SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


03.11.2016 Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów

Wsparcie z programu LIFE na rzecz 144 innowacyjnych projektów dotyczących poprawy stanu środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny z budżetu UE w wysokości 222,7 mln euro, którego celem jest wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Dzięki środkom unijnym uruchomione zostaną dodatkowe inwestycje; wynikiem tego działania będzie zainwestowanie 398,6 mln euro w 144 projektów w 23 państwach członkowskich.

Wsparcie udzielane jest w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE. 323,5 mln euro zostanie przeznaczone na projekty w dziedzinie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska.

Wsparcie na kwotę 5,1 miliona EUR otrzymały 4 projekty z Polski, w tym:

  • 3 projekty z zakresu przyrody i różnorodności biologicznej (w sumie na 4,2 miliona EUR): projekt ochrony bocianów białych realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, projekt ochrony rybołowów realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i projekt ochrony cietrzewi realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – OTOP
  • 1 projekt z zakresu zarządzania i informacji w zakresie środowiska (0,9 miliona EUR) – projekt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska polegający na zapewnieniu skutecznego wdrożenia w Polsce krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska (głównie dyrektyw siedliskowej i ptasiej).

Komisarz UE do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, stwierdził: Cieszę się, że również w tym roku program LIFE pomoże w sfinansowaniu wielu innowacyjnych projektów, które przyczynią się do pokonania wspólnych wyzwań związanych ze środowiskiem. Projekty finansowane w ramach programu LIFE wymagają stosunkowo niewielkich nakładów i opierają się na prostych pomysłach, dzięki którym powstają rentowne, ekologiczne przedsiębiorstwa pomagające w przejściu na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: Za kilka tygodni wejdzie w życie porozumienie paryskie, musimy więc dotrzymać naszych obietnic. Finansowane projekty stworzą odpowiednie warunki do wspierania innowacyjnych rozwiązań i rozpowszechniania najlepszych praktyk w dziedzinie ograniczania emisji i przystosowywania się do zmiany klimatu w całej Unii Europejskiej. W ten sposób przyczynią się do realizacji porozumienia paryskiego w Unii.

Projekty stanowią odzwierciedlenie zaangażowania Komisji w przewodni pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. We wprowadzaniu w większym stopniu gospodarki o obiegu zamkniętym państwom członkowskim pomagają liczne dotacje. Przykłady projektów objętych wsparciem w 2016 r. to: nowe energooszczędne śmieciarki w Belgii napędzane wodorem i energią elektryczną, technologie umożliwiające zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia związanego z osadem w ściekach opracowywane we Włoszech oraz pomoc greckim gminom (np. Olimpii) w zwiększeniu stopnia recyklingu.

Jeśli chodzi o działania w dziedzinie klimatu, inwestycje dotyczą projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu, na łączną kwotę 75,1 mln euro. Wybrane projekty wspierają realizację celu UE polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. do 2030 r., co przyczyni się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu. W 2015 r. wsparcie otrzymały m.in. projekty w zakresie odbudowy i składowania dwutlenku węgla w torfowiskach w pięciu państwach członkowskich (Estonia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska), demonstracji niskoemisyjnej produkcji cementu i betonu we Francji, zwiększenia odporności winnic w Niemczech na zmianę klimatu oraz wprowadzenia środków dostosowawczych na obszarach miejskich na Cyprze.

W ramach 56 projektów LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 142,2 mln euro, z czego UE pokryje 71,9 mln euro. Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach tematycznych: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność, odpady oraz woda. 21 projektów dotyczących zasobooszczędności doprowadzi do uruchomienia inwestycji w wysokości 43,0 mln euro, co ułatwi Europie przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

39 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej wspiera realizację dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Ich łączny budżet wynosi 158,1 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 95,6 mln euro.

Celem 15 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie środowiska jest zwiększenie wiedzy na temat zagadnień związanych ze środowiskiem. Ich łączny budżet wynosi 23,2 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 13,8 mln euro.

W ramach 16 projektów LIFE dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu zostaną uruchomione środki w wysokości 32,9 mln euro, z czego UE pokryje 19,4 mln euro. Te dotacje na działania przyznawane są dla projektów w pięciu obszarach tematycznych: rolnictwo/leśnictwo/turystyka, przystosowanie na obszarach górskich i wyspach, przystosowanie i planowanie obszarów miejskich, oceny podatności na zagrożenia i tworzenie strategii przystosowawczych oraz woda.

Łączny budżet 12 projektów LIFE dotyczących łagodzenia zmiany klimatu wynosi 35,3 mln euro, z czego środki unijne to 18,0 mln euro. Dotacje na działania przyznawane są projektom w dziedzinie najlepszych praktyk oraz projektom pilotażowym i demonstracyjnym w trzech obszarach tematycznych: energia, przemysł oraz użytkowanie gruntów/leśnictwo/rolnictwo.

Celem 6 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie klimatu jest poprawa zarządzania i zwiększenie wiedzy na temat zmiany klimatu. Ich łączny budżet wynosi 6,9 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 4,1 mln euro.

Opisy projektów można znaleźć w załączniku do niniejszego komunikatu prasowego.

Kontekst

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Program trwa od 1992 r. i do tej pory dofinansowano z niego ponad 4 300 projektów (w całej UE i w państwach trzecich) o wartości 8,8 mld euro, z czego 3,9 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i klimatu. Aktualnie trwa realizacja około 1100 projektów. Budżet programu LIFE na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld EUR w cenach bieżących. LIFE obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Więcej informacji na temat LIFE

Link do załącznika

Program LIFE

Aby skontaktować się z właściwymi organami krajowymi, zob. tutaj.

Kontakty z mediami:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK