SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


14.12.2015 Smog w Trybunale

Niska jakość powietrza, przepisy dotyczące praw jazdy oraz bezpieczeństwa ludzkiej krwi – to trzy obszary, wobec których Polska nie dopełniła zobowiązań jako państwo członkowskie. Komisja Europejska zadecydowała o skierowaniu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja wezwała także Polskę do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów bankowych.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą wielu sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli oraz z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Decyzje podjęte w grudniu wobec Polski

Jakość powietrza: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko POLSCE w związku z niską jakością powietrza

Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z utrzymującą się wysoką zawartością cząstek pyłu w powietrzu, co stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Dobowe wartości dopuszczalne cząstek pyłu zawieszonego (PM10) były w Polsce stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym także w roku 2014. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były także roczne wartości dopuszczalne. Zanieczyszczenie powietrza pyłem jest w Polsce spowodowane głównie niską emisją (emisje ze źródeł wysokości poniżej 40 m) z urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Podejmowane dotychczas działania prawodawcze i administracyjne, których celem jest ograniczenie utrzymującego się zanieczyszczenia, Komisja uznała za niewystarczające. Decyzja jest następstwem uzasadnionej opinii, którą przesłano Polsce w lutym 2015 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Transport: Komisja pozywa AUSTRIĘ, NIEMCY, FINLANDIĘ i POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji przepisów UE w sprawie praw jazdy

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Austrii, Finlandii, Niemcom i Polsce w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji europejskich przepisów w sprawie praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE). NiemcyFinlandia i Polska m.in. nie wydawały praw jazdy na wymagane okresy ważności i nie zdefiniowały prawidłowo niektórych kategorii praw jazdy.

W pewnych przypadkach Austria i Niemcy przyznawały również niewłaściwe uprawnienia do prowadzenia pojazdów posiadaczom niektórych praw jazdy uprawniających do kierowania samochodami ciężarowymi lub autobusami.

Ponadto Polska nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących miejsca zamieszkania, zwłaszcza w odniesieniu do osób mieszkających kolejno w różnych państwach członkowskich.

Komisja Europejska podjęła również decyzję o skierowaniu do Trybunału sprawy przeciwko Finlandii, ponieważ kraj ten dodatkowo nie dopełnił obowiązku połączenia z unijną siecią praw jazdy ("RESPER"), jak tego wymagają przepisy dyrektywy 2006/126/WE. Sieć RESPER wspiera współpracę między państwami członkowskimi i czuwa nad tym, aby prawa jazdy były wydawane zgodnie z przepisami UE. Wymiana informacji za pośrednictwem RESPER powinna była się rozpocząć w dniu 19 stycznia 2013 r.

W lipcu 2014 r. Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zaś w lutym 2015 r. wystosowała uzasadnioną opinię do państw członkowskich, których sprawa ta dotyczy. Obecnie wspomniane państwa (Austria, Finlandia, Niemcy i Polska) nadal nie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/126/WE i w związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Zdrowie publiczne: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko POLSCE w związku z brakiem pełnej transpozycji przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z brakiem transpozycji niektórych przepisów unijnych ustanawiających normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące krwi ludzkiej (dyrektywy2002/98/WE2004/33/WE i 2005/61/WE ).

W dyrektywach tych ustanowiono szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym przepisy o minimalnym wieku dawców, warunki importu krwi z państw trzecich i obowiązki sprawozdawcze placówek służby krwi. Polska do tej pory nie poinformowała Komisji Europejskiej o przyjęciu przepisów krajowych stanowiących kompleksową transpozycję stosownych dyrektyw UE. Polska miała wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektyw 2002/98/WE i 2004/33/WE do dnia 8 lutego 2005, a dyrektywy 2005/61/WE  – do dnia 31 sierpnia 2006 r., a także przekazać Komisji odpowiednie teksty przepisów prawa krajowego stanowiących transpozycję tych dyrektyw. Tymczasem projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie jest wciąż przedmiotem procedur legislacyjnych na szczeblu rządowym.

Komisja Europejska uważa zatem, że Polska nie wypełniła niektórych zobowiązań wynikających z dyrektyw 2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa odnoszących się do krwi ludzkiej i składników krwi.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

Usługi finansowe: Komisja wzywa 10 państw członkowskich do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Belgię, Cypr, Estonię, Grecję, Luksemburg, Polskę, Rumunię, Słowenię,Szwecję i Włochy do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów (dyrektywa 2014/49/UE). Dyrektywa ta, która stanowi rozwinięcie poprzedniej dyrektywy 94/19/WE z 1994 r., zwiększa ochronę depozytów.

Deponenci skorzystają z szybszych wypłat i silniejszej sieci bezpieczeństwa, gdyż dzięki bardziej zharmonizowanym wymogom dotyczącym finansowania systemy gwarancji depozytów będą prefinansowane i będą w stanie wypełnić swoje zobowiązania na rzecz deponentów bardziej wydajnie. Jest to krok na drodze do utworzenia pełnoprawnej unii bankowej w celu zbudowania bezpieczniejszego i stabilniejszego sektora finansowego w następstwie kryzysu finansowego.

Dla państw członkowskich wchodzących w skład unii bankowej wykonanie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów jest warunkiem wstępnym przyszłego korzystania z europejskiego systemu gwarantowania depozytów zaproponowanego przez Komisję (zob. IP/15/6152). Ten przyszły system zapewniałby wyższy i bardziej jednolity poziom ochrony ubezpieczeniowej osób posiadających depozyty bankowe w unii bankowej, dzięki czemu deponenci mogliby mieć takie samo zaufanie do banku, niezależnie od miejsca jego siedziby. Termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął dnia 3 lipca 2015 r. (zob.MEMO/13/1176).

Dziesięć państw członkowskich nie dokonało jednak pełnego wdrożenia odnośnych przepisów do prawa krajowego. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku jeśli państwa członkowskie nie wywiążą się ze swoich obowiązków w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK