SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


28.01.2016 Sprawiedliwe opodatkowanie: Komisja będzie zapobiegać unikaniu podatków przez przedsiębiorstwa

Dostosowanie przepisów podatkowych we wszystkich 28 krajach UE w celu skutecznej walki z agresywnymi praktykami podatkowymi dużych przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych zasad. Przedstawione dziś projekty mają umożliwić skoordynowane działania UE wobec firm uchylających się od podatków. Działania te będą się opierać na normach OECD opracowanych jesienią ubiegłego roku.

W ramach swojej kampanii na rzecz sprawiedliwego, skutecznego i sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu opodatkowania w UE Komisja Europejska proponuje dziś nowe rozwiązania, mające utrudnić przedsiębiorstwom uchylanie się od podatków.

W odnośnym pakiecie środków<http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia bardziej zdecydowanego i
spójnego stanowiska wobec przedsiębiorstw, które próbują uchylać się od uczciwego płacenia podatków, oraz do wdrożenia norm międzynarodowych służących ograniczeniu erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.

Główne elementy nowych przepisów:

*   prawnie wiążące środki służące blokowaniu metod najczęściej używanych przez przedsiębiorstwa, aby unikać płacenia podatków;
*   zalecenie dla państw członkowskich dotyczące sposobów przeciwdziałania nadużyciom postanowień konwencji podatkowych;
*   wniosek dotyczący wymiany informacji przez państwa członkowskie na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE;
*   dziania na rzecz dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na szczeblu międzynarodowym;
*   nowa procedura UE dotycząca sporządzania wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie.

Wszystkie te środki utrudnią agresywne planowanie podatkowe, zwiększą przejrzystość działań państw członkowskich i zapewnią sprawiedliwe warunki konkurencji wszystkim przedsiębiorcom działającym na jednolitym rynku.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny oświadczył: „Uczyniliśmy dziś kolejny krok na rzecz wzmocnienia zaufania do całego systemu podatkowego i sprawienia, by był sprawiedliwszy i skuteczniejszy. Obywatele muszą wiedzieć, że przepisy podatkowe stosują się jednakowo do osób prywatnych i przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa muszą odprowadzać podatek w miejscu, gdzie faktycznie prowadzą działalność. Europa może stać się światowym liderem w walce z unikaniem podatków. Wymaga to jednak skoordynowanych działań w całej UE. Musimy uniknąć sytuacji, w której każde państwo członkowskie przyjmuje odrębną strategię”.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: „Unikanie opodatkowania powoduje, że co roku tracimy miliardy euro. Pieniądze te można by przeznaczyć na infrastrukturę publiczną, taką jak szkoły czy szpitale, lub też zwiększyć za ich pomocą liczbę miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy. W rezultacie obywatele i przedsiębiorstwa, które wywiązują się ze swych obowiązków, płacą wyższe podatki. To sytuacja nie do zaakceptowania. Dlatego podejmujemy działania, by rozwiązać ten problem. Czynimy dziś istotny krok w kierunku zapewnienia równych szans wszystkim przedsiębiorcom oraz zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego wszystkim Europejczykom”.

Kluczowe działania

Zaproponowany pakiet opiera się na trzech głównych obszarach prac Komisji na rzecz sprawiedliwszego opodatkowania:

Zapewnienie efektywnego opodatkowania w UE

Zgodnie z podstawową zasadą opodatkowania osób prawnych przedsiębiorstwa powinny płacić podatki w miejscu, w którym uzyskują dochód. Pakiet przewiduje konkretne wnioski legislacyjne mające pomóc państwom członkowskim w dopilnowaniu, by tak właśnie było. Komisja przedstawia projekt dyrektywy mającej na celu zapobieganie unikaniu podatków i przewidującej prawnie wiążące środki, by zwalczać najczęściej stosowane sposoby ich unikania. W swoim zaleceniu dotyczącym konwencji podatkowych Komisja zawarła wskazówki dla państw członkowskich na temat najskuteczniejszych i   zgodnych z prawem UE sposobów ochrony postanowień tych konwencji przed nadużyciami.

Zwiększenie przejrzystości podatkowej

Przejrzystość jest konieczna, aby można było skutecznie wykrywać agresywne planowanie podatkowe dużych przedsiębiorstw oraz zapewnić uczciwą konkurencję podatkową. Przyjęty dziś pakiet ma na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw dzięki rewizji dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej. Zgodnie z proponowanymi przepisami organy krajowe będą wymieniać informacje podatkowe dotyczące działalności przedsiębiorstw wielonarodowych w poszczególnych krajach. W związku z tym wszystkie państwa członkowskie będą miały kluczowe informacje umożliwiające określenie ryzyka unikania opodatkowania i lepsze ukierunkowanie kontroli skarbowych. Komisja bada również kwestię publicznej sprawozdawczości w poszczególnych krajach. Trwają prace nad oceną skutków odnośnego uregulowania. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony wczesną wiosną.

Zapewnienie równych szans

Unikanie opodatkowania i szkodliwa konkurencja podatkowa to problemy o wymiarze globalnym. Aby skutecznie im zapobiegać, działania muszą wykraczać poza granice UE. Staraniom państw członkowskich na rzecz wprowadzenia nowych globalnych norm dotyczących przejrzystości podatkowej oraz uczciwej konkurencji podatkowej muszą towarzyszyć wysiłki partnerów UE, idących za jej
przykładem. Kraje rozwijające się również powinny zostać włączone do międzynarodowej sieci dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, by móc odnieść korzyści z globalnej walki z unikaniem opodatkowania. Przedstawiony dziś pakiet zawiera komunikat w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania. Jego celem jest zacieśnienie współpracy z partnerami międzynarodowymi w zakresie zwalczania unikania opodatkowania, wzmocnienie unijnych środków promujących sprawiedliwe opodatkowanie na świecie w oparciu o normy międzynarodowe oraz wypracowanie wspólnego podejścia do zewnętrznych zagrożeń związanych z unikaniem opodatkowania. Przyczyni się to również do zapewnienia sprawiedliwych i równych warunków działania dla
wszystkich przedsiębiorców i państw.

Pakiet zawiera również komunikat ogólny oraz dokument roboczy służb Komisji, w których wyjaśnia się argumenty polityczne i gospodarcze przemawiające za przyjęciem poszczególnych środków oraz szersze plany Komisji związane ze zwalczaniem omawianego zjawiska. Pakietowi towarzyszy nowe badanie na temat agresywnego planowania podatkowego, w którym przeanalizowano główne kanały
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, by nie płacić podatków.

Kontekst

Proponowany pakiet odzwierciedla stosowane obecnie na świecie podejście polityczne i gospodarcze do opodatkowania osób prawnych. W październiku ubiegłego roku kraje OECD uzgodniły
środki http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5773_en.htm służące ograniczeniu erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS). Parlament Europejski przedstawił natomiast zalecenia dotyczące unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa.

Komisja szybko wywiązuje się z obietnicy przewodniczącego Junckera dotyczącej przedstawienia kompleksowego planu działań w celu zaradzenia problemowi unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa, zapewnienia sprawiedliwszego jednolitego rynku i promowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji w Europie.

Główne inicjatywy podjęte przez Komisję w 2015 r. w celu zwiększenia przejrzystości podatkowej http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_pl.htm i przeprowadzenia reformy opodatkowania osób
prawnych http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_pl.htm już przynoszą wyniki: państwa członkowskie uzgodniły wniosek dotyczący przejrzystości w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy; podjęto też szereg ważnych reform dotyczących podatku od osób prawnych. Komisja będzie kontynuować działania na rzecz reformy opodatkowania przedsiębiorstw w bieżącym roku. Przedstawi istotne propozycje, m.in. ponowny wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5174_en.htm (CCCTB).

Dalsze działania

Dwa wnioski ustawodawcze zawarte w pakiecie zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji i Radzie do przyjęcia. Rada i Parlament powinny również zatwierdzić zalecenie dotyczące konwencji podatkowych, zaś państwa członkowskie – zastosować się do niego przy przeglądzie takich porozumień. Państwa członkowskie powinny również formalnie uzgodnić nową strategię zewnętrzną i możliwie szybko podjąć decyzję co do sposobu jej realizacji po tym, jak zostanie przyjęta przez Parlament Europejski.

Dalsze informacje:

Informacje na temat pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/index_en.htm

Notatka prasowa http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-160_en.htm dotycząca pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania

Arkusz informacyjny <http://europa.eu/rapid/attachment/IP-16-159/en/Anti%20Tax%20Avoidance%20Package%20Factsheet.pdf na temat pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania

Komunikat http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_23_en.pdf w sprawie pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania

Wniosek http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_23_en.pdf w sprawie środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania

Wniosek w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_25_en.pdf
między organami podatkowymi

Komunikat w sprawie strategii zewnętrznej http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/com_2016_24_en.pdf na rzecz efektywnego opodatkowania

Badanie http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/services_papers/working_papers/index_en.htm na temat struktur i oznak agresywnego planowania podatkowego

Dokument http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/swd_2016_6_en.pdf roboczy służb Komisji

Zalecenie http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2016_271_en.pdf w sprawie środków przeciwdziałających nadużyciom postanowień konwencji podatkowych

Plan działania http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_pl.htm na rzecz sprawiedliwego i wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE

Hasztag pozwalający śledzić konwersację tematyczną na Twitterze: #FairTaxation https://twitter.com/hashtag/fairtaxation



ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK