SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


15.02.2017 Rozliczalność wdrażania prawodawstwa UE

W dniu dzisiejszym Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej w celu zwiększenia przejrzystości i rozliczalności procedur dotyczących wdrażania prawodawstwa UE.

Komisja wywiązuje się tym samym z obietnicy przewodniczącego Junckera, który w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2016 r. stwierdził: „Nie powinno być tak, że w przypadku, gdy państwa członkowskie UE nie mogą zdecydować między sobą, czy wprowadzić zakaz stosowania glifosatu w herbicydach, Komisja zostaje zmuszona przez Parlament i Radę do podjęcia decyzji w tej sprawie. Dokonamy zatem zmiany tych przepisów.”.

Przedstawiony pakiet czterech ukierunkowanych zmian przyczyni się do zwiększenia przejrzystości na temat stanowisk przyjmowanych przez państwa członkowskie, umożliwi lepsze kierownictwo polityczne oraz zapewni większą rozliczalność w procesie podejmowania decyzji. Cztery proponowane zmiany to:

  • zmiana zasad głosowania na ostatnim etapie procedury komitetowej (komitetu odwoławczego), tak aby wyłącznie głosy za lub przeciw danemu projektowi aktu były brane pod uwagę; w ten sposób zmniejszy się ilość przypadków wstrzymania się od głosu oraz przypadków, w których komitet nie jest w stanie zająć stanowiska, a Komisja jest zobowiązana do działania bez wyraźnego mandatu ze strony państw członkowskich;
  • zaangażowanie ministrów państw członkowskich, poprzez przyznanie Komisji możliwości ponownego wniesienia sprawy do komitetu odwoławczego na szczeblu ministerialnym, jeżeli krajowi eksperci nie zajęli stanowiska; pozwoli to zagwarantować, że trudne decyzje będą przedmiotem dyskusji na odpowiednim szczeblu politycznym;
  • zwiększenie przejrzystości głosowania na szczeblu komitetu odwoławczego poprzez podawanie do publicznej wiadomości, w jaki sposób głosowali przedstawiciele państw członkowskich;
  • zapewnienie wkładu politycznego poprzez umożliwienie Komisji zwrócenia się do Rady Ministrów o wydanie opinii w przypadku, gdy komitet odwoławczy nie jest w stanie zająć stanowiska.

W przypadku znacznej większości decyzji procedura komitetowa funkcjonuje dobrze. Jednakże w kilku ważnych i głośnych sprawach w ciągu ostatnich lat państwa członkowskie nie były w stanie osiągnąć wymaganej większości, by przyjąć lub odrzucić niektóre projekty aktów prawnych (tzw. scenariusz „braku opinii”). W takich przypadkach odpowiedzialność za podjęcie ostatecznej decyzji spoczywa na Komisji, zobligowanej wówczas do podjęcia decyzji bez wyraźnego poparcia politycznego ze strony państw członkowskich. W 2015 r. i 2016 r. Komisja była zobowiązana do przyjęcia 17 aktów prawnych, które dotyczyły zezwolenia wrażliwych produktów i substancji takich jak glifosat lub organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO), mimo że państwa członkowskie nie były w stanie zająć stanowiska za decyzją ani przeciwko niej.

Wniosek ten został ogłoszony jako jedna z głównych inicjatyw w programie prac Komisji na rok 2017. Zostanie on obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi: Reforma procedury komitetowej

Orędzie o stanie Unii z 2016 r.

Program prac Komisji na rok 2017

Projekt rozporządzenia

Rejestr dokumentów procedury komitetowej

Kontakty z mediami:ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK