SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08.03.2016 KE rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

Komisja Europejska przedstawiła zarys europejskiego filaru praw socjalnych, dokumentu zapowiedzianego przez przewodniczącego Junckera we wrześniu ubiegłego roku i zapoczątkowała konsultacje społeczne w celu zebrania opinii innych instytucji europejskich, władz krajowych, parlamentów narodowych, partnerów społecznych, zainteresowanych stron, społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów ze środowisk akademickich oraz obywateli. Inicjatywa ta dotyczy strefy euro, ale pozostałe państwa członkowskie UE mogą się do niej przyłączyć. Konsultacje online potrwają do końca 2016 r.

Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis powiedział: „Europa nadal boryka się z problemami wynikającymi z kryzysu finansowo-zadłużeniowego, a mianowicie: z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, nierównościami i wysokim bezrobociem. Jednocześnie musimy zaktualizować agendę społeczną i nasz dorobek socjalny pod kątem tendencji gospodarczych i społecznych XXI wieku. Jest to złożone zadanie, dlatego niezbędne są szeroko zakrojone konsultacje, aby zagwarantować, że uwzględnione zostaną wszystkie opinie. Europejski filar praw socjalnych wpisuje się w nasze działania na rzecz wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej i jest przewidziany dla strefy euro. Zadbamy jednak o to, aby również państwa członkowskie spoza strefy euro w pełni uczestniczyły w procesie konsultacji i mogły przyłączyć się do tej inicjatywy, jeżeli taka będzie ich wola”.

Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: „Największym wyzwaniem XXI wieku jest zmieniający się świat pracy. Globalizacja, cyfrowa rewolucja i nowe modele biznesowe mają bezprecedensowy wpływ na sposób, w jaki pracujemy. Musimy być gotowi, aby przewidywać te tendencje i rozwój sytuacji i mieć na nie wpływ. Musimy zadać sobie zasadnicze pytania: czy polityka społeczna Unii Europejskiej i państw członkowskich jest adekwatna, w szerokim tego słowa znaczeniu, do potrzeb XXI wieku? W jaki sposób możemy zwiększyć adekwatność europejskiego modelu społecznego w przyszłości? Konsultacje, które dziś rozpoczynamy, stanowią pierwszy krok na drodze do opracowania europejskiego filaru praw socjalnych”.

Europejski filar praw socjalnych będzie zawierał szereg istotnych zasad wspierających sprawnie funkcjonujące i uczciwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego w strefie euro.

Doświadczenia ostatnich piętnastu lat pokazały, że utrzymujące się zaburzenia równowagi w jednym lub w kilku państwach członkowskich mogą zagrozić stabilności całej strefy euro. Jak wezwano w sprawozdaniu pięciu przewodniczących w sprawie dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej, trzeba położyć większy nacisk na zatrudnienie i sytuację społeczną w ramach szerszego procesu pozytywnej konwergencji, który służy stworzeniu bardziej odpornych struktur gospodarczych w strefie euro.

Co dalej?

Celem rozpoczętych dziś konsultacji jest dokonanie oceny aktualnego dorobku socjalnego UE, aby odzwierciedlić nowe tendencje we wzorcach pracy i społeczeństwach oraz aby oraz zebrać opinie na temat zasad określonych we wstępnym zarysie europejskiego filaru praw socjalnych. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji dokumentu i pomogą w określeniu zakresu ewentualnych przyszłych działań. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2016 r. Planuje się, że na początku 2017 r. przedstawiona zostanie skonsolidowana wersja europejskiego filaru praw socjalnych.

Po przyjęciu europejskiego filaru praw socjalnych powinien on stanowić ramy oceny funkcjonowania polityki społecznej i zatrudnieniowej uczestniczących w tej inicjatywie państw członkowskich. Ponadto powinien stymulować reformy na szczeblu krajowym, a zwłaszcza służyć jako drogowskaz dla odnowionego procesu konwergencji w strefie euro.

Kontekst

W wygłoszonym 9 września 2015 r. przemówieniu o stanie Unii przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział ustanowienie europejskiego filaru praw socjalnych: „Musimy zintensyfikować nasze działania na rzecz uczciwego i prawdziwie ogólnoeuropejskiego rynku pracy. (...) W ramach tych działań będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych, który bierze pod uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy. Filar ten może służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji w strefie euro. Europejski filar praw socjalnych powinien być uzupełnieniem tego, co już razem osiągnęliśmy w dziedzinie ochrony pracowników w UE. Będę oczekiwał od partnerów społecznych, że odegrają kluczową rolę w tym procesie. Wierzę, że dobrze postępujemy, zapoczątkowując tę inicjatywę w strefie euro i pozwalając pozostałym państwom członkowskim UE, by przyłączyły się do niej, jeśli zechcą”.

27 stycznia 2016 r. kolegium komisarzy przeprowadziło pierwszą debatę orientacyjną na temat filaru. Po debacie podczas briefingu prasowego wiceprzewodniczący Dombrovskis oraz komisarz Thyssen przedstawili pierwsze zarysy europejskiego filaru praw socjalnych i poinformowali o zamiarze rozpoczęcia szeroko zakrojonych konsultacji społecznych w tej sprawie. Briefing prasowy po spotkaniu kolegium komisarzy można znaleźć tutaj.

Dodatkowe informacje

Notatka prasowa: W kierunku europejskiego filaru praw socjalnych – pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacyjne: Tendencje i rozwój społeczno-gospodarczy

Strona internetowa na temat europejskiego filaru praw socjalnych

Wyraź swoją opinię – konsultacje społeczne na temat europejskiego filaru praw socjalnych

Komunikat: Rozpoczęcie konsultacji na temat europejskiego filaru praw socjalnych

Załącznik: Europejski filar praw socjalnych – pierwszy wstępny zarys

Najważniejsze tendencje w dziedzinie gospodarki, zatrudnienia i spraw społecznych, które stoją za europejskim filarem praw socjalnych

Dorobek socjalny UE

Komisarz Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

IP/16/544

Kontakty z mediami:

 

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK