SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


29.09.2016 Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE (zob. załączniki I i II), a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym 9 wezwań do usunięcia uchybienia, 54 uzasadnione opinie i 5 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 122 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

DWIE UZASADNIONE OPINIE DOTYCZĄ POLSKI:

  • Energia

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa ESTONIĘ i POLSKĘ do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Komisja Europejska wezwała Estonię i Polskę do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Muszą one dokonać tego przy wykorzystaniu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budownictwie, przemyśle i transporcie. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać najpóźniej dnia 5 czerwca 2014 r. Komisja przesłała dziś do Estonii i Polski dodatkowe uzasadnione opinie, gdyż w krajowych przepisach transponujących dyrektywę stwierdzono luki. Komisja nadal monitoruje transpozycję i wdrażanie dyrektywy i w przypadku stwierdzenia uchybień podejmie działania w przyszłości. Estonia i Polska mają teraz dwa miesiące na wywiązanie się z ich obowiązków, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE. Przegląd transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej przez państwa członkowskie znajduje się w załączniku III.

  • Podatki i unia celna

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Podatki: Komisja wzywa POLSKĘ do wprowadzenia przepisów dotyczących wzmocnionej wzajemnej pomocy i wymiany informacji 

Komisja Europejska wezwała dziś Polskę do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy Rady 2014/107/UE w sprawie wzajemnej pomocy w dziedzinie opodatkowania dochodu i kapitału. Dyrektywa ta, zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji między krajowymi organami podatkowymi, ma na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu skuteczniejszego zwalczania uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych. Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 1 stycznia 2016 r. Polska do tej pory nie poinformowała Komisji o wprowadzeniu wszelkich niezbędnych środków w celu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Przegląd pozostałych opinii według dziedzin polityki

 

1. Budżet i zasoby ludzkie

(Dodatkowe informacje: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Andreana Stankova – tel.: +32 229 57857)

Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Budżet: przeciwko trzem państwom członkowskim skierowano do Trybunału sprawy dotyczące utraty wpływów do budżetu UE z należności celnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu przeciwko Włochom, NiderlandomZjednoczonemu Królestwu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku zapłaty do budżetu UE należności celnych w wysokości ogółem 23,3 mln EUR. Jeżeli dane państwo członkowskie nie wniesie swojego wkładu do budżetu UE w jego pełnej wysokości, pozostałe państwa członkowskie muszą zrekompensować różnicę. W 2008 r. Włochy powiadomiły Komisję, że pobranie przez nie należności celnych od wyrobów tytoniowych z 1997 r. w wysokości 2,1 mln EUR i wpłacenie ich do budżetu UE nie jest możliwe. Jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo i Niderlandy, utrata tradycyjnych zasobów własnych przekazywanych do budżetu UE wynika z błędnego wydawania świadectw przewozowych EUR.1 przez ich kraje i terytoria zamorskie („KTZ”). W przypadku Zjednoczonego Królestwa importowano glin z państw trzecich do terytorium zamorskiego – Anguilli – a następnie ponownie go eksportowano do UE. W odniesieniu do tego importu korzystano ze zwolnienia z należności celnych UE, jednak działanie to uważa się za utratę dochodów do budżetu UE w wysokości 2,7 mln EUR. W następstwie uzasadnionej opinii przesłanej do władz Zjednoczonego Królestwa w październiku 2014 r. Komisja przechodzi obecnie do następnego etapu w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W odniesieniu do Niderlandów chodzi o dwa przypadki importu: mleka w proszku i ryżu w latach 1997–2000 z Curaçao oraz produktów z ryżu i kaszy w latach 2002–2003 z Aruby. W obu przypadkach towary były przywożone do Europy przy wykorzystaniu świadectw przywozowych EUR.1 wydanych przez lokalne władze w holenderskich terytoriach zamorskich z naruszeniem decyzji w sprawie KTZ, która regulowała stowarzyszenie KTZ z UE. Kwoty należne do budżetu UE to 18,2 mln EUR w przypadku przywozu z Curaçao i 0,3 mln EUR w przypadku przywozu z Aruby. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozpoczęto w 2013 r., w październiku 2014 r. przesłano władzom niderlandzkim uzasadnioną opinię.

 

2. Jednolity rynek cyfrowy

(Dodatkowe informacje: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Marie Frenay – tel.: +32 229 64532)

Uzasadnione opinie

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja wzywa 19 państw członkowskich do wdrożenia przepisów ograniczających koszty, które pozwolą zrealizować więcej sieci szerokopasmowych

Komisja Europejska wezwała Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Niderlandy, Portugalię, Republikę Czeską, Słowację, Słowenię, Węgry i Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (dyrektywa 2014/61/UE; zob. powiązany komunikat prasowy). Celem tych przepisów jest poprawa wspólnego korzystania i ponownego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej w różnych sektorach gospodarki (energia, transport itp.). Dzięki nim koszty realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej powinny zmniejszyć się maksymalnie o 30 %. W marcu 2016 r. Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia do wszystkich państw członkowskich, które jeszcze nie dokonały transpozycji przepisów do prawa krajowego. Kilka z tych państw następnie powiadomiło Komisję, że dokonały pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy. Przepisy zmniejszające koszty połączeń wspierają realizację strategicznych celów, które Komisja Europejska zaproponowała niedawno (zob. powiązany komunikat prasowy): do 2025 r. wszystkie główne podmioty pobudzające rozwój społeczno-gospodarczy, takie jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne (takie jak szpitale i organy administracji) oraz przedsiębiorstwa oparte na technologiach cyfrowych powinny mieć dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości – tzw. łączności gigabitowej (czyli takiej, która umożliwia użytkownikom pobieranie/wysyłanie 1 gigabitu danych na sekundę); wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, na obszarach wiejskich lub miejskich, powinny mieć dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, którą można następnie zwiększyć do Gb/s; a wszystkie obszary miejskie, a także główne drogi i koleje powinny mieć niezakłócony zasięg 5G (piątej generacji bezprzewodowych systemów łączności). Jako cel pośredni do realizacji w terminie do 2020 r. zasięg 5G powinien być dostępny komercyjnie przynajmniej w jednym z głównych miast w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie były zobowiązane przetransponować dyrektywę do prawa krajowego do dnia 1 stycznia 2016 r. W dniu dzisiejszym Komisja wysyła do pozostałych 19 państw członkowskich ostateczne ostrzeżenie. Państwa te mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa UE; w przeciwnym razie Komisja może zdecydować zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości i zaproponować nałożenie sankcji finansowych.

 

3. Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników

(Dodatkowe informacje: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

Uzasadniona opinia

Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja wzywa NIEMCY do powiadomienia jej o transpozycji dyrektywy dotyczącej pakowania i oznakowania

Komisja Europejska skierowała do Niemiec uzasadnioną opinię w związku z brakiem powiadomienia o transpozycji dyrektywy dotyczącej klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dyrektywa 2014/27/UE) do prawa krajowego, ponad rok po upływie terminu transpozycji. Dyrektywa dotycząca klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) zastąpiła kilka dyrektyw w ramach rynku wewnętrznego w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych w celu dostosowania ich do rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008). Rozporządzenie CLP to rozporządzenie UE, które weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009 r. i dostosowuje unijny system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich konieczne do zapewnienia zgodności z dyrektywą dotyczącą CLP musiały wejść w życie najpóźniej dnia 1 czerwca 2015 r. i należało niezwłocznie o tym powiadomić Komisję. Biorąc pod uwagę fakt, że władze niemieckie nie powiadomiły jeszcze Komisji o przyjęciu niezbędnych środków, Komisja przesłała do Niemiec uzasadnioną opinię na podstawie procedury określonej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

4. Energia

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Uzasadnione opinie

Wewnętrzny rynek energii: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zapewnienia pełnej zgodności z trzecim pakietem energetycznym

Komisja Europejska oficjalnie wezwała dziś Hiszpanię do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) oraz dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa2009/73/WE). Dyrektywa ta jest częścią trzeciego pakietu energetycznego i zawiera podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym przepisy dotyczące rozdzielenia działalności przesyłowej od dostawców i producentów energii, wzmocnienia niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zwiększenia korzyści dla konsumentów. Komisja stwierdziła, że obowiązujące hiszpańskie przepisy uniemożliwiają przedsiębiorstwom innym niż obecni od dawna na rynku krajowi operatorzy systemu energii elektrycznej i gazu budowę i eksploatację połączeń wzajemnych do innych państw członkowskich UE. Hiszpania dokonała także nieprawidłowej transpozycji kilku przepisów dotyczących niezależności krajowego organu regulacyjnego. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano do Hiszpanii w lutym 2015 r. Ponieważ nadal nie zapewniono zgodności z prawem unijnym, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Państwo członkowskie ma teraz dwa miesiące, aby poinformować Komisję o środkach zastosowanych w celu zaradzenia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.Więcej informacji na temat przepisów UE dotyczących rynku wewnętrznego można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Energii.

 

5. Środowisko naturalne

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko ZJEDNOCZONEMU KRÓLESTWU w związku z niezapewnieniem przez ten kraj ochrony gatunków morskich

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z nieprzedstawieniem propozycji terenów ochrony morświna (Phocoena phocoena), ssaka morskiego regularnie spotykanego w tamtejszych wodach. W przepisach unijnych w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa, dyrektywa Rady 92/43/EWG) nakłada się na państwa członkowskie obowiązek przedstawiania wykazu terenów ochrony dla wielu gatunków i typów siedlisk, zapewniając ich ochronę przed zagrożeniami, które mogłyby poważnie im zaszkodzić, oraz umożliwiając zachowanie przez nie lub przywrócenie im właściwego stanu ochrony w całej UE poprzez podjęcie niezbędnych środków. Z uwagi na niewłaściwy stan ochrony morświnów w UE 13 państw członkowskich, oprócz Zjednoczonego Królestwa, wyznaczyło tereny ich ochrony w około 200 obszarach Natura 2000.Zjednoczone Królestwo do tej pory oficjalnie zaproponowało tylko jeden mały obszar w Irlandii Północnej (specjalny obszar ochronny Skerries and Causeway) i jeden w Szkocji (specjalny obszar ochronny Inner Hebrides and Minches). Zjednoczone Królestwo ma rozległy obszar morski i ponosi szczególną odpowiedzialność za ochronę tego gatunku. Komisja wielokrotnie wzywała władze brytyjskie do dopełnienia podstawowych obowiązków w zakresie ochrony tego gatunku, tak jak zrobiły to już inne państwa członkowskie. Dzisiejsze działanie jest kolejnym krokiem po wezwaniu do usunięcia uchybienia przesłanym rządowi Zjednoczonego Królestwa w czerwcu 2013 r. i uzasadnionej opinii przesłanej w październiku 2014 r. Chociaż Zjednoczone Królestwo niedawno przeprowadziło publiczne konsultacje w sprawie szeregu potencjalnych terenów na wodach Anglii i Walii, a w tym miesiącu zaproponowano nowy teren na wodach Szkocji, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Brak odpowiednio wyznaczonych obszarów oznacza, że miejsca, w których morświn występuje najczęściej, pozostają bez wymaganej ochrony. Odnosi się to w szczególności do wymogu, by przeprowadzać odpowiednie oceny potencjalnie szkodliwych działań, takich jak budowa morskich farm wiatrowych, wydobycie ropy naftowej i gazu i rybołówstwo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Dyrektywy dotyczące ochrony przyrody: Komisja wzywa GRECJĘ do rozwiązania problemu nielegalnego trucia ptaków

Komisja Europejska wzywa Grecję do ustanowienia ogólnego systemu ochrony dla dzikich ptaków, zakazującego w szczególności ich umyślnego zabijania poprzez stosowanie trutek. Stosowanie trutek jest w Grecji rozpowszechnione. Do tej pory nie podjęto w tym względzie poważnych działań, wbrew temu, co jest wymagane na mocy dyrektywy ptasiej (dyrektywa 2009/147/WE) oraz dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG). Na przykład na obszarze Natura 2000 w okolicy rzeki Nestos stosowanie tej nielegalnej praktyki w 2012 r. doprowadziło do zniszczenia całej kolonii gatunku sępa. Władze greckie uczyniły jednak do tej pory niewiele, aby zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia przeciwko Grecji we wrześniu 2013 r., wzywając władze Grecji do lepszej kontroli tego zjawiska w całym kraju oraz do przyjęcia niezbędnych środków w celu usunięcia szkód, jakie miały miejsce w 2012 r. w obszarze Nestos. Ponieważ nadal nie podjęto środków w celu zapewnienia zgodności z prawem unijnym, Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Jeżeli władze greckie nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ścieki: Komisja wzywa IRLANDIĘ do poprawy odprowadzania i oczyszczania ścieków

Komisja Europejska zwraca się do Irlandii o zapewnienie, aby ścieki komunalne w 38 aglomeracjach w całym kraju były odpowiednio oczyszczane. Zgodnie z prawem UE (dyrektywa Rady 91/271/EWG) miasta i miejscowości mają obowiązek odprowadzać i oczyszczać swoje ścieki komunalne, gdyż nieoczyszczone ścieki mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zanieczyszczać jeziora, rzeki, glebę oraz wody gruntowe i przybrzeżne. Państwa członkowskie miały czas do końca 1998 r., by zapewnić rygorystyczne oczyszczanie ścieków z aglomeracji odprowadzających ścieki w obszarach wrażliwych. Do końca 2000 r. państwa te miały zagwarantować korzystanie z odpowiednich systemów odprowadzania i oczyszczania w odniesieniu do zrzutów z oczyszczalni obsługujących duże aglomeracje odprowadzające ścieki do niewyznaczonych wód. Ostatni termin upływał pod koniec 2005 r. i dotyczył utworzenia systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków w przypadku zrzutów ze średnich i małych aglomeracji odprowadzających ścieki w wodach słodkich i ujściach rzek. Do 38 aglomeracji naruszających odnośne wymogi należą: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, miasto Cork, Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy, Ringsend, miasto Roscommon, Roscrea, miasto Shannon, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal i miasto Waterford. Dzisiejsza uzasadniona opinia jest następstwem dodatkowego wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego władzom irlandzkim we wrześniu 2015 r. Jeżeli Irlandia nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa BUŁGARIĘ i SŁOWACJĘ do rozwiązania kwestii zanieczyszczeń wody powodowanych azotanami

Komisja Europejska wzywa Bułgarię i Słowację do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących ochrony wody przed zanieczyszczeniem azotanami (dyrektywa Rady 91/676/EWG). Azotany znacząco wpływają na wzrost roślin i są powszechnie stosowane jako nawóz. Zbyt wysoki ich poziom powoduje jednak poważne zanieczyszczenie wody, pociągające za sobą skutki dla zdrowia ludzi oraz dla gospodarki i środowiska. W marcu 2013 r. Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Bułgarii po stwierdzeniu wielu wad w krajowym programie działania w zakresie azotanów, którego opracowanie jest wymagane w ramach unijnych przepisów dotyczących azotanów. Choć Bułgaria rozwiązała już szereg kwestii w wyniku zmiany programu działania w zakresie azotanów w czerwcu 2016 r., państwo to w dalszym ciągu nie stosuje się do kluczowych przepisów, takich jak rolnicze wykorzystanie nawozów i limit stosowania na poziomie 170 kg N/ha/rok w przypadku obornika. W listopadzie 2012 r. Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Słowacji po stwierdzeniu wielu niedociągnięć w zakresie obowiązywania i wdrażania unijnych przepisów dotyczących azotanów. Mimo iż Słowacja rozwiązała obecnie większość kwestii w wyniku przyjęcia ustawy w sprawie nawozów, kraj musi jeszcze wyznaczyć wystarczającą liczbę stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami oraz zapewnić, aby program działania w zakresie azotanów był zgodny z unijnym prawem. Bułgaria i Słowacja mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu usunięcia nieprawidłowości, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu obu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

6. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Uzasadnione opinie

Jednolity rynek: Komisja przesyła do AUSTRII, NIDERLANDÓW, RUMUNII, SŁOWACJI i SZWECJI uzasadnione opinie w sprawie wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych, których są stroną

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do Austrii, Niderlandów, Rumunii, Słowacji i Szwecji o rozwiązanie wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych. Umowy te ustanawiają zasady i warunki inwestycji prywatnych podejmowanych przez obywateli i przedsiębiorstwa z jednego państwa w drugim państwie. Wiele z tych wewnątrzunijnych umów zawarto w latach 90. XX w. Były one zawierane głównie między ówczesnymi członkami UE a państwami, które miały przystąpić do Unii w 2004 r. Umowy miały na celu budowanie zaufania inwestorów w czasie, gdy inwestorzy prywatni – czasami z powodów historycznych i politycznych – mogli żywić obawy co do inwestowania w tych krajach. Od czasu rozszerzenia takie dodatkowe gwarancje nie powinny być potrzebne, gdyż unijne przepisy w zakresie jednolitego rynku, takie jak swoboda przedsiębiorczości i swoboda przepływu kapitału, stanowią już ramy prawne dla inwestycji transgranicznych. Wszystkie państwa członkowskie podlegają tym samym unijnym przepisom, które w równym stopniu zapewniają ochronę inwestorom z UE.

 

7. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Dodatkowe informacje: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou – tel.: +32 229 13740)

Uzasadnione opinie

Usługi: Komisja wzywa CHORWACJĘ do usunięcia dyskryminujących ograniczeń dotyczących licencji połowowych

Komisja Europejska formalnie zwraca się do Chorwacji o zaprzestanie stosowania dyskryminacyjnych praktyk w zakresie wydawania rocznych zezwoleń na połowy sportowe i rekreacyjne. Roczne licencje połowowe są przyznawane wyłącznie chorwackim rezydentom, natomiast osoby z innych krajów UE niebędące rezydentami mogą uzyskać zezwolenia na maksymalnie 30 dni. Osoba taka, która chciałaby łowić przez cały rok, musiałaby wykupić 12 miesięcznych zezwoleń i ponieść z tego tytułu opłatę 16-krotnie wyższą niż opłata obowiązująca chorwackiego rezydenta z tytułu rocznej licencji. Komisja uważa, że praktyka ta jest dyskryminująca i niezgodna z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE) i swobodą świadczenia usług oraz zasadą niedyskryminacji zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 56 i 18 TFUE). Chorwacja nie przedstawiła dowodów, że nierezydenci prowadzący połowy korzystają z chorwackich zasobów więcej niż rezydenci, ani że stwarzają oni większe zagrożenie dla ochrony zasobów. Ponadto brak jest uzasadnienia, dlaczego takie środki zostały podjęty tylko na niekorzyść nierezydentów. Wezwanie Komisji skierowane do władz Chorwacji ma formę uzasadnionej opinii. Chorwacja ma teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków zastosowanych w celu zaradzenia opisanej sytuacji. W przeciwnym wypadku Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Chorwacji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do przestrzegania przepisów prawa unijnego

Komisja Europejska wzywa Słowację do prawidłowego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie procedur odwoławczych poprzez finalizację ponownej oceny ofert. Unijną procedurę zamówień publicznych na odbudowę linii kolejowej o wartości ponad 250 mln EUR uruchomiono w 2009 r., ale ocena ofert nie została jeszcze zakończona. Unijne przepisy dotyczące zamówień publicznych mają na celu zagwarantowanie, aby zamówienia publiczne były przejrzyste, skuteczne i zapewniały wszystkim podmiotom gospodarczym równe szanse uczestnictwa w przetargu w celu uzyskania zamówienia. Oznacza to, że przedstawione oferty są oceniane w rozsądnych ramach czasowych, a podmioty zamawiające skutecznie realizują podjęte decyzje. Nie dokonując zakończenia oceny ofert, Słowacja, naruszyła art. 10 dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (dyrektywy 2004/17/WE), dotyczący równego traktowania i niedyskryminacji oferentów. Po wezwaniu do usunięcia uchybienia, wysłanym do władz słowackich w październiku 2014 r., Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej anulował wszystkie decyzje w ramach przedmiotowego zlecenia i zarządził ponowną ocenę ofert. Niemniej jednak prawie dwa lata po przyjęciu tej decyzji władze słowackie nadal nie zakończyły jeszcze oceny. Przez brak wykonania i wyegzekwowania wyroku Sądu Najwyższego władze słowackie naruszyły art. 2 ust. 8 dyrektywy w sprawie procedur odwoławczych (dyrektywa Rady 92/13/EWG), dotyczący skutecznego wprowadzania w życie decyzji organów odwoławczych. Władze słowackie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji środków przyjętych w celu naprawy tej sytuacji. W przeciwnym wypadku Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Swobodny przepływ specjalistów: Komisja wzywa państwa członkowskie do transpozycji unijnych przepisów w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Komisja Europejska skierowała dziś do 14 państw członkowskich uzasadnione opinie z żądaniem transpozycji dyrektywy 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa ta wprowadza nowoczesny unijny system uznawania kwalifikacji zawodowych, upraszcza istniejące przepisy i przyspiesza procedury uznawania kwalifikacji, a równocześnie zapewnia poszanowanie wymogów przyjmującego państwa członkowskiego przez wykwalifikowanych pracowników, którzy chcą podjąć pracę w tym państwie. Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 18 stycznia 2016 r. Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Słowenia i Zjednoczone Królestwo nie poinformowały jednak jeszcze Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na zgłoszenie Komisji pełnej transpozycji tej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Dodatkowe informacje: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert – tel.: +32 229 80423)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa: Komisja wzywa państwa członkowskie do lepszej wymiany informacji w zakresie walki z terroryzmem i poważną przestępczością

Decyzjami w sprawie konwencji z Prüm (decyzje Rady: 2008/615/JHA i 2008/616/JHA) wprowadzono procedury szybkiej i skutecznej wymiany informacji między państwami członkowskimi w określonych dziedzinach. Ustanowiono tym samym przepisy pozwalające państwom członkowskim na wzajemne przeszukiwanie baz danych DNA, systemów identyfikacji daktyloskopijnej oraz baz danych rejestracyjnych pojazdów. Decyzje w sprawie konwencji z Prüm powinny była zostać w pełni wdrożone przez państwa członkowskie do sierpnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem decyzji w sprawie konwencji z Prüm do Chorwacji, Grecji, Irlandii, Portugalii i Włoch. Te państwa członkowskie nie zapewniły jeszcze zautomatyzowanej wymiany danych w co najmniej dwóch z trzech kategorii danych dotyczących DNA, odcisków palców i krajowych danych rejestracyjnych pojazdów. Są to pierwsze postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęte w obszarze tzw. „dawnego trzeciego filaru” w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Komisja otrzymała pełne uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa w tej dziedzinie w dniu 1 grudnia 2014 r., pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Odnośne państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, po czym Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Wdrażanie decyzji w sprawie konwencji z Prüm jest ważnym elementem Europejskiej agendy bezpieczeństwa z 2015 r.

 

Komisja Europejska aktywnie nadzoruje prawidłowe wdrażanie europejskich przepisów w dziedzinie prekursorów materiałów wybuchowych.

Rozporządzenia (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych stosuje się we wszystkich 28 państwach członkowskich UE od września 2014 r. Określono w nim wspólne ramy prawne, mające na celu zapobieganie niewłaściwemu stosowaniu niektórych substancji chemicznych, które mogą być używane jako prekursory materiałów wybuchowych. Większość państw członkowskich wdrożyła już całkowicie przepisy rozporządzenia, ale w niektórych państwach członkowskich nie wszystkie przepisy zostały w pełni wdrożone. Z tego powodu Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Cypr, Francję, HiszpanięLuksemburg.i wystosowała do tych państw wezwania do usunięcia uchybienia. Zgodnie z rozporządzeniem państwa członkowskie są zobowiązane, między innymi, do utworzenia krajowych punktów kontaktowych na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji, istotnych zniknięć i kradzieży substancji objętych regulacją. Państwa członkowskie są również zobowiązane do rozpowszechniania wytycznych i stosowania sankcji. Państwa członkowskie, które podjęły decyzję o niewprowadzeniu całkowitego zakazu stosowania przedmiotowych substancji, muszą powiadomić Komisję o wyjątkach w ramach systemu pozwoleń lub systemu rejestracji. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na przedstawienie swoich uwag. Właściwe wdrożenie rozporządzenia w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych jest istotnym elementem zarówno Europejskiej agendy bezpieczeństwa, jak również komunikatu Komisji w sprawie dalszych działań w kierunku faktycznej unii bezpieczeństwa.

 

Uzasadniona opinia

Nielegalna migracja: Komisja wzywa HISZPANIĘ do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie powrotów imigrantów

Komisja Europejska zwraca się do Hiszpanii o przyspieszenie wdrażania dyrektywy w sprawie powrotów imigrantów (dyrektywa 2008/115/WE) w niektórych konkretnych obszarach poprzez zapewnienie pełnej transpozycji wszystkich odnośnych przepisów do prawa krajowego. Przepisy nieprawidłowo przetransponowane przez Hiszpanię dotyczą: definicji powrotu w prawie krajowym, obowiązku wydawania decyzji nakazujących powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich i jasnej definicji roli Rzecznika Praw Obywatelskich w funkcji organu monitorującego zgodnie z dyrektywą w sprawie powrotów imigrantów. Komisja zwraca się do Hiszpanii o dostosowanie przepisów krajowych do unijnej dyrektywy w sprawie powrotów imigrantów i przesyła uzasadnioną opinię w tej sprawie. Jeżeli Hiszpania nie zaradzi w ciągu dwóch miesięcy istniejącej sytuacji, Komisja może skierować przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

9. Mobilność i transport

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Transport drogowy: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko NIEMCOM w związku z dyskryminacyjnymi opłatami drogowymi

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Niemcom w związku z planem władz niemieckich wprowadzenia systemu opłat drogowych dla prywatnych samochodów osobowych (PKW-Maut), który – zdaniem Komisji – jest dyskryminacyjny. Zgodnie z niemieckimi przepisami pojazdy zarejestrowane w Niemczech mogą korzystać z odliczenia rocznej opłaty drogowej od podatku za pojazd w proporcji 1:1. Prowadziłoby to do powstania faktycznego zwolnienia z opłat obejmującego wyłącznie samochody zarejestrowane w Niemczech. Ponadto ceny winiet krótkoterminowych (na okres krótszy niż rok), przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych za granicą, są w niektórych przypadkach nieproporcjonalnie wysokie. Komisja popiera wprawdzie uczciwe i efektywne kształtowanie cen w transporcie – co potwierdziła w ogłoszonej niedawno europejskiej strategii niskoemisyjnej mobilności – w tym przypadku uważa, że system niemiecki nie jest zgodny z zawartą w Traktacie o funkcjonowaniu UE (TFUE) zasadą niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Niemieckie przepisy nie są zatem zgodne z tymi zasadami. Mimo intensywnej dyskusji z władzami niemieckimi od listopada 2014 r. zasadnicze wątpliwości Komisji nie zostały rozwiane. Dlatego Komisja kieruje przeciwko Niemcom sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.

 

Uzasadnione opinie

Marynarze: Komisja wzywa FRANCJĘ do zakończenia transpozycji dyrektywy w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy

Komisja wezwała Francję do zakończenia transpozycji do prawa krajowego dyrektywy 2012/35/UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Kształcenie i szkolenie marynarzy jest ważną kwestią dla UE, a ich celem jest utrzymanie i podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności w unijnym sektorze morskim oraz zapewnienie bezpieczeństwa na morzu. W związku z tym unijne przepisy dotyczące szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw muszą pozostawać w zgodzie z przepisami międzynarodowymi. Dyrektywą wprowadzono zatem do unijnych przepisów zmiany dokonane w 2010 r. w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht („konwencji STCW”) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Zmiany do konwencji STCW obejmują między innymi aktualizację kilku standardów kompetencji. Na przykład od oficerów wymaga się obecnie umiejętności korzystania z systemów obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) w celu zachowania bezpieczeństwa żeglugi. Zmiany te wprowadzają również dodatkowe wymogi dotyczące stanu zdrowia, w tym limity poziomu alkoholu w celu zapobiegania nadużywaniu alkoholu. Państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 4 lipca 2014 r. Jak dotąd jednak Francja nie dopełniła tego obowiązku. Władze francuskie mają obecnie dwa miesiące na przyjęcie środków potrzebnych do zaradzenia tej sytuacji. W przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport kolejowy: Komisja zwraca się do LITWY o dokonanie transpozycji unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja wezwała Litwę do dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy Komisji 2014/106/WE w sprawie interoperacyjności kolei – zdolności systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów, który zapewnia wymagany stopień wydajności tych linii. Zdolność ta zależy od wszystkich warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które muszą być spełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań. Państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 1 stycznia 2016 r. Litwa nie zmodyfikowała jednak dotąd zharmonizowanej procedury w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są wymogi techniczne, które zapewniają, aby części systemu kolei były bezpieczne i interoperacyjne. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Litwy uzasadnionej opinii. Władze litewskie mają dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi. Jeżeli reakcja nie będzie zadowalająca, Komisja może postanowić o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Transport morski: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do pełnej transpozycji przepisów UE w sprawie wymagań dotyczących państwa bandery

Komisja Europejska wezwała Portugalię do przestrzegania jej zobowiązań w zakresie nadzoru administracyjnego przewidzianego w unijnych przepisach w sprawie wymagań dotyczących państwa bandery (dyrektywa 2009/21/WE). Obejmują one sprawdzenie, czy konstrukcja statku, jego wyposażenie i zarządzanie operacyjne spełniają przepisy bezpieczeństwa oraz czy marynarze posiadają świadectwa kwalifikacji. Przedmiotowa dyrektywa ustanawia ramy prawne służące poprawie sprawności państw członkowskich jako państw bandery. Zgodnie z tą dyrektywą najpóźniej do czerwca 2012 r. należało wprowadzić system zarządzania jakością, ale Portugalia nie wdrożyła go do dnia dzisiejszego. W szczególności brak pracowników i zasobów w administracji może w dłuższej perspektywie mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo, ochronę i efekty działalności środowiskowej floty portugalskiej. Jest to tym istotniejsze z uwagi na niedawny wzrost drugiego portugalskiego rejestru statków na Maderze. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu do Portugalii uzasadnionej opinii, dając jej dwa miesiące na zastosowanie się do dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja Europejska może postanowić o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Państwem bandery statku jest państwo, zgodnie z którego prawem statek jest zarejestrowany lub uzyskał licencję.

 

Kontakty z mediami:

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK