SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


01.12.2016 Czysta energia a konkurencyjność

Komisja Europejska zaprezentowała dziś pakiet środków mających na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii.

Samo dostosowanie się do tych przemian nie wystarczy. Komisja chce, aby Unia Europejska była na tym polu liderem. Dlatego UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., mając jednocześnie na uwadze modernizację gospodarki UE oraz konieczność zapewniania miejsc pracy i zagwarantowania rozwoju dla wszystkich obywateli Unii. Dzisiejszej propozycji przyświecają trzy główne cele: efektywność energetyczna jako priorytet, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zadbanie o to, aby konsumenci byli traktowani uczciwie.

Konsumenci będą aktywnymi graczami na rynkach energii przyszłości, a ich rola będzie kluczowa. W przyszłości w całej Unii Europejskiej będą oni mieli prawo do wyboru spośród większej liczby dostawców energii. Będą mieli też dostęp do niezawodnych narzędzi umożliwiających porównywanie cen, a także możliwość wytwarzania elektryczności we własnym zakresie oraz jej sprzedawania. Większa przejrzystość i lepsze stanowienie prawa to dla społeczeństwa obywatelskiego więcej możliwości do wykazania zaangażowania w kwestii systemu energetycznego, jak również do reagowania na sygnały cenowe. Pakiet obejmuje także szereg środków mających na celu ochronę konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: Przedstawiony dzisiaj pakiet przyczyni się do przyśpieszenia przejścia na czystą energię poprzez modernizację europejskiej gospodarki. Przez wiele lat Europa była liderem pod względem działań na rzecz klimatu, a teraz stanowi też przykład dla innych, stwarzając warunki do powstania trwałych miejsc pracy, trwałego rozwoju i trwałych inwestycji. Dzisiejszy pakiet dotyczy wszystkich sektorów związanych z czystą energią: między innymi sektora badań i innowacji, umiejętności, budownictwa, przemysłu, transportu, sektora cyfrowego czy finansowego. Da on wszystkim obywatelom Unii i europejskim przedsiębiorstwom środki, które pozwolą im odnieść jak największe korzyści z przejścia na czystą energię.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete powiedział:Nasze propozycje stwarzają większy popyt rynkowy na nowe technologie. Budują też odpowiednie warunki dla inwestorów, zwiększają prawa konsumentów, zapewniają lepsze funkcjonowanie rynków energetycznych i pomogą nam w osiągnięciu naszych celów klimatycznych. Jestem w szczególności dumny z wynoszącego 30 proc. wiążącego celu w zakresie efektywności energetycznej, ponieważ dzięki niemu zmniejszy się nasza zależność od importu energii, powstaną nowe miejsca pracy, a emisja CO2 znacząco spadnie. Europa stoi u progu rewolucji czystej energii. I dokładnie tak, jak w przypadku Paryża – uda się nam to osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy pracować razem. Przedstawiając ten pakiet, Komisja Europejska wytyczyła szlaki dla bardziej konkurencyjnego, nowoczesnego i czystszego systemu energetycznego. Teraz pozostaje nam tylko liczyć na to, że Parlament Europejski i państwa członkowskie sprawią, że system taki stanie się rzeczywistością.

Propozycje Komisji w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” opracowano tak, aby pokazać, że przejście na czystą energię będzie stanowić w przyszłości sektor wzrostu – będzie to sektor „mądrych inwestycji finansowych” (ang. smart money). W 2015 r. na całym świecie czyste źródła energii przyciągnęły inwestycje o wartości 300 mld euro. Unia Europejska jest odpowiednio przygotowana na to, aby swoją politykę w obszarach badań, rozwoju technologicznego i innowacji wykorzystać do tego, by przejście na czystą energię przekształcić w konkretne możliwości dla przemysłu. Dzięki uruchomieniu publicznych i prywatnych inwestycji w wysokości 177 mld euro rocznie począwszy od 2021 r., pakiet ten może w ciągu następnego dziesięciolecia generować blisko 1-procentowy wzrost PKB oraz doprowadzić do powstania 900 tys. nowych miejsc pracy.

Pakiet wniosków ustawodawczych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” porusza zagadnienia efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania na potrzeby unii energetycznej. Komisja proponuje ponadto nowy kierunek działań w zakresie ekoprojektu oraz strategię mobilności zautomatyzowanej i związanej z dostępem do internetu.  

Pakiet porusza także kwestię działań mających na celu przyśpieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii oraz działań związanych z odnawianiem budynków w Europie. Co więcej, obejmuje on środki, które służyć mają zachęceniu do publicznych i prywatnych inwestycji, promowaniu konkurencyjności przemysłu unijnego oraz takie, które pomogą złagodzić społeczne skutki procesu przejścia na czystą energię. Uwagę poświęcono również temu, w jaki sposób przywództwo UE w dziedzinie czystych technologii i usług energetycznych można dalej wykorzystać, aby pomóc państwom trzecim w osiągnięciu ich celów politycznych.

Przebieg procedury

W październiku 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 dla UE, stawiając ambitny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Porozumienie klimatyczne z Paryża stanowi potwierdzenie podejścia UE. Wdrożenie uzgodnionych przez Radę Europejską ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 jest kwestią priorytetową w nawiązaniu do porozumienia paryskiego.

UE konsoliduje otoczenie sprzyjające przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną poprzez szeroki wachlarz oddziałujących na siebie strategii politycznych oraz strategicznych ram i instrumentów odzwierciedlonych w strategii na rzecz unii energetycznej – jednym z 10 priorytetów Komisji Junckera.

Komisja przedstawiła już kluczowe wnioski dotyczące wdrożenia założeń UE w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. W 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), aby zagwarantować, że sektor energetyczny i sektory energochłonne osiągną odpowiedni poziom zmniejszenia emisji. Latem 2016 r. Komisja przedstawiła propozycje zmierzające do przyśpieszenia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w innych kluczowych sektorach europejskiej gospodarki. Dzisiejszy pakiet dotyczy pozostałych kluczowych elementów niezbędnych do pełnego wdrożenia ram polityki klimatyczno-energetycznej UE, w szczególności w kwestii energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej.

Parlament Europejski i Rada powinny priorytetowo potraktować wszystkie wnioski ustawodawcze dotyczące unii energetycznej przedstawione przez Komisję w 2015 i 2016 r. 

Dodatkowe informacje

Wszystkie dokumenty pakietu Czysta energia

Zestawienie informacji: Efektywność energetyczna przede wszystkim: rozsądne korzystanie – czyste środowisko

Zestawienie informacji: Światowy lider na polu energii odnawialnej

Zestawienie informacji: Uczciwe traktowanie konsumentów

Komunikat prasowy: Pomoc państwa: sprawozdanie końcowe z badania sektorowego mechanizmów zdolności wytwórczych

Zestawienie informacji: Pomoc państwa: sprawozdanie końcowe z badania sektorowego mechanizmów zdolności wytwórczych

Strategia na rzecz unii energetycznej

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

 

Kontakty z mediami:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK