SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


15.04.2016 KE przedstawia zasady przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych

Komisja wskazuje, w jaki sposób osiągnąć większą przejrzystość w zakresie podatku od przedsiębiorstw, proponując wprowadzenie obowiązku składania publicznych sprawozdań przez największe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE.

Przedstawiony dziś wniosek jest wynikiem prac Komisji nad rozwiązaniem problemu unikania przez przedsiębiorstwa opodatkowania w Europie. Szacuje się, że w związku z tą praktyką państwa członkowskie tracą rocznie dochody podatkowe w wysokości 50–70 mld euro. W uzupełnieniu do innych propozycji wprowadzenia wymiany informacji między organami podatkowymi, we wniosku zawarty będzie wymóg by korporacje wielonarodowe, które prowadzą swą działalność w UE, a w skali światowej osiągają przychód wynoszący ponad 750 mln euro rocznie, publikowały zasadnicze informacje na temat miejsca, w którym osiągają zyski i miejsca, w którym płacą podatki w UE w odniesieniu do każdego kraju. Takie same zasady miałyby zastosowanie do pochodzących spoza Europy korporacji wielonarodowych, które prowadzą swoją działalność w UE. Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały publikować zagregowane dane dotyczące wszystkich swoich podatków płaconych poza UE.

Wniosek ten oferuje prosty i proporcjonalny sposób zwiększenia odpowiedzialności wielkich przedsiębiorstw wielonarodowych w sprawach podatkowych, nie szkodząc ich konkurencyjności. Będzie on miał zastosowanie do tysięcy dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w UE, lecz nie będzie miał wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wniosek przewiduje również wzmocnienie wymogów przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Komisja będzie się opierać na swojej zewnętrznej strategii podatkowej w celu jak najszybszego ustanowienia pierwszego wspólnego unijnego wykazu takich jurysdykcji podatkowych.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, oświadczył:
Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków jest priorytetem obecnej Komisji.Ścisłej współpracy między organami podatkowymi powinna towarzyszyć publiczna przejrzystość.Obecnie dzięki naszym działaniom informacje dotyczące podatków dochodowych płaconych przez korporacje wielonarodowe będą łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa, bez wprowadzania nowych obciążeń dla MŚP oraz z należytym poszanowaniem tajemnicy handlowej.Przyjmując ten wniosek Europa udowadnia swoją wiodącą rolę w walce z unikaniem opodatkowania.

Komisarz Jonathan Hill powiedział:
Sprawne funkcjonowanie naszych gospodarek i dobrobyt społeczeństwa zależą w dużym stopniu od sprawiedliwego systemu podatkowego, a zasada ta dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i prawnych.A mimo to niektórym korporacjom wielonarodowym, stosującym skomplikowane praktyki podatkowe, udaje się płacić podatek o niemal jedną trzecią mniejszy niż podatek, jaki muszą zapłacić przedsiębiorstwa działające tylko w jednym kraju.Nasza propozycja zwiększenia przejrzystości ułatwi egzekwowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw za takie praktyki.Pomoże ona też w upowszechnianiu uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami niezależnie od ich wielkości.”

Przedstawiony dziś wniosek wprowadza zmiany w dyrektywie o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/UE) a jego celem jest zagwarantowanie, by korporacje, publikowały co roku sprawozdania zawierające informacje na temat zysków i podatków płaconych w każdym państwie członkowskim, podane w podziale na poszczególne kraje. Informacje te będą dostępne przez okres pięciu lat. Informacje kontekstowe (obrót, liczba pracowników oraz rodzaj działalności) umożliwią wnikliwą analizę i będą musiały być ujawniane dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. „rajów podatkowych”). Zbiorcze dane będą także musiały być podawane w odniesieniu do innych jurysdykcji podatkowych w pozostałych częściach świata. Wniosek został starannie wyważony w celu zapewnienia, że żadne poufne informacje handlowe nie zostaną upublicznione.

Opierając się na ostatnich inicjatywach Komisji w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (IP/16/159) i będąc ich uzupełnieniem, obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań, z informacjami w podziale na poszczególne kraje, umożliwi obywatelom monitorowanie postępowania podatkowego przedsiębiorstw wielonarodowych. To z kolei zachęci przedsiębiorstwa do płacenia podatku w kraju, w którym osiągają zyski.

Poprzez obowiązek sprawozdawczości wsparte zostaną również działania pozwalające lepiej poznać systemy podatkowe państw członkowskich oraz wykryć istniejące luki i rozbieżności, co umożliwi lepsze zrozumienie przyczyn i konsekwencji uchylania się przez przedsiębiorstwa od płacenia podatków.

Kontekst

W czerwcu 2015 r. Komisja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę ocenę wpływu potencjalnych środków polegających na nałożeniu na przedsiębiorstwa wielonarodowe działające w UE obowiązku publicznej sprawozdawczości[1]. Ocena ta obejmowała dogłębną analizę różnych wariantów strategicznych i ukierunkowane konsultacje w celu rozważenia takich kwestii dotyczących publicznej sprawozdawczości w podziale na poszczególne państwa jak założenia, korzyści, ryzyko i gwarancje większej przejrzystości w zakresie podatków dochodowych uiszczanych przez korporacje. Dzisiejszy wniosek stanowi odzwierciedlenie wyników tych prac.

Wniosek ten jest ściśle związany z przeglądem dyrektywy o współpracy administracyjnej, będącym wynikiem porozumienia politycznego osiągniętego przez państwa członkowskie UE w marcu 2016 r., w ramach którego nałożono na niektóre przedsiębiorstwa wielonarodowe wymóg składania do organów podatkowych UE sprawozdań w podziale na poszczególne kraje. Zmiana ta wprowadza w życie plan działania OECD dotyczący BEPS poparty przez przywódców G20 w Antalyi w listopadzie 2015 r.

Dalsze działania

Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy został już przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, Komisja ma więc nadzieję, że zostanie on szybko przyjęty w ramach procedury współdecyzji. Po przyjęciu nowa dyrektywa będzie musiała zostać transponowana do prawa krajowego przez wszystkie państwa członkowskie nie później niż w ciągu roku od jej wejścia w życie.

Informacje dodatkowe:

Notatka prasowa na temat publicznej przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych

Komunikat na temat publicznej przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych

Ocena skutków dotycząca publicznej przejrzystości podatkowej dla korporacji wielonarodowych

Informacje na temat pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania

Notatka prasowa na temat pakietu środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania

Informacje na temat porozumienia politycznego organów podatkowych w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK