SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


11.07.2016 Dwa nowe instrumenty finansowe w celu pobudzenia inwestycji na rzecz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa gotowe i mogące być bezpośrednio stosowane instrumenty finansowe przeznaczone na inwestycje finansowane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zadaniem tych instrumentów jest ułatwienie młodym przedsiębiorcom i promotorom projektów rozwoju obszarów miejskich dostępu do finansowania.

Komisja zachęca państwa członkowskie, by w okresie 2014 – 2020 podwoiły swoje inwestycje w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, wykorzystując instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, kapitał własny i gwarancje, zgodnie z celami planu inwestycyjnego.

Komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: Instrumenty finansowe to bardzo skuteczny sposób inwestowania w nowe rozwiązania, przedsiębiorstwa i umiejętności obywateli UE, gwarantujący oszczędniejsze wykorzystanie środków publicznych. Ich możliwości w zakresie mobilizowania kapitału prywatnego są ogromne i należy w pełni je wykorzystywać przy inwestowaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Gotowe instrumenty finansowe są zgodne z rozporządzeniem dotyczącym europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zasadami pomocy państwa i mają przyczynić się do zwiększonego wykorzystania przez państwa członkowskie odnawialnego wsparcia finansowego zamiast tradycyjnych dotacji oraz łączenia zasobów publicznych i prywatnych.

Istnieją już trzy tego typu instrumenty. Instrument podziału ryzyka, który zakłada podział ryzyka między zasoby publiczne i prywatne oraz instrument ograniczonej gwarancji, gdzie środki publiczne służą jako zabezpieczenie na wypadek niewykonania zobowiązań w ramach portfela kredytowego banku. Te instrumenty mają ułatwić MŚP dostęp do finansowania. Trzecim instrumentem jest kredyt modernizacyjny dotyczący projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

Komisja uruchamia dzisiaj dwa nowe instrumenty:

  • instrument współinwestycyjny, którego celem jest zapewnienie finansowania przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP. Wsparcie to umożliwi tym podmiotom rozwinięcie swoich modeli biznesowych i przyciągnięcie dodatkowego finansowania w ramach systemu zbiorowego inwestowania zarządzanego przez jednego głównego pośrednika finansowego. Łączna wartość inwestycji obejmujących zasoby publiczne i prywatne może wynieść do €15 mln EUR na jedno MŚP. Przykładem takiego instrumentu współinwestycyjnego jest inicjatywa SAS JEREMIE, wdrażana w okresie 2007-2013 we francuskim regionie Langwedocja-Roussillon, w ramach której wykorzystywano środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do przyciągnięcia kapitału prywatnego i inwestowania w zaawansowane technologicznie MŚP.
  • Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich wykorzystywane będą do wspierania między innymi zrównoważonych projektów dotyczących obszarów miejskich, transportu publicznego, efektywności energetycznej lub rewitalizacji obszarów miejskich. Projekty muszą być rentowne i stanowić część strategii zintegrowanego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Łączna wartość inwestycji obejmujących zasoby publiczne i prywatne może wynieść do €20 mln EUR na projekt. Wsparcie ma postać funduszu pożyczkowego zarządzanego przez pośrednika finansowego, utworzonego z zasobów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz kapitału prywatnego w wysokości co najmniej 30 %. Taki fundusz rozwoju obszarów miejskich wdrażany był np. w województwie pomorskim w Polsce w okresie 2007-2013.

Kontekst

W porównaniu z dotacjami instrumenty finansowe przyciągają więcej zasobów prywatnych i publicznych, które stanowią uzupełnienie początkowego publicznego finansowania i mogą być ponownie inwestowane w wielu kolejnych cyklach.

Ramy prawne EFSI na lata 2014 – 2020 zapewniają większą elastyczność, przejrzystość i szersze możliwości wykorzystania instrumentów finansowych.

Po pierwsze zakres stosowania tych instrumentów został rozszerzony, by objąć następujące obszary inwestycji: wsparcie MŚP, efektywność energetyczna i zasobooszczędność, technologie cyfrowe, zrównoważony transport, badania i rozwój oraz innowacje.

Ponadto nowe ramy przewidują także tego typu nowe instrumenty finansowe – znormalizowane i mogące być bezpośrednio wykorzystane, których warunki stosowania są z góry określone i umożliwiają szybkie wdrożenie. Więcej informacji na temat zmian ram na lata 2014-2020 dotyczących wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych za pośrednictwem instrumentów finansowych można znaleźć tutaj.

Szacuje się, że w okresie 2014-2020 ponad 20 mld EUR€ z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie wykorzystane za pośrednictwem instrumentów finansowych. Komisja udziela wsparcia instytucjom zarządzającym i innym zainteresowanym stronom w tym kontekście. W szczególności, w styczniu 2015 r., we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, uruchomiła platformę internetową FI-compass. Platforma dostarcza praktyczną wiedzę i narzędzia edukacyjne dotyczące instrumentów finansowych. 

Dodatkowe informacje

Instrumenty finansowe i polityka spójności:

Akt wykonawczy ustanawiający pierwsze trzy gotowe instrumenty finansowe dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Akt wykonawczy ustanawiający dwa nowe gotowe instrumenty finansowe

Załącznik

 

@EU_Regional@CorinaCretuEU #InvestEU

 


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK