PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.25.05.2016
Sektor audiowizualny pod lupą Komisji

Komisja zaproponowała zaktualizowanie unijnych przepisów w sektorze audiowizualnym w celu stworzenia sprawiedliwszych warunków dla wszystkich podmiotów, promowania europejskich filmów, ochrony małoletnich i skuteczniejszego zwalczania mowy nienawiści. Wniosek w tej sprawie stanowi też wyraz nowego podejścia do platform internetowych, którego celem jest zaspokojenie szczególnych potrzeb w różnych obszarach.

W ramach swojej strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła dzisiaj zaktualizowaną wersję dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, w której określono wspólne przepisy regulujące treści audiowizualne i zagwarantowano różnorodność kulturową oraz swobodny przepływ treści w UE na prawie 30 lat. Współcześni widzowie oglądają treści wideo nie tylko za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, ale także w coraz większym stopniu za pośrednictwem usług wideo na żądanie (takich jak serwisy filmowe Netflix i MUBI) oraz platform udostępniania plików wideo (takich jak YouTube i Dailymotion). Dlatego też Komisja dąży do osiągnięcia lepszej równowagi w zakresie przepisów mających obecnie zastosowanie do tradycyjnych nadawców, dostawców usług wideo na żądanie i platform internetowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę dzieci. Zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych wzmacnia również propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej, gwarantuje niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych, a także przyznaje nadawcom większą elastyczność w zakresie reklam.

Przedstawiony wniosek odzwierciedla nowe podejście Komisji do platform internetowych, takich jak internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, systemy płatnicze, media społecznościowe, materiały wideo i platformy wymiany treści. Po zainicjowaniu strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Komisja rozpoczęła kompleksową ocenę roli społecznej i gospodarczej tych nowych podmiotów. Komisja uznała dziś, że podejście uniwersalne nie było właściwe, aby zagwarantować konsumentom pełne wykorzystywanie szans i zapewnić, że przepisy będą odpowiednie, aby sprostać zróżnicowanym wyzwaniom związanym z bardzo różnymi rodzajami platform internetowych. W oparciu o takie podejście Komisja zbada każdy sektor, w którym może ona podejmować działania, od telekomunikacji po prawo autorskie, aby przedstawić konkretne i przyszłościowe rozwiązania dotyczące wszystkich uczestników rynku.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: „Chciałbym, aby platformy internetowe oraz sektor audiowizualny i kreatywny były siłą napędową gospodarki cyfrowej, a nie aby były obciążone niepotrzebnymi lub nieaktualnymi regulacjami. Jest im potrzebna pewność nowoczesnego i sprawiedliwego otoczenia prawnego i to im właśnie dziś zapewniamy. Oznacza to, że nie wprowadzamy zmiany istniejących przepisów, które dobrze funkcjonują, takich jak te dotyczące odpowiedzialności dostawców usług internetowych. Oznacza to również deregulację w razie potrzeby w odniesieniu do sektorów tradycyjnych, takich jak nadawanie, lub nałożenie pewnych obowiązków na platformy i inne podmioty cyfrowe w celu skuteczniejszej ochrony użytkowników i stworzenia równych warunków działania”.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził: „Sposób, w jaki oglądamy telewizję bądź nagrania wideo mógł ulec zmianie, ale nasze wartości pozostają niezmienne. Dzięki tym nowym przepisom utrzymamy pluralizm mediów i niezależność audiowizualnych organów regulacyjnych i zagwarantujemy, że na internetowych platformach udostępniania plików wideo nie będzie miejsca na podżeganie do nienawiści. Chcemy również zapewnić równe warunki działania, odpowiedzialne zachowanie, zaufanie i uczciwość w środowisku platform internetowych. W dzisiejszym komunikacie nakreśliliśmy naszą wizję w tym zakresie”.


Ramy prawne dla mediów na miarę XXI wieku

Komisja przeprowadziła ocenę dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych z 2010 r. i na tej podstawie przedstawiła następujące propozycje:

Te różne środki powinny mieć pozytywny wpływ ekonomiczny na dostawców usług medialnych – głównie nadawców telewizyjnych – oraz zwiększyć ich możliwości inwestowania w treści audiowizualne. Jest to istotne dla konkurencyjności unijnego sektora audiowizualnego.


Platformy internetowe: możliwości i wyzwania dla Europy

Platformy internetowe odgrywają kluczową rolę w zakresie innowacji i wzrostu gospodarczego na jednolitym rynku cyfrowym. Zrewolucjonizowały one dostęp do informacji i połączyły nabywców i sprzedawców w lepszy i skuteczniejszy sposób. Potrzebne są działania unijne, aby stworzyć odpowiednie warunki do przyciągnięcia, utrzymania i zapewnienia rozwoju nowych innowatorów platform internetowych

Komisja przedstawiła ukierunkowane, oparte na zasadach podejście w celu rozwiązania problemów zasygnalizowanych przez respondentów ogłoszonych przez Komisję konsultacji publicznych w trakcie całorocznej oceny platform (zob. Pytania i odpowiedzi). Komisja będzie wspierać wysiłki sektora i zainteresowanych stron w zakresie współregulacji i samoregulacji w celu zapewnienia elastyczności i aktualności tego podejścia. Działania zostaną podjęte w następujących obszarach:

W przyszłej europejskiej strategii na rzecz gospodarki współpracy Komisja zawrze także wskazówki dotyczące obowiązujących unijnych przepisów i sformułuje zalecenia dla państw członkowskich.

Kontekst

Powyższe nowe inicjatywy w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego zostały przedstawione dziś wraz z pakietem opracowanym w celu wsparcia rozwoju handlu elektronicznego w UE (komunikat prasowy).

Zaproponowane dzisiaj środki są kontynuacją szeregu inicjatyw na rzecz cyfryzacji przemysłu europejskiego (komunikat prasowy), wniosków dotyczących prawa autorskiego (komunikat prasowy) i umów cyfrowych (komunikat prasowy), a także projektu decyzji w sprawie zarządzania częstotliwościami (komunikat prasowy). Strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje 16 inicjatyw, które zostaną przedstawione do końca bieżącego roku.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące platform internetowych oraz unijnego ładu medialnego

Przyjęte dzisiaj dokumenty:

Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Komunikat w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego

Media społecznościowe

#DigitalSingleMarket

#AVMSD

#Platforms

Kontakty z mediami:

 

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY