SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06.12.2016 Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia

Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami, partnerami społecznym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi, uruchomiła dziś inicjatywę „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia”. Inicjatywa ta pomoże sprostać dużemu zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe w Europie, które są niezbędne obecnie na rynku pracy i w społeczeństwie.

„Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” to jedna z dziesięciu kluczowych inicjatyw zaproponowanych przez Komisję w ramach Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, przedstawionego w czerwcu tego roku. W dniu dzisiejszym szereg partnerów, w tym ponad 30 organizacji i grup, do których należą między innymi European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL i Google, deklaruje działania w celu dalszego ograniczania niedoboru umiejętności cyfrowych w ramach inicjatywy „Koalicja na rzecz cyfrowych umiejętności i zatrudnienia”. Komisja wzywa kolejne zainteresowane strony do dołączenia do koalicji i wspierania jej karty. Członkowie koalicji zobowiązują się do eliminowania problemu niedoboru umiejętności na wszystkich poziomach, od specjalistycznych umiejętności na wysokim poziomie w zakresie ICT do umiejętności niezbędnych wszystkim Europejczykom do życia, pracy i uczestnictwa w gospodarce cyfrowej i w cyfrowym społeczeństwie. Ma to kluczowe znaczenie zarówno dla europejskiego przemysłu, aby pozostał konkurencyjny w perspektywie szybkich postępów osiąganych przez jego konkurentów, a także dla społeczeństwa europejskiego, aby w erze cyfrowej było nadal integracyjne.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Umożliwienie większej liczbie osób rozwoju umiejętności cyfrowych to jak przekazanie im biletu do gospodarki cyfrowej. Aby zbudować w Europie jednolity rynek cyfrowy, musimy zająć się problemem niedoboru umiejętności. Uruchomienie inicjatywy „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia” to ważny krok w naszych wspólnych staraniach służących poprawie umiejętności cyfrowych wszystkich Europejczyków.

Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dodał: Brak umiejętności cyfrowych już hamuje innowacje i wzrost w Europie. Dzieje się to nie tylko w przypadku przedsiębiorstw z branży ICT, ale także w przypadku organizacji we wszystkich sektorach: prywatnych i publicznych. Musimy wyeliminować tę przeszkodę, aby móc zagwarantować Europejczykom oferty pracy, na jakie zasługują, a przedsiębiorstwom dostęp do dużej puli cyfrowych talentów.

Umiejętności cyfrowe obejmują szereg umiejętności, na których obywatele mogą polegać, od wyszukiwania informacji online i przesyłania wiadomości online do tworzenia treści cyfrowych (np. kodowania aplikacji). W Europie brakuje osób o umiejętnościach cyfrowych, które mogłyby zajmować wolne miejsca pracy we wszystkich sektorach – do 2020 r. przepadnie w ten sposób do 750 tys. stanowisk związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Bezrobocie osób młodych w wieku 15–24 lat w UE wynosi jednak prawie 20 proc. Więcej niż jedna trzecia siły roboczej i, mówiąc ogólniej, około 45 proc. Europejczyków ma jedynie podstawowe umiejętności cyfrowe.

W dzisiejszym wydarzeniu inaugurującym w Brukseli wezmą udział: wiceprzewodniczący Andrus Ansip, komisarz Günther H. Oettinger i komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, oraz Alexander De Croo, wicepremier Belgii.

Komisarz Günther H. Oettinger nagrodził także czterech laureatów Nagrody za umiejętności cyfrowe w 2016 r. (Digital Skills Awards).

Partnerzy w promowaniu umiejętności cyfrowych

Nowa koalicja opiera się na pracach wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym, kampanii „Umiejętności cyfrowe a miejsca pracy” i inicjatywie „Kształcenie i szkolenie do 2020 r.”. Od 2013 r. dzięki wielkiej koalicji przeszkolono w zakresie umiejętności cyfrowych, przy wsparciu ponad 80 organizacji, ponad 2 mln osób. Ponadto w państwach członkowskich utworzono 13 krajowych koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych.

Trzy nowe koalicje krajowe wkrótce rozpoczną działanie w Czechach, Estonii i Słowenii, a cztery kolejne są przygotowywane. Celem jest stworzenie koalicji krajowych we wszystkich państwach członkowskich do 2020 r.

Oczekuje się, że do 2020 r. te połączone inicjatywy:

  • Zapewnią szkolenie 1 mln młodych bezrobotnych osób, które będą mogły zajmować miejsca pracy w sektorze cyfrowym, dzięki stażom/praktykom, przygotowaniu zawodowemu i krótkookresowym programom szkoleniowym.
  • Pomogą w podnoszeniu umiejętności i przekwalifikowaniu siły roboczej, a w szczególności zapewnią konkretne środki wsparcia MŚP, które borykają się ze szczególnymi trudnościami, jeśli chodzi o przyciągnięcie cyfrowych talentów oraz zatrzymanie ich jako pracowników, a także jeśli chodzi o przekwalifikowanie ich personelu.
  • Unowocześnią kształcenie i szkolenie, aby umożliwić wszystkim studentom i nauczycielom korzystanie z cyfrowych narzędzi i materiałów do nauki i nauczania, a także rozwój ich umiejętności cyfrowych i podwyższenie kwalifikacji.
  • Przekierują i wykorzystają dostępne środki finansowe na wsparcie umiejętności cyfrowych oraz uświadomią znaczenie umiejętności cyfrowych dla szans na zatrudnienie, konkurencyjności i udziału w społeczeństwie.

Komisja będzie wspierać prace koalicji poprzez koordynację działań na szczeblu UE, ułatwianie partnerstw i wspieranie wymiany najlepszych praktyk.

Nowy europejski program na rzecz umiejętności

Europejski program na rzecz umiejętności obejmuje dziesięć konkretnych inicjatyw, które mają poprawić umiejętności osób oraz ich przydatność dla rynku pracy. Inicjatywy te realizowane są we współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Trzy z tych inicjatyw – gwarancję umiejętności (o zmienionej nazwie „Ścieżki poprawy umiejętności”), wniosek dotyczący przeglądu europejskich ram kwalifikacji i plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności – Komisja przyjęła w czerwcu 2016 r. Proponowany przegląd ram Europass został przyjęty w październiku 2016 r. W dniu 5 grudnia 2016 r. Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, zainauguruje Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Podczas tego tygodnia w Brukseli i państwach członkowskich zorganizowanych zostanie wiele wydarzeń mających na celu poprawę atrakcyjności i wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego. Pozostałe działania w ramach programu na rzecz umiejętności zostaną zapoczątkowane w 2017 r.: przegląd ram kompetencji kluczowych, narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich, dalsza analiza i upowszechnianie najlepszych praktyk w celu rozwiązania problemu drenażu mózgów, wniosek dotyczący monitorowania informacji o dalszych losach absolwentów.

Dodatkowe informacje

Laureaci Nagrody za umiejętności cyfrowe w 2016 r. (Digital Skills Award)

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnieniaprogram konferencji

Nowy europejski program na rzecz umiejętności

Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Kontakty z mediami:

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK