SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08.02.2017 Przepisy gospodarowania odpadami, przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza oraz jakości wody i gospodarki wodnej

Skuteczniejsze stosowanie przepisów UE dotyczących gospodarowania odpadami, przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza oraz jakości wody i gospodarki wodnej.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska to przyjęte dzisiaj przez Komisję nowe narzędzie usprawniające wdrażanie europejskiej polityki ochrony środowiska i wspólnie uzgodnionych przepisów. Jest to początek nowego procesu. Komisja razem z państwami członkowskimi zajmie się przyczynami luk we wdrażaniu przepisów i będzie szukać rozwiązań, zanim problemy staną się palące i spowodują uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić 50 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko. Jak wynika z badania Eurobarometr, 75 proc. obywateli uważa europejskie przepisy za niezbędne dla ochrony środowiska w ich kraju, a 80 proc. zgadza się z tym, że instytucje europejskie powinny mieć możliwość kontrolowania prawidłowego stosowania przepisów.

Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella stwierdził: Niepełne i niejednolite wdrażanie przepisów dotyczących ochrony środowiska nikomu nie wychodzi na dobre. Skuteczniejsze stosowanie prawa środowiskowego przyniesie korzyści obywatelom, administracji publicznej i gospodarce. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Komisja Europejska jest zdecydowana pomagać państwom członkowskim w dopilnowaniu, aby jakość powietrza i wody oraz sposób gospodarowania odpadami w ich krajach odpowiadały najwyższym normom. Potrzebne do tego informacje, narzędzia i harmonogram udostępni nam ten przegląd".

Przedstawiony dzisiaj pakiet środków zawiera: 28 sprawozdań krajowych, w których pokazane są silne i słabe strony, a także możliwości poprawy sytuacji; komunikat, w którym zawarto streszczenie wniosków dotyczących polityki, wynikających ze sprawozdań krajowych, oraz analizę wspólnych tendencji w takich obszarach, jak: jakość powietrza, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym, jakość wody oraz przyroda i różnorodność biologiczna; zalecenia dla państw członkowskich dotyczące usprawnień.

Z przeglądu wynika, że obszar gospodarowania odpadami i zapobiegania ich powstawaniu pozostaje ważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Sześciu państwom nie udało się ograniczyć składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Osiągnięcie do 2020 r. pełnej zgodności z polityką UE dotyczącą odpadów mogłoby przyczynić się do powstania 400 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Pomimo wielu lokalnych sukcesów w obszarze przyrody i różnorodności biologicznej wdrażanie przepisów UE dotyczących ochrony przyrody musi zostać usprawnione – potwierdzają to ustalenia unijnej kontroli sprawności dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Jeśli tego nie zrobimy, utrata różnorodności biologicznej w UE będzie postępować i ograniczać zdolności ekosystemów naturalnych do zaspokajania potrzeb człowieka w przyszłości.

W 23 z 28 państw członkowskich normy jakości powietrza są nadal przekraczane – w sumie w ponad 130 miastach w całej Europie. Transport jest głównym źródłem problemów z jakością powietrza. Trzeba zintensyfikować działania zmniejszające poziom hałasu w środowisku – jest to druga najbardziej szkodliwa przyczyna środowiskowa złego stanu zdrowia.

Jeśli chodzi o jakość wody i zarządzanie wodą, większość państw członkowskich ma trudności z osiągnięciem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a wobec 13 państw UE podjęła kroki prawne. Stężenia azotanów i poziom eutrofizacji nadal stanowią poważny problem w niemal wszystkich państwach członkowskich.

Istnieje kilka głównych przyczyn, które są wspólne dla wielu państw członkowskich: nieefektywna koordynacja między poziomami administracyjnymi, niewystarczający potencjał administracyjny oraz brak wiedzy i danych.

Po rozpoczęciu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska prowadzone będą rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi, wprowadzone zostanie narzędzie umożliwiające im wzajemną wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej. Poza tym odbędą się debaty polityczne w Radzie ds. Środowiska.

Kontekst

Jeżeli wspólnie uzgodnione przepisy nie są właściwie wdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne. Aby uniknąć tego scenariusza, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. Dzięki temu państwa członkowskie mogą usprawnić wdrażanie polityki ochrony środowiska i przepisów w tej dziedzinie.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest częścią realizowanej przez Komisję polityki lepszego stanowienia prawa, która obejmuje poprawę wdrażania obowiązujących przepisów i strategii politycznych.

Dodatkowe informacje

Komunikat i załącznik: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE: wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by uzyskiwać lepsze wyniki”

Zestawienie informacji: 28 sprawozdań krajowych

Strona internetowa dotycząca przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska

Kontakty z mediami:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK