SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


14.10.2016 Sprawozdanie finansowe UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie finansowe UE. Trybunał stwierdził, że w szczególności w obszarze polityki spójności i rolnictwa ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r.

Nie wykryto błędów w zbadanych transakcjach związanych z dochodami. Wydatki administracyjne nadal były obszarem o najniższym poziomie błędu.

Kristalina Georgieva, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie, stwierdziła: Budżet UE ma przynosić korzyści jej obywatelom. Cieszy mnie, że robimy pod tym względem postępy, czego wyraźnie dowodzi ostatnie sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Pieniądze częściej trafiają dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a zarządzanie środkami odbywa się w sposób bardziej efektywny. Musimy starać się przez cały czas usprawniać ten proces. Środki UE są własnością jej obywateli i dlatego musimy zagwarantować, że każde euro będzie wydawane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z przepisami.

Zachęty do poprawy kontroli wydatków z budżetu UE przez państwa członkowskie

Państwa członkowskie zarządzają 80 proc. budżetu UE. Komisja opracowała zachęty mające motywować każde państwo członkowskie do dalszego ulepszania systemów zarządzania i kontroli. Celem tych zachęt jest skłonienie państw członkowskich do wykrywania, zgłaszania i korygowania ewentualnych nieprawidłowości jak najwcześniej, tak aby nie ryzykowały utraty funduszy, do otrzymania których są uprawnione. Komisja wspiera państwa członkowskie w tych staraniach poprzez wymianę sprawdzonych rozwiązań, organizowanie szkoleń i udzielanie wskazówek organom krajowym, które wydają unijne środki w poszczególnych krajach.

Stały nacisk na wyniki

Komisja Europejska wprowadziła szereg kolejnych środków, aby zapewnić, że każde euro z budżetu UE zostanie rozsądnie wydane. W 2015 r. zainaugurowała inicjatywę „Budżet UE zorientowany na rezultaty” mającą na celu zapewnienie, by unijne zasoby wykorzystywane były z korzyścią dla obywateli oraz by projekty finansowane przez UE wykazywały wyraźne korzyści i odpowiednie wykorzystanie środków finansowych. Celem jest wykorzystanie budżetu UE na rzecz pobudzania wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności oraz skuteczne i sprawne reagowanie na nowe wyzwania i sytuacje nadzwyczajne. Od 2015 r. Komisja publikuje informacje na temat wyników osiągniętych dzięki środkom z budżetu UE na stronie EU Results.

Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków z budżetu UE

Jeżeli Komisja stwierdzi, że unijne fundusze zostały wydane w niewłaściwy sposób, podejmuje ona działania w celu odzyskania przyznanych środków. Średnia wartość tego rodzaju zwrotów wynosi ok. 3 mld euro rocznie. Komisja ocenia, że w przypadku roku budżetowego 2015 dzięki mechanizmowi zwrotu środków kwotę zagrożoną ryzykiem można będzie obniżyć do przedziału od 0,8 do 1,3 proc. płatności.

Prostsze zasady pozwolą ograniczyć błędy

We wrześniu 2016 r. Komisja przedstawiła przegląd śródokresowy wieloletnich ram finansowych (na lata 2014–2020). Przeglądowi towarzyszy szeroko zakrojona propozycja uproszczenia przepisów finansowych. Prostsze zasady pozwolą ograniczyć błędy i zwiększyć skuteczność finansowania UE.

Dodatkowe informacje:

Zatwierdzając sprawozdanie za rok 2015 r., Trybunał Obrachunkowy rozpoczyna roczną procedurę udzielenia absolutorium. W celu usprawnienia tego procesu w lipcu 2016 r. Komisja sporządziła sprawozdania dotyczące unijnych dochodów i wydatków oraz zarządzania i wyników osiągniętych w 2015 r. Ze zintegrowanego pakietu sprawozdań finansowych wynika, że wyniki osiągnięte przy pomocy środków budżetowych UE są zgodne z priorytetami Komisji i że realizacja budżetu przebiega prawidłowo.

- Pytania i odpowiedzi dotyczące sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

- Przegląd śródokresowy wieloletnich ram finansowych (2014–2020)

- Konferencja dotycząca budżetu UE zorientowanego na rezultaty

-  Strona internetowa EU Results

Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2015

Kontakty z mediami:facebook