARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK