SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


02.02.2016 Komisja przedstawia plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu.

Niedawne ataki terrorystyczne w Unii Europejskiej i poza nią wskazują na potrzebę zdecydowanej, skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem. W Europejskiej agendzie bezpieczeństwa określono kilka obszarów, w których możliwa jest poprawa skuteczności zwalczania finansowania terroryzmu. Przedstawiony dziś kompleksowy plan działania określa zdecydowane i szybkie działania w odpowiedzi na obecne wyzwania, opierając się na istniejących przepisach UE oraz w razie konieczności je uzupełniając. Dzięki zastosowaniu konkretnych środków, plan umożliwi dostosowanie obecnych przepisów lub wprowadzenie nowych w celu walki z nowymi zagrożeniami.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: „Musimy odciąć terrorystów od dostępu do funduszy, których używają do finansowania swoich haniebnych zbrodni. Wykrywając i niszcząc źródła finansowania sieci terrorystycznych, możemy ograniczyć terrorystom możliwości podróżowania, zakupu broni i materiałów wybuchowych, planowania ataków oraz szerzenia nienawiści i strachu w internecie. W najbliższych miesiącach Komisja zaktualizuje i uzupełni przepisy i narzędzia UE z wykorzystaniem dobrze zaprojektowanych środków wymierzonych w walkę z nowymi zagrożeniami, które pomogą organom krajowym zwalczać finansowanie terroryzmu i lepiej współpracować, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Najważniejsze jest, by nasza wspólna praca nad zwalczaniem finansowania terroryzmu przynosiła rezultaty i prowadziła do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli Europy”.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, oświadczył: „Zaprezentowany dziś plan działania to zdecydowany krok w kierunku ukrócenia finansowania terroryzmu. W ciągu najbliższych miesięcy przedstawimy pierwsze wnioski ustawodawcze. Musimy odciąć terrorystom dostęp do środków finansowych, umożliwić władzom łatwiejsze śledzenie przepływów finansowych, aby uniknąć takich tragicznych ataków, jakie miały miejsce w zeszłym roku w Paryżu, oraz zagwarantować wprowadzenie sankcji karnych za pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu we wszystkich państwach członkowskich. Chcemy poprawić kontrolę różnorodnych środków finansowych stosowanych przez terrorystów, począwszy od gotówki i dzieł sztuki, po wirtualne waluty i anonimowe karty przedpłacone, unikając jednocześnie zbędnych utrudnień w korzystaniu z płatności i rynków finansowych przez zwykłych, praworządnych obywateli”.

Plan działania obejmuje dwa główne kierunki:

 • śledzenie terrorystów poprzez monitorowanie ich przepływów finansowych oraz uniemożliwianie im przesyłania środków finansowych lub innych aktywów;
 • niszczenie źródeł dochodów wykorzystywanych przez organizacje terrorystyczne poprzez uniemożliwianie im pozyskiwania funduszy.

Uniemożliwianie przepływów funduszy i wykrywanie źródeł finansowania terroryzmu

Terroryści podejmują różnorodne działania, zarówno legalne jak i nielegalne, w celu finansowania działań terrorystycznych. Śledzenie przepływów finansowych może pomóc w identyfikacji i ściganiu sieci terrorystycznych. Nowe narzędzia finansowe i sposoby dokonywania płatności oznaczają ryzyko powstania nowych słabych punktów, które należy naprawić. Uniemożliwianie finansowania działań terrorystycznych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, ale podejmowane w związku z tym środki mogą również wpłynąć na życie obywateli i działalność gospodarczą przedsiębiorstw w całej Unii. Dlatego też Komisja w swoich wnioskach równoważy konieczność zaostrzenia środków bezpieczeństwa oraz potrzebę ochrony praw podstawowych, w tym danych osobowych, i swobód gospodarczych.            

Przyjęcie w maju 2015 r. czwartego pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowiło istotny krok na drodze do zwiększenia skuteczności wysiłków UE w walce z praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej oraz do zwalczania finansowania działań terrorystycznych. Następna faza to sprawne wdrożenie go przez państwa członkowskie. Komisja wzywa państwa członkowskie do wdrożenia pakietu przed końcem 2016 r. W grudniu 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu, która przewiduje kryminalizację finansowania terroryzmu oraz działań takich jak rekrutacja, szkolenia i podróżowanie w celach terrorystycznych. Komisja szuka teraz nowych sposobów walki z wykorzystywaniem systemu finansowego do celów finansowania terroryzmu.

Najpóźniej przed upływem drugiego kwartału 2016 r. zaproponujemy szereg konkretnych poprawek do czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w następujących obszarach:

 • zagwarantowanie wysokiego poziomu zabezpieczeń w odniesieniu do przepływów finansowych z państw trzecich wysokiego ryzyka: Komisja wprowadzi zmiany do dyrektywy, tak aby zawierała ona wykaz wszystkich obowiązkowych kontroli (środków należytej staranności), które powinny przeprowadzać instytucje finansowe w odniesieniu do przepływów finansowych z krajów mających strategiczne braki w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki stosowaniu takich samych środków przez wszystkie państwa członkowskie unikniemy luk prawnych w Europie, które terroryści mogliby wykorzystać, wybierając kraje o niższym poziomie zabezpieczeń;
 • poszerzenie uprawnień jednostek analityki finansowej UE i ułatwienie ich współpracy: zakres informacji dostępnych dla jednostek analityki finansowej zostanie rozszerzony, zgodnie z najnowszymi normami międzynarodowymi;
 • scentralizowane rejestry krajowych kont bankowych i płatniczych lub centralne systemy wyszukiwania danych we wszystkich państwach członkowskich: zmiany w dyrektywie umożliwią jednostkom analityki finansowej łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji na temat właścicieli rachunków bankowych i płatniczych;
 • zwalczanie ryzyka finansowania terroryzmu związanego z wirtualnymi walutami: aby zapobiec wykorzystywaniu tych walut do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Komisja proponuje objąć platformy wymiany wirtualnych walut przepisami dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dzięki temu platformy te będą musiały z należytą starannością kontrolować swoich klientów podczas wymiany waluty wirtualnej na realną, uniemożliwiając dotychczasową anonimowość takich transakcji;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z anonimowymi instrumentami przedpłaconymi (np. kartami przedpłaconymi): Komisja proponuje obniżyć progi dotyczące identyfikacji oraz zwiększyć wymogi dotyczące weryfikacji klienta. Uwzględniana będzie zasada proporcjonalności, szczególnie w przypadku korzystania z takich kart przez obywateli w trudnej sytuacji finansowej.

Inne środki:

 • poprawa skuteczności unijnej transpozycji przepisów ONZ dotyczących środków zamrażających aktywa oraz poprawa dostępu unijnych instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych do wykazów ONZ do końca 2016 r. Komisja oceni również potrzebę utworzenia specjalnego systemu UE zamrażania aktywów terrorystów;
 • kryminalizacja prania pieniędzy: szeroka i wspólna dla całej UE definicja przestępstw z zakresu prania pieniędzy i grożących za nie sankcji przyczyni się do bezproblemowej transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej, mającej na celu zwalczanie prania pieniędzy;
 • ograniczanie ryzyka związanego z płatnościami gotówkowymi: w drodze wniosku ustawodawczego dotyczącego nielegalnego przepływu środków pieniężnych Komisja obejmie zakresem obowiązujących przepisów również gotówkę przewożoną transportem towarowym lub przesyłaną pocztą oraz umożliwi właściwym organom podejmowanie działań w przypadku niższych kwot, jeśli zachodzi podejrzenie nielegalnej działalności;
 • ocenianie dodatkowych środków mających na celu śledzenie finansowania terroryzmu: Komisja zbada potrzebę wprowadzenia dodatkowego unijnego systemu śledzenia finansowania terroryzmu, obejmującego np. płatności wewnątrz UE, których nie obejmuje wspólny program UE-USA śledzenia źródeł finansowania terroryzmu (TFTP);

Niszczenie źródeł dochodów organizacji terrorystycznych

Głównym źródłem dochodów organizacji terrorystycznych jest obecnie nielegalny handel na obszarach okupowanych, w tym handel dobrami kultury i nielegalny handel dziką fauną i florą. Mogą one również czerpać dochody z handlu lokalnymi wyrobami. Aby zwalczać nielegalny handel dobrami kultury Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych będą udzielać pomocy technicznej krajom Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz wsparcia krajom trzecim w celu wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej dziedzinie. Państwa Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Wschodniej otrzymają wsparcie służące poprawie skuteczności walki z finansowaniem terroryzmu.

W 2017 r. Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy zwiększający uprawnienia organów celnych w celu walki z finansowaniem terroryzmu w drodze handlu wyrobami, np. przez utajnianie transakcji handlowych, podawanie nieprawdziwej wartości wyrobów i przedstawianie fikcyjnych faktur.

Inny wniosek będzie dotyczył nielegalnego handlu dobrami kultury i będzie przewidywał objęcie zakresem obowiązujących przepisów większej liczby państw.

Dalsze działania

W planie działania wyszczególniono szereg konkretnych środków, które Komisja bezzwłocznie wprowadzi w życie. Pozostałe środki wprowadzane będą w nadchodzących miesiącach. Wszystkie zaprezentowane dziś działania powinny zostać zakończone do końca 2017 roku (zob. szczegółowy harmonogram w arkuszu informacyjnym).

Kontekst

W Europejskiej agendzie bezpieczeństwa podkreślono potrzebę wprowadzenia środków mających zapobiegać finansowaniu terroryzmu w bardziej skuteczny i kompleksowy sposób. Działania podjęte w ubiegłym roku obejmują wprowadzenie sankcji karnych za finansowanie terroryzmu za pośrednictwem wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu oraz podpisanie przez UE Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi. W konkluzjach Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada oraz Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 8 grudnia, jak również Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. podkreślono potrzebę dalszej intensyfikacji prac w tej dziedzinie. Również rezolucja przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 17 grudnia 2015 r., dotycząca w szczególności finansowania Daisz i rozszerzająca system sankcji „Al Kaida” wskazuje na głęboki światowy konsensus w dziedzinie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Dodatkowe informacje

ARKUSZ INFORMACYJNY: Zwalczanie finansowania terroryzmu

Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu

Pytania i odpowiedzi

Europejska agenda bezpieczeństwa:

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailfacebook