SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


15.04.2016 Na oficjalną pomoc rozwojową UE przeznacza się najwyższy jak dotąd odsetek dochodu narodowego brutto

Unia Europejska i jej państwa członkowskie również w 2015 r. utrzymały swoją pozycję czołowego darczyńcy na świecie, dostarczając ponad połowę ogółu oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), zgłoszonej w ubiegłym roku przez członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD-DAC). Dane na ten temat zostały opublikowane dzisiaj.

Wstępne dane wskazują, że ogólnounijna oficjalna pomoc rozwojowa (przekazywana przez instytucje UE i państwa członkowskie) zwiększyła się do 68 mld euro w 2015 r. (wzrost o 15 proc. w stosunku do 59 mld euro w 2014 r.) – wzrastając trzeci rok z rzędu i osiągając najwyższy jak dotychczas poziom. Ogólnounijna kwota ODA stanowiła 0,47 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB) w 2015 r., co stanowi wzrost w porównaniu z 0,43 proc. w 2014 r. Przekracza to znacznie średnią krajową wynoszącą 0.21 proc. ODA/DNB dla państw spoza UE należących do Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC).

Poproszony o komentarz z okazji publikacji danych unijny komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: To, że UE pozostaje głównym światowym darczyńcą w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), wyraźnie wskazuje na nasze konkretne zaangażowanie w finansowanie rozwoju i wspieranie nowych celów zrównoważonego rozwoju. W roku 2015, w obliczu bezprecedensowego kryzysu migracyjnego, UE i jej państwa członkowskie były w stanie zwiększyć wsparcie dla uchodźców, jak również pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się.

W kontekście trwającego kryzysu uchodźczego w danych opublikowanych przez OECD na ten rok po raz pierwszy uwzględniono również poziom kosztów związanych z uchodźcami ponoszonych wewnętrznie przez darczyńców, zgłoszonych przez członków DAC jako oficjalna pomoc rozwojowa. Dane OECD pokazują również, że poszczególne państwa członkowskie UE coraz częściej zgłaszają te koszty. Ogólny wzrost oficjalnej pomocy rozwojowej UE (8.9 mld euro) był jednak większy niż gwałtowny wzrost kosztów związanych z uchodźcami (5,3 mld euro). Innymi słowy, UE w 2015 r. zwiększyła zarówno wsparcie dla uchodźców, jak również pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się.

W 2015 r. pięć państw członkowskich UE przekroczyło pułap 0,7 proc. ODA/DNB: Szwecja (1,4 proc.), Luksemburg (0,93 proc.), Dania (0,85 proc.) oraz Holandia (0,76 proc.) i Wielka Brytania (0,71 proc.). Stosunek ODA/DNB wzrósł w 13 i spadł w 11 państwach członkowskich UE, natomiast w 4 państwach utrzymuje się na tym samym poziomie. W sumie 21 państw członkowskich zwiększyło nominalnie świadczoną ODA o 9,8 mld euro, podczas gdy spadek w 6 innych państwach wyniósł 0,3 mld euro.

W tym zestawieniu, na oficjalną pomoc rozwojową Polska przeznaczyła w 2015 roku 442 miliony USD, co stanowiło 0,1 proc. DNB.

KONTEKST

W 2005 r. UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia do 2015 r wspólnej oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7 proc. DNB w UE. Pomimo realnego wzrostu unijnej ODA o prawie 40 proc. od 2002 r., kryzys gospodarczy i poważne ograniczenia budżetowe w większości państw członkowskich UE sprawiły, że UE nie zrealizowała tego ambitnego celu w 2015 r. Rada Europejska potwierdziła jednak w maju 2015 r., przed trzecią Konferencją ONZ w sprawie Finansowania Rozwoju, która odbędzie się w Addis Abebie, zobowiązanie do osiągnięcia tego celu w ramach czasowych programu na okres po 2015 r. (tj. przed rokiem 2030).

Zobowiązanie na rzecz ODA opiera się na celach indywidualnych. Państwa członkowskie, które przystąpiły do UE przed 2002 r. potwierdziły swoje zobowiązanie do osiągnięcia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej równego 0,7 proc. DNB, biorąc pod uwagę okoliczności budżetowe, podczas gdy te, które już go osiągnęły, zobowiązały się do zachowania tego poziomu lub przekroczenia go; państwa członkowskie, które przystąpiły do UE po 2002 r. zobowiązały się, że będą dołożą starań, by zwiększyć Oficjalną Pomoc Rozwojową do 2015 r. do poziomu 0,33 proc. DNB.

Opublikowane dziś dane opierają się na wstępnych informacjach przekazanych przez państwa członkowskie UE Komisji Europejskiej i OECD. Wspólna oficjalna pomoc rozwojowa UE obejmuje całkowite wydatki na ODA ponoszone przez 28 państw członkowskich UE oraz pomoc przekazywaną przez instytucje UE nie przypisaną poszczególnym państwom członkowskim (tj. zasoby własne Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Koszty związane z uchodźcami ponoszone wewnętrznie przez darczyńców zgłoszone przez państwa członkowskie UE wzrosły z 3,3 mld euro (czyli 5,6 proc. ogólnounijnej kwoty ODA w 2014 r.) do 8,6 mld euro (czyli 12,5 proc. ogólnounijnej kwoty ODA w 2015 r.). Zwiększenie unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej przeznaczonej na finansowanie kosztów uchodźców ponoszonych wewnętrznie przez darczyńców w ubiegłym roku odzwierciedla fakt, że w 2015 r. wiele krajów UE w obliczu niespotykanego dotąd wzrostu liczby uchodźców udzieliło nadzwyczajnej pomocy podstawowej i wsparcia dużej liczbie uchodźców na swoim terytorium. Większość związanych z tym kosztów może być zarejestrowana jako ODA tylko w pierwszym roku pobytu uchodźcy.

Komitet Pomocy Rozwojowej liczy 29 członków, w tym Unię Europejską, która występuje jako pełnoprawny członek komitetu.

Dodatkowe informacje

Eurobarometr: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-428_en.htm

MEMO/16/1363: Publikacja nowych danych dotyczących oficjalnej pomocy rozwojowej za 2015 r.

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailfacebook