SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


10.03.2016 Gospodarka Unii Europejskiej znajduje się w fazie ożywienia

Polska znalazła się wśród ośmiu krajów UE, w których Komisja Europejska nie zdiagnozowała zakłóceń gospodarczych. Jednocześnie liczba państw, których gospodarki mają kłopoty z równowagą makroekonomiczną, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem. Komisja Europejska ocenia stan unijnych gospodarek w ramach cyklu koordynacji polityki gospodarczej zwanej Semestrem Europejskim.

Państwa członkowskie UE osiągają postępy w usuwaniu zakłóceń gospodarczych. Są również zaawansowane we wdrażaniu zeszłorocznych zaleceń dla poszczególnych krajów, choć stopień zaawansowania różni się w zależności od państwa i obszarów polityki. Działania te są kluczowe dla przyspieszenia ożywienia gospodarczego w UE i wspierania konwergencji. Odzwierciedlają one również cel tegorocznego europejskiego semestru tj.: ożywienie inwestycji, wdrażanie reform strukturalnych oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej.

W listopadzie zeszłego roku Komisja uznała, że sytuacja w 18 państwach członkowskich wymaga szczegółowej oceny, aby można było stwierdzić, czy doświadczają one zakłóceń równowagi makroekonomiczej, a jeśli tak, to jak poważne są te zakłócenia. Komisja doszła do wniosku, że sześć ze wspomnianych 18 państw nie doświadcza żadnych zakłóceń w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Dwanaście państw doświadcza pewnych lub nadmiernych zakłóceń.

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, stwierdził: - Gospodarka UE nadal znajduje się w fazie ożywienia, a liczne państwa członkowskie osiągają postępy w usuwaniu strukturalnych problemów, które dotykają ich gospodarki. Liczba państw członkowskich doświadczających zakłóceń zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nadal jednak istnieją pewne problemy i powodują podatność na zagrożenia w wielu państwach. Trzeba zwiększyć tempo reform strukturalnych, aby nasze gospodarki stały się bardziej konkurencyjne. Państwa członkowskie nie powinny ustawać w wysiłkach, żeby m.in. zmniejszyć wysoki dług publiczny i zadłużenie sektora prywatnego, usprawnić funkcjonowanie rynku pracy, zapewnić stabilność systemów zabezpieczenia społecznego i poprawić otoczenie biznesu.

Jak powiedziała Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, „choć sytuacja nie jest jednakowa we wszystkich państwach, ogólnie czynią one postępy w zmniejszaniu bezrobocia, w tym wśród osób młodych. Europejski semestr nadal stanowi siłę napędową reform prowadzonych przez państwa członkowskie w celu zwiększenia zatrudnienia”.

Komisarz do spraw finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził: - Stało się jasne, że państwa, które najdogłębniej i najszybciej zreformowały swoją gospodarkę, już odnoszą korzyści z tych reform. Pozostałe państwa muszą nasilić starania, jeśli zależy im na miejscach pracy i wzroście gospodarczym na korzyść obywateli. Dokonaliśmy właśnie szczegółowej diagnozy bolączek każdego z państw. Chcielibyśmy teraz omówić je z władzami tych państw, aby zachęcić je do jakże koniecznych reform i pomóc im w tym zadaniu.

Zgodnie z zapowiedzią w wydanym w październiku 2015 r. komunikacie w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej Komisja sprawiła, że wdrażanie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest jaśniejsze i bardziej przejrzyste, gdyż zmniejszyła ona liczbę kategorii zakłóceń równowagi z sześciu do czterech, tj.: brak zakłóceń, pewne zakłócenia, nadmierne zakłócenia i nadmierne zakłócenia wymagające działań naprawczych (procedura dotycząca nadmiernego deficytu).

Wszystkie państwa członkowskie, w których stwierdzone zostaną pewne lub nadmierne zakłócenia, będą od tej pory poddawane szczegółowemu monitorowaniu dostosowanemu do stopnia i charakteru zakłóceń. Monitorowanie to ma na celu zwiększenie kontroli nad działaniami politycznymi państw członkowskich i będzie się odbywało poprzez zintensyfikowany dialog z organami krajowymi, wizyty na miejscu i sprawozdania z postępów.

W Bułgarii, Chorwacji, Francji, Portugalii i Włoszech stwierdzono występowanie nadmiernych zakłóceń, natomiast w Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Szwecji i Słowenii odnotowano pewne zakłócenia.

Uważa się, że w Austrii i Estonii, których sytuacja poddana została w tym roku szczegółowej ocenie po raz pierwszy, nie występują zakłócenia równowagi. W Belgii, Rumunii, na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie nie stwierdzono żadnych zakłóceń.

Następne działania

Ustalenia szczegółowych ocen sytuacji dokonanych przez Komisję w odniesieniu do gospodarek 18 państw członkowskich ma teraz omówić Rada.
W marcu i kwietniu Komisja odbędzie kolejne dwustronne spotkania z państwami członkowskimi. Będą one okazją do omówienia sprawozdań dla poszczególnych krajów z przedstawicielami ich władz.      
Oczekuje się, że w kwietniu państwa członkowskie przedstawią swoje krajowe programy reform i programy stabilności (w przypadku państw strefy euro) lub programy konwergencji (w przypadku państw nienależących do strefy euro).
Na podstawie wszystkich tych informacji Komisja przedstawi na wiosnę tego roku propozycję nowych zaleceń dla poszczególnych krajów, których przedmiotem będą główne wyzwania, z którymi kraje te muszą się zmierzyć. Zalecenia te zawierać będą również wytyczne budżetowe, a za ich podstawę posłuży wiosenna prognoza Komisji, do której włączono ostateczne dane budżetowe za 2015 r. zatwierdzone przez Eurostat.
Grecja i Cypr, które są obecnie objęte programami na rzecz stabilności, nie są włączone do przedstawionego pakietu.

Kontekst

Wczesna publikacja sprawozdań krajowych ma przyczynić się do usprawnienia semestru europejskiego i do zwiększenia jego znaczenia, zgodnie ze sprawozdaniem pięciu przewodniczących  i z zapowiadanymi przez Komisję działaniami na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej. Podobnie postąpiono częściowo już w zeszłym roku; w tym roku ponownie zastosowano tę praktykę, aby umożliwić prawdziwy dialog na temat priorytetów Unii Europejskiej, w tym wyzwań dla strefy euro, sprawnie rozpocząć europejski semestr i pozostawić następnie więcej czasu na dialog z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami na wszystkich szczeblach w celu zastanowienia się nad ich priorytetami. W sprawozdaniach krajowych położono również większy nacisk na kwestie zatrudnienia i polityki społecznej, które Komisja zawarła w ocenie w ramach europejskiego semestru.

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK