SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


31.05.2016 Wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej

Unia wspiera porozumienie w sprawie finansowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce kwotą 8 mln euro

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) podpisały porozumienie w sprawie gwarancji na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którego celem jest wsparcie co najmniej 60 przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach prowadzonego przez Komisję Europejską programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

To nowe porozumienie gwarancyjne umożliwia TISE zapewnienie łącznie 8 mln euro co najmniej 60 przedsiębiorcom społecznym, z których wielu ma trudności z uzyskaniem kredytu w tradycyjnych bankach. W ramach programu wspieranego przez UE przedsiębiorcy społeczni z sektorów takich jak rekrutacja pracowników, sprawiedliwy handel i opieka nad dziećmi będą mogli korzystać z pożyczek o obniżonej stopie procentowej, wymagających ograniczonych zabezpieczeń.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, skomentowała: Dzięki tym unijnym środkom finansowym o wartości 8 mln euro TISE będzie mogło zaoferować pożyczki na preferencyjnych warunkach ponad 60 przedsiębiorstwom społecznym w Polsce.  Zapewniając im lepszy dostęp do finansowania, przyczyniamy się do rozwoju przedsiębiorstw społecznych w sektorach istotnych dla włączenia społecznego, takich jak edukacja, promocja zatrudnienia i sprawiedliwy handel. Porozumienie jest kolejnym dowodem pełnego zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę z ubóstwem oraz poprawę warunków pracy w Europie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

System gwarancji EaSI, który działa od czerwca 2015 r., jest finansowany przez Komisję Europejską, a zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Nie obciąża on żadnymi kosztami ostatecznych beneficjentów. Przedsiębiorstwa społeczne, które chcą się ubiegać o pożyczkę z gwarancją EaSI, mogą się kontaktować bezpośrednio z TISE. EFI nie będzie zapewniał bezpośredniej pomocy finansowej przedsiębiorstwom, lecz realizował program wsparcia za pośrednictwem lokalnych pośredników finansowych, takich jak instytucje mikrofinansowe, instytucje finansowania społecznego i instytucje udzielające gwarancji, a także banki, działające na terenie UE-28 i innych państw uczestniczących w programie EaSI. Pośrednicy ci będą się kontaktować bezpośrednio z zainteresowanymi podmiotami, aby udzielić im wsparcia w ramach gwarancji EaSI.

Więcej o programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

W ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska wspiera mikrofinansowanie oraz finansowanie przedsiębiorczości społecznej. Na lata 2014–2020 przeznaczyła na ten cel łącznie 193 mln euro. Celem programu jest zwiększenie dostępu do mikrofinansowania, w tym mikrokredytów, czyli pożyczek o wartości do 25 tys. euro, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw. Ponadto, po raz pierwszy, Komisja Europejska wesprze także przedsiębiorstwa społeczne, udostępniając im pożyczki o wartości do 500 tys. euro. Mikrofinansowanie oraz wsparcie na rzecz przedsiębiorczości społecznej będzie najpierw realizowane za pomocą gwarancji EaSI. Gwarancje te umożliwią pośrednikom finansowym świadczenie usług na rzecz (potencjalnych) mikro-przedsiębiorców, którzy w przeciwnym razie nie byliby w stanie uzyskać finansowania ze względu na ryzyko. Zadanie wdrożenia gwarancji EaSI Komisja Europejska powierzyła EFI.

Więcej o Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Więcej informacji na temat wsparcia UE w zakresie mikrofinansowania oraz przedsiębiorczości społecznej:

Program EaSI    

Wsparcie UE na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Więcej o Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE)

TISE SA jest funduszem pożyczkowym przeznaczonym dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zostało założone w 1991 r. Obecnie jego właścicielem jest francuski bank Credit Cooperatif, który od ponad 120 lat zajmuje się finansowaniem projektów w dziedzinie gospodarki społecznej. Początkowo TISE było funduszem venture capital, udzielającym także poręczeń kredytowych. W 2002 r. zostało członkiem Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), którą tworzą 22 instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Od 2008 r. TISE aktywnie udzielało pożyczek organizacjom pozarządowym, mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, wykorzystując fundusze własne oraz środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (inicjatywa JEREMIE). TISE jest też jedynym pośrednikiem finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w projekcie pilotażowym współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, a przeznaczonym dla przedsiębiorców społecznych. TISE udziela także mikropożyczek finansowanych z linii kredytowej EFI (EPMF Progress). Między 2008 a 2015 rokiem TISE udzieliło 2,5 tys. pożyczek o łącznej wartości 85 mln euro.

 

Kontakty z mediami:

EFI: David Yormesor, tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

TISE SA: Michał Radziwiłł, michal.radziwill@tise.pl,

Krzysztof Rykowski, krzysztof.rykowski@tise.pl,

Tel.: +48 22 636 07 40

www.tise.pl   

facebook/esfundusz

Komisja Europejska: Christian WIGAND , +32 2 296 22 53, Sara SOUMILLION +32 2 296 70 94

 

 

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mailfacebook