PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.29.07.2016
Praworządność – Komisja skierowała do Polski zalecenie

Komisja Europejska przyjęła dziś zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym przedstawiła swoje zastrzeżenia i zalecane sposoby rozwiązania kwestii, których zastrzeżenia te dotyczą. Jest to kolejny – po intensywnym dialogu, jaki prowadzony jest z polskimi władzami od 13 stycznia – element postępowania zgodnie z ramami na rzecz praworządności.

W dniu 1 czerwca br. przyjęta została opinia<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2015_en.htm> w sprawie sytuacji w Polsce. W dniu 22 lipca Sejm RP uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Komisja dokonała ogólnej oceny sytuacji, w tym oceny w świetle nowej ustawy, i doszła do wniosku, że nawet jeżeli niektóre jej
wątpliwości zostały rozwiane dzięki nowym przepisom, to nadal nie rozwiązano istotnych kwestii w zakresie zagrożenia praworządności w Polsce. W związku z tym Komisja przedstawia konkretne zalecenia skierowane do władz polskich w sprawie sposobu rozwiązania tych kwestii.

Komisja uważa, że istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce.

Fakt, że Trybunałowi Konstytucyjnemu uniemożliwia się zapewnienie w pełni skutecznej kontroli zgodności z Konstytucją ma negatywny wpływ na jego integralność, stabilność i prawidłowe funkcjonowanie, które jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w Polsce. W tym miejscu należy przypomnieć, że tam, gdzie w ramach wymiaru prawiedliwości ustanowiono trybunał konstytucyjny, jego skuteczność jest jednym z podstawowych elementów praworządności.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział dziś: Pomimo tego, że z władzami polskimi prowadzono dialog od początku roku, zdaniem Komisji główne kwestie zagrażające praworządności w Polsce nie zostały rozwiązane. Kierujemy zatem do władz polskich konkretne zalecenia, których zastosowanie pozwoli rozwiać nasze wątpliwości i sprawi, że Trybunał Konstytucyjny będzie mógł wykonywać swoje zadania w zakresie skutecznej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją.

W szczególności Komisja zaleca dziś władzom polskim:


Kolejne działania

Komisja zaleca, aby władze polskie podjęły odpowiednie działania w celu zaradzenia systemowemu zagrożeniu praworządności w trybie pilnym i zwraca się do rządu polskiego o poinformowanie Komisji w terminie trzech miesięcy o działaniach podjętych w tym celu.

Komisja jest gotowa podjąć z rządem Rzeczypospolitej Polskiej konstruktywny dialog. W przypadku braku zadowalających działań następczych w wyznaczonym terminie może zostać uruchomiona procedura określona w art. 7.

Przebieg procedury

Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Jest ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Radą odpowiada, zgodnie z Traktatami, za gwarantowanie przestrzegania praworządności jako podstawowej wartości Unii i zapewnienie poszanowania prawa, wartości i zasad UE. Ostatnie wydarzenia w Polsce, a w szczególności wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego, skłoniły Komisję Europejską do podjęcia dialogu z rządem
polskim w celu zapewnienia pełnego przestrzegania zasady praworządności. Komisja uważa za niezbędne umożliwienie polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu pełnego wykonywania zadań powierzonych mu w Konstytucji, a w szczególności zapewnienie mu warunków do dokonywania skutecznej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją.

Procedura dotycząca ram na rzecz praworządności - wprowadzona w dniu 11 marca 2014 r. - obejmuje trzy etapy (zob. również rys. w załączniku 1).
Cały proces opiera się na stałym dialogu Komisji z danym państwem członkowskim. O jego wynikach Komisja na bieżąco i dokładnie informuje Parlament Europejski
i Radę.

Zalecenie
Komisji<http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/recommendation-rule-of-law-poland-20160727_pl.pdf> dotyczące praworządności w Polsce
MEMO/16/2644<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2644_en.htm>

IP/16/2643

Kontakty z mediami:
•       Mina ANDREEVA<mailto:mina.andreeva@ec.europa.eu> (+32 2 299 13 82)
•       Tim McPHIE<mailto:tim.mcphie@ec.europa.eu> (+ 32 2 295 86 02)

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY